logo
logo bip
2006 rok
Wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

 

BOP.3411-7/06                                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 01 luty 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony przetargu nieograniczonego na sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Tarnowo Podgórne zgodnie z ustawą 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i przepisami wykonawczymi. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

I.        szacowanie nieruchomości – 180 operatów (dwukrotne oszacowanie wartości nieruchomości) w celu:

-              ustalenia opłaty planistycznej i rozliczenie ewentualnych nakładów (szacowanie przed i po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego),

-              ustalenie opłaty adiacenckiej,

II.     szacowanie nieruchomości niezabudowanej – 60 operatów dla następujących potrzeb:

-              oddania w użytkowanie wieczyste,

-              sprzedaży nieruchomości gruntowych,

-              przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-              aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,

-              określenia wartości rynkowej gruntów przejętych pod drogi,

-              innych wynikających z potrzeb Zamawiającego,

III.   szacowanie nieruchomości lokalowych – 5 operatów,

IV.  szacowanie nieruchomości zabudowanych – 5 operatów,

V.     analiza wartości rynkowej gruntu przeznaczonego pod drogi dla potrzeb przejęcia przez Gminę
– 5 analiz,

VI.  ustalenie odszkodowań za nakłady na gruncie – 5 operatów.

Podana wyżej ilość nieruchomości stanowi liczbę szacunkową i może ulec zmianie w wyniku rzeczywistego zapotrzebowania. Operat szacunkowy dotyczy wyceny jednej nieruchomości – działki.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb,
w danej grupie nieruchomości. Realizacja poszczególnych zleceń nie może przekroczyć 14 dni, licząc od dnia podpisania zlecenia.

Przedmiot zamówienia został określony we wspólnym słowniku zamówień publicznych symbolami: 70.00.00.00-1, 93.90.00.00-7

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji zamówienia – umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2006 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy
w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, w pokoju nr 117 lub pocztą.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 lutego 2006r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2006r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. dysponują osobami, które posiadają uprawnienia do szacowania nieruchomości oraz wykażą się przynależnością do stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych.
  4. wykonali w ostatnich 3 latach co najmniej 3 tożsame prace w stosunku do części na którą zostanie złożona oferta.

 

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 12 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-02-02 09:06:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2006-04-19 12:48:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-02-02 09:06:28)
Lista wiadomości