logo
logo bip
2006 rok
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu Pałacu w Jankowicach

BOP.3411-25/06                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 4 kwietnia 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza na podstawie art. 55 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu Pałacu w Jankowicach. Pałac jest obiektem zabytkowych podlegającym ochronie konserwatorskiej.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia realizacji zamówienia podwykonawcom.

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 74222000-1

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski,
tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji zamówienia – 30.10.2006 r.

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)      spełniają wymagania art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace ( projekt remontu lub projekt obiektu kubaturowego z przeznaczeniem na funkcję konferencyjno-szkoleniową
z zapleczem hotelowym i gastronomicznym)

d)      dysponują osobami, które posiadają stosowne uprawnienia wymagane do opracowania projektu i wykażą się przynależnością do izby samorządu zawodowego projektantów.

 

W celu udokumentowania powyższych warunków, Wykonawcy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do postępowania powinni złożyć następujące dokumenty lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku,

b)      oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      wykaz osób przewidzianych do wykonania projektu wraz z ich uprawnieniami i dokumentem potwierdzającym przynależność do izby samorządu zawodowego projektantów.

d)      wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu (zakresu), dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

 

Zamawiający informuje, że do negocjacji zaprosi 5 wykonawców.

 

W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez większą liczbę wykonawców spełniających powyższe warunki, zamawiający sporządzi ranking wykonawców kierując się ich doświadczeniem w projektowaniu tego typu obiektów. Zaproszonych zostanie
5 wykonawców, którzy wykażą się największym doświadczeniem.

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie określonych w ogłoszeniu warunków należy złożyć w terminie do dnia 19 kwietnia 2006r. do godziny 12:00 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być napisany czytelnie, w języku polskim, oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą wniosek. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem wniosku. 

Wykonawca powinien umieścić wniosek w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru: „dokładna nazwa i adres Zamawiającego, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie projektu remontu Pałacu
w Jankowicach. Nie otwierać przed dniem 19 kwietnia 2006 r. godz. 12:00”

Zamawiający wymaga formy pisemnej do porozumiewania się z Wykonawcami oraz formy pisemnej do przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 

Dopuszczeni do postępowania wykonawcy otrzymają pisemne zaproszenie do negocjacji.

 

Dokonując wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym po negocjacjach zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Znaczenie kryterium 100%.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-04-04 09:21:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-04-19 12:36:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-04-04 09:21:55)
Lista wiadomości