logo
logo bip
2006 rok
Budowa pomostów wędkarskich na jeziorze Lusowskim

BOP. 3412-24/05                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 4 kwietnia 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę pomostów wędkarskich na jeziorze Lusowskim o następującym zakresie rzeczowym:

- pomost wędkarski nr 1 o łącznej długości kładek z pomostem wędkarskim 17,0 m

- pomosty wędkarskie nr 12, 13 i 14 każdy o łącznej  długości kładki z pomostem
   wędkarskim  7,0m

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w kosztorysie ślepym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w dokumentacji projektowej. Kosztorys ślepy, przedmiar oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Dokumentacja projektowa do wglądu znajduje się w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 5.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy przeanalizowali dokumentację projektową i dokonali wizji w terenie. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia realizacji zamówienia podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:45242100-6

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych i nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Termin wykonania: 6 tygodni od podpisania umowy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, w pokoju nr 117 lub pocztą.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2006 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2006 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

W postępowaniu o zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych,
 2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia,
 4. wykażą się doświadczeniem zawodowym w realizacji prac (min. 3 realizacje)
  o zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia (jako zakres porównywalny zamawiający oprócz budowy pomostów uzna także inne prace konstrukcyjne
  z wykorzystaniem elementów metalowych o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł),
 5. zapewnią nadzór nad kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 13 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.   

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-04-04 09:19:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-04-04 09:20:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-04-04 09:19:36)
Lista wiadomości