logo
logo bip
2006 rok
Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Lusowie i Jankowicach oraz deszczowej w Przeźmierowie.

BOP.3411-10/06                                                                     Tarnowo Podgórne, dnia 20 luty 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, opisu przedmiotu zamówienia do przetargu, specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiarów wraz z przyłączami do granicy działek na budowę:

część I:

Kanalizacji sanitarnej w ul. Jutrzenki w Lusowie.

część II:

Kanalizacji sanitarnej w Jankowicach rejon ul. Ogrodowej i Zespołu Pałacowo-Parkowego wraz
z przepompownią ścieków oraz zasilaniem przepompowni z przyłączami do granicy działek zgodnie z załącznikiem graficznym

część III:

Kanalizacji deszczowej wraz  z nawierzchnią w Przeźmierowie, rejon  ul. Kasztanowej i Południowej

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia realizacji zamówienia podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 74232220-2, 74232000-4, 74232100-5

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – do dnia 15 grudnia 2006 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy
w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, w pokoju nr 117 lub pocztą.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 marca 2006r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2006 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium: - cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)      spełniają wymagania art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace ( projekt kanalizacji sanitarnej )

d)      dysponują osobami, które posiadają stosowne uprawnienia wymagane do opracowania projektu i wykażą się przynależnością do izby samorządu zawodowego projektantów.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 13 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-02-20 13:38:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2006-04-19 12:47:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-02-20 13:38:58)
Lista wiadomości