logo
logo bip
2006 rok
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lusowie

BOP.3412-9/06                                                                         Tarnowo Podgórne, dnia 13 lutego 2006r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Lusowie.

Zakres robót obejmuje:

-          sala nr 6 (wymiana wykładziny, prace malarskie)

-          prace malarskie w części socjalnej,

-          elewacja (ocieplenie) i roboty zewnętrzne

 

Szczegółowy zakres prac określa kosztorys ofertowy.

Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne.

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (standard i jakość wykonania robót) zawiera specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

Kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami: 45453000-7,

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

Termin realizacji:

6 tygodni od daty przekazania placu budowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, w pokoju nr 117 lub pocztą.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2006 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2006 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)            spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

c)            udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach co najmniej dwóch robót (remontów budynku) o zakresie i wartości nie mniejszej niż przedmiot niniejszego postępowania.

d)            zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

e)            posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości co najmniej 50% oferowanej ceny brutto

f)             udzielą na wykonanie przedmiotu zamówienia min. 36 miesięcy gwarancji,

g)            wykonają przedmiot zamówienia własnymi siłami bez udziału podwykonawców

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 13 SIWZ i przedstawionych w ofercie.
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.  

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-02-13 15:06:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2006-04-19 12:47:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-02-13 15:06:54)
Lista wiadomości