logo
logo bip
2006 rok
Budowa kanalizacji deszczowej w Przeźmierowie, ulice: Akacjowa, Niecała i Świerkowa

BOP.3412-12/06                                                                     Tarnowo Podgórne, dnia 23 lutego 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Przeźmierowo gmina Tarnowo Podgórne.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)  ul. Akacjowa (odcinek Leśna – Wiosny Ludów)

         - kolektor grawitacyjny PEHD SN 8 Dw 300 mm        - 350 m,

         - studnie rewizyjne średnicy 1000 mm z PEHD zintegrowane, włazy żeliwne
             PN 400 średnica 600 ,, wypełnione betonem, hśr= 2,0 m – 9 szt.

         - przykanaliki PEHD SN 8 Dw 200 mm          - 20 m.

b) ul. Niecała

         - kolektor grawitacyjny PEHD SN 8 Dw 300 mm        - 220 m,

         - studnie rewizyjne średnicy 1000 mm z PEHD zintegrowane, włazy żeliwne
             PN 400 średnica 600 ,, wypełnione betonem, hśr= 2,10 m – 4 szt.

         - przykanaliki PEHD SN 8 Dw 200 mm          - 30 m.

c) ul. Świerkowa

         - kolektor grawitacyjny PEHD SN 8 Dw 300 mm        - 85 m,

         - studnie rewizyjne średnicy 1000 mm z PEHD zintegrowane, włazy żeliwne
             PN 400 średnica 600 ,, wypełnione betonem, hśr= 1,30 m – 3 szt.

         - przykanaliki PEHD SN 8 Dw 200 mm          - 10 m.

 

Zamawiający nie dopuszcza zlecenia realizacji robót podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45.23.13.00-8

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 3.000 zł.  ( słownie: trzy tysiące złotych)

 

Termin wykonania:  8 tygodni od daty przekazania palcu budowy

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, w pokoju nr 117 lub pocztą.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 18.04.2006 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.04.2006 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 60 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych
z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach co najmniej 3 tożsamych prac z zakresu kanalizacji deszczowej o długości min 200 mb i średnicy min. 300 mm )

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              zapoznają się z dokumentacją projektową oraz dokonają wizji w terenie,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

-              do wykonania zamówienia zaproponują materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż opisane w przedmiocie zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 16 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi UZP do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 lutego 2006 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-02-23 08:32:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2006-04-19 12:46:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-02-23 08:33:36)
Lista wiadomości