logo
logo bip
2006 rok
Modernizacja boisk sportowych w Przeźmierowie

BOP.3412-20/06                                                                      Tarnowo Podgórne, dnia 23 marca 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie modernizacji boisk sportowych wraz z odwodnieniem w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

      a) Budowę boiska piłkarskiego.

         Nawierzchnia:

            - trawa syntetyczna III generacji wypełniona piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM,

            - rodzaj włókna – monofilament z włókien dwukolorowych, 100% polietylenu,

            - ciężar włókna – od 11.500 dtex

            - wysokość trawy – od 60 mm

            - gęstość trawy – od 120.000 szt./m2

          Proponowana nawierzchnia musi posiadać atest higieniczny i badania laboratoryjne
          upoważnionej instytucji np. LABOSPORT na certyfikat FIFA 1 STAR

      b) Budowę bieżni lekkoatletycznej

Nawierzchnia typu Polytan M, składająca się z dwóch warstw – spodniej i wierzchniej, które wykonywane są bezpośrednio na budowie. Warstwa spodnia układana jest na uprzednio zagruntowanym (kompozycja P 1000) podłożu asfaltobetonowym. Do wykonania warstwy spodniej używa się granulatu gumowego frakcji 1-3 wymieszanego z kompozycją poliuretanowa P 2300. Układanie warstwy spodniej odbywa się z zastosowaniem specjalnego rozściełacza . Aby uszczelnić nawierzchnię i zabezpieczyć przed przenikaniem wody, na warstwie spodniej rozprowadza się mieszaninę pyłu EPDM zmieszaną z poliuretanem. Następnie wylewa się warstwę wierzchnią, wykończeniową, która tworzy mieszanina granulatu ceglastego EPDM 1-3,5 mm i kompozycji poliuretanowych P 2300 i P 4000. W celu uzyskania szorstkiej powierzchni o rozwiniętej teksturze, niezastygłą warstwę wykończeniowa posypuje się dodatkowo granulatem EPDM, który w niej zastyga. Po zastygnięciu nawierzchni i usunięciu niezwiązanego granulatu następuje malowanie linii. Ze względu na fakt że nawierzchnia typu Polytan M jest nieprzepuszczalna dla wody, należy zaprojektować lekki spadek poprzeczny dla nawierzchni.

Dane techniczne nawierzchni:

   - wytrzymałość na rozciąganie:  ≥ 0,5 MPa

   - wydłużenie względne przy zerwaniu: > 55 %

            - wytrzymałość na rozdzieranie: ≥ 70 N

            - twardość 45o Shore’a

            - nasiąkliwość wodą: ≤ 7 %

            - przyczepność do podkładu: ≥ 0,5 MPa

            - odporność na zamrażanie

            - zmiana masy ≤ 0,2 %

            - wygląd bez zmian

         Proponowana nawierzchnia musi posiadać atest higieniczny i certyfikat IAAF

      c) Modernizacja istniejącej nawierzchni do koszykówki / siatkówki

Nawierzchnia typu politan WS. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: warstwy spodniej złożonej z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR  1-4 mm i ułożonej na zagruntowanym uprzednio podłożu oraz warstwy wykończeniowej nakładanej metodą natrysku pod ciśnieniem, będącą mieszanina granulatu EDPM i kompozycji poliuretanowej,

d) Inne elementy

Opisane w dokumentacji, a obejmujące między innymi: skocznię w dal, rzutnie do pchnięcia kulą, zespół siedzeń widowni, piłko-chwyty, odwodnienie, chodniki, zieleń, małą architekturę, oświetlenie.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych w stosunku do opisanych w przedmiocie zamówienia. Za równoważne zamawiający uzna materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż zakładane w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza zlecenia realizacji robót podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

45.23.24.52-5, 45.21.22.21-1, 45.31.61.10-9

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 15.000 zł.  ( słownie: piętnaście tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:  20 sierpnia 2006 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, w pokoju nr 117 lub pocztą.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 15.05.2006 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.05.2006 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 60 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach co najmniej 3 tożsamych prac z zakresu budowy boisk sportowych  w tym co najmniej jedną obejmująca budowę boiska piłkarskiego o powierzchni min. 4500 m2 )

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              zapoznają się z dokumentacją projektową oraz dokonają wizji w terenie,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              udzielą minimum 60 miesięcy gwarancji na boisko piłkarskie i min. 36 miesięcy gwarancji na pozostałe prace

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

-              do wykonania zamówienia zaproponują materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż opisane w przedmiocie zamówienia posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 16 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi UZP do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 marca 2006 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-03-28 13:05:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2006-04-19 12:45:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-03-28 13:05:00)
Lista wiadomości