logo
logo bip
2006 rok
Wykonanie przebudowy odwodnienia ul. Krętej i Przecznicy w Tarnowie Podgórnym

BOP.3412-17/06                                                                  Tarnowo Podgórne, dnia 20 marca 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie przebudowy odwodnienia ul. Krętej i Przecznicy w Tarnowie Podgórnym

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr.6 cm – 6 m2,

- demontaż studni kanalizacyjnej z kręgów betonowych śr. 1000 mm,

   gł. do 3 m wciągarką – 2 kpl.,

- plantowanie poboczy w grunt. Kat. I-III – 150 m2,

- montaż studni kanalizacyjnej z kręgów betonowych śr. 1000 mm w gotowym wykopie

   gł. do 3 m z osadnikiem i kratką ściekową – 2 kpl.,

- montaż studni rewizyjnej z tworzywa sztucznego śr. 600 mm, gł. do 2,5m – 1 kpl,

- wykonanie przykanalika z rur PE śr. 200 mm ułożonego na podsypce piaskowej – 50 mb

- montaż studzienki wpustowej betonowej śr. 500 mm z osadnikiem – 2 kpl.,

- czyszczenie istniejącego rurociągu śr. 300 mm wodą pod ciśnieniem

    -  samochód VUKO – 5 kpl.,

- czyszczenie i naprawa studni kanalizacyjnych betonowych śr. 1000 mm – 6 kpl.,

- regulacja pionowa i pozioma studni kanalizacyjnych z montażem nowej kratki

   ściekowej – 6 kpl.,

 

Szczegółową lokalizację urządzeń zawiera plan sytuacyjny terenu. Szczegóły konstrukcyjne zawiera opis techniczny do przedmiaru robót.

Zakres rzeczowy będący podstawą opracowania kosztorysu ofertowego, jest określony
w załączonym przedmiarze robót, pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Zamawiający nie dopuszcza zlecenia realizacji robót podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45233100-0

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin wykonania: do 30 czerwca 2006 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, w pokoju nr 117 lub pocztą.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 04.04.2006 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.04.2006 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach co najmniej 2 tożsamych prac z zakresu kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia)

-              udzielą minimum 36 miesięcznej gwarancji,

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% ceny ofertowej brutto

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 15 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-03-20 10:40:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2006-04-19 12:46:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-03-20 10:40:37)
Lista wiadomości