logo
logo bip
2006 rok
Usunięcie kolizji elektroenergetycznej na terenie budowy Zespołu Oświatowo-Sportowego w Baranowie

BOP.3412-8/06                                                                 Tarnowo Podgórne, dnia 10 lutego 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na usunięcie kolizji elektroenergetycznej na terenie budowy Zespołu Oświatowo-Sportowego w Baranowie

 

Przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza zlecenia realizacji robót podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami: 45.21.42.00-2

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych..

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 2 tygodnie od dnia przekazanie terenu. Przekazanie terenu nastąpi najprawdopodobniej w marcu 2006 r. po zainstalowaniu stacji trafo przez ENEA.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, w pokoju nr 117 lub pocztą.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 27.02.2006 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.02.2006 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach co najmniej 2 inwestycji związanych z budową linii energetycznych o wartości nie mniejszej niż cena oferowana za realizację przedmiotu zamówienia.

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości co najmniej 50% oferowanej ceny brutto,

-              udzielą na wykonanie przedmiotu zamówienia min. 36 miesięcy gwarancji,

-              wykonają przedmiot zamówienia własnymi siłami bez pomocy podwykonawców.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 13 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-02-10 14:47:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2006-04-19 12:47:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-02-10 14:47:34)
Lista wiadomości