logo
logo bip
2006 rok
Modernizacja boisk sportowych w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nowej

BOP.3412-19/06                                                                      Tarnowo Podgórne, dnia 21 marca 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie modernizacji boisk sportowych wraz z odwodnieniem w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

               - drenaż systematyczny pod płytą kortów tenisowych,

               - odwodnienie liniowe typu ACO DRAIN boiska do piłki ręcznej

               - odprowadzenie wód do istniejącej kanalizacji deszczowej,

               - budowa kortów tenisowych z nawierzchnią ze sztucznej trawy typu Wimbledon 20

                        - wysokość trawy – od 20 mm

                        - gęstość trawy – od 40.000 szt./m2

                        - rodzaj włókna – PP

                        - rodzaj zasypki – piasek kwarcowy

               - budowa boiska do piłki ręcznej z nawierzchni poliuretanowej typu REGUPOL PD
                  lub typu politan WS. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: warstwy spodniej
                  złożonej z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR  1-4 mm
                  i ułożonej na zagruntowanym uprzednio podłożu oraz warstwy wykończeniowej,
                  nakładanej metodą natrysku pod ciśnieniem, będącą mieszanina granulatu EDPM
                  i kompozycji poliuretanowej

               - zieleń wg projektu zieleni

               - chodniki i mała architektura

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych w stosunku do opisanych w przedmiocie zamówienia. Za równoważne zamawiający uzna materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż zakładane w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza zlecenia realizacji robót podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

45.23.24.52-5, 45.21.22.21-1

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 10.000 zł.  ( słownie: dziesięć tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:  20 sierpnia 2006 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, w pokoju nr 117 lub pocztą.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 12.05.2006 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.05.2006 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 60 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach co najmniej 3 tożsamych prac z zakresu budowy boisk sportowych lub kortów  )

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              zapoznają się z dokumentacją projektową oraz dokonają wizji w terenie,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

-              do wykonania zamówienia zaproponują materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż opisane w przedmiocie zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 16 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi UZP do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 marca 2006 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-03-22 11:06:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-03-22 11:06:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-03-22 11:06:19)
Lista wiadomości