logo
logo bip
2006 rok
Likwidacja azbestu z terenu gminy Tarnowo Podgórne

BOP.3411-6/06                                                                     Tarnowo Podgórne, dnia 30 stycznia 2006 r.

 

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony przetargu nieograniczonego na likwidację azbestu z terenu gminy Tarnowo Podgórne o zakresie rzeczowym obejmującym odbiór (w niektórych przypadkach demontaż - szacowana ilość ok. 20%), przygotowanie odpadów do transportu, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu określonego przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje zlecić likwidację około 250 ton azbestu w okresie realizacji zamówienia.

Podana wyżej ilość stanowi liczbę szacunkową i może ulec zmianie w wyniku rzeczywistego zapotrzebowania.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb, zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy. Realizacja poszczególnych zleceń nie może przekroczyć 30 dni, licząc od dnia zgłoszenia.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 roku nr 192 poz. 1876) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 roku nr 71 poz. 649)

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 90.23.00.00-8

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych oraz nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji zamówienia – Umowa zostanie zawarta na okres od daty jej podpisania do dnia
31 grudnia 2008 r. Jej realizacja w latach, 2007, 2008 uzależniona będzie od przyznania środków w budżecie gminy.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy
w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, w pokoju nr 117 lub pocztą.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego 2006r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2006 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. spełniają wymagania art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. posiadają stosowne uprawnienia wymagane do transportu oraz wytwarzania odpadów zawierających azbest,
 4. dysponują kadrą posiadającą aktualne przeszkolenie BHP w zakresie pracy
  w kontakcie z azbestem
 5. posiadają ważną umowę ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych gwarantującą odbiór wszystkich odpadów zawierających azbest przez okres trwania umowy,
 6. posiadają ubezpieczenie OC za szkody w środowisku
 7. posiadają odpowiednie środki transportu dla realizacji przedmiotu zamówienia oraz wagę przewoźną,
 8. wykażą, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej jedno tożsame zamówienie o wartości min. 30 % obecnego zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 13 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-01-31 08:07:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2006-04-19 12:48:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-01-31 08:07:47)
Lista wiadomości