logo
logo bip
2008
Ustalenie zasad sporządzania sprawozdania finansowego „Rachunek zysków i strat jednostki” za rok 2008
 
 
 
Zarządzenie nr 128/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
 
 
 
 
w sprawie: ustalenia zasad sporządzania sprawozdania finansowego "Rachunek zysków i strat jednostki" za rok 2008
 
 
Na podstawie przepisów art. 4 ust. 4 i art. 8 i 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Sprawozdanie finansowe "Rachunek zysków i strat" za rok 2008 zostanie sporządzone w oparciu o przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, stosowane w sposób ciągły od 1-go stycznia 2008 roku do 31-go grudnia 2008 roku dla Zespołu 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie oraz Zespołu 7 - Przychody i koszty ich uzyskania - ustalone niniejszym zarządzeniem w sprawie ustalenia zasad sporządzania sprawozdania finansowego "Rachunek zysków i strat jednostki" za 2008 rok.
 
§ 2
 
Objaśnienia oraz informacje dodatkowe do sprawozdania "Rachunek zysków i strat jednostki" stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 128/2008 z dnia 30.12.2008 r. Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie ustalenia zasad sporządzania sprawozdania finansowego "Rachunek zysków i strat jednostki" za rok 2008.
 
 
Charakterystyka poszczególnych wierszy rachunku zysków i strat przedstawia się następująco:
Poz. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
W tej pozycji wykazuje się łączną wartość osiągniętych przez jednostkę przychodów netto z działalności operacyjnej jako przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, tj. sumę wierszy oznaczonych cyframi rzymskimi od I do V.
Poz. A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
Wykazuje się tutaj przychody ze sprzedaży produktów, w wielkościach ustalonych w cenach sprzedaży netto, w tym także kwoty należne. Do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przychody ze sprzedaży wyrobów i usług, w tym robót, z wyjątkiem usług, nie stanowiących przedmiotu właściwej działalności, które zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych.
W wierszu tym wykazuje się obroty Ma kont: 750 i 760.
Poz. A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
W tym wierszu wykazuje się saldo debetowe lub saldo kredytowe konta 490 "Rozliczenie kosztów", wyrażające zmianę stanu produktów i stanu rozliczeń międzyokresowych
W przyjętej polityce rachunkowości zmiana stanu produktów nie występuje.
Poz. A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
W tym miejscu wykazuje się równowartość tzw. obrotów wewnętrznych, które powinny być równe ich  kosztowi własnemu, w wielkości przeniesionej na dzień bilansowy na wynik finansowy jednostki. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jest co do treści przychodem wewnętrznym ustalonym na poziomie kosztów wytworzenia świadczenia wewnętrznego. W naszym przypadku nie występuje.
Poz. A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
W tym wierszu wykazuje się przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, w wielkościach ustalonych w cenach sprzedaży netto, w tym także kwoty należne, które ujmowane są na kontach 760 "Pozostałe przychody i koszty". W wierszu tym wykazuje się obroty Ma konta 760.
Poz. A.V. Pozostałe dochody budżetowe
Ujmuje się tutaj pozostałe dochody budżetowe ewidencjonowane na kontach: 750 "Przychody i koszty finansowe" oraz 760 "Pozostałe przychody i koszty", np. podatki i opłaty. W tym wierszu wykazuje się pozostałe dochody ujmowane w różnych paragrafach jak np.
- od paragrafu 001 do paragrafu 050 - w jednostkach samorządu terytorialnego nie wykazuje się w tym wierszu udziałów w dochodach budżetu państwa ujmowanych w dochodach budżetu jednostki samorządu terytorialnego, -  047 "Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości",
- 075 "Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze".
- 056 "Zaległości z podatków zniesionych",
- 057 "Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych", - 069 "Wpływy z różnych opłat"- z wyjątkiem opłat i kosztów sądowych, opłat za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności, zwrotu kosztów postępowania administracyjnego,
- 083 "Wpływy z usług",
- 097 "Wpływy z różnych dochodów" - w zakresie dochodów stanowiących pozostałe dochody budżetu,
- 201 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami",
- 202 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej",
- 203 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)",
- 231 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego",
- 236 "Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej",
- 268 "Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych",
- 270 "Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł",
- 271 "Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących",
- 273 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami
budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych
zabytkach",
- 291 "Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości",
- 292 "Subwencje ogólne z budżetu państwa",
- 626 "Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych",
- 630 "Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych",
- 631 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami".
 
Poz. B. Koszty działalności operacyjnej
Wykazuje się tutaj łączną wartość poniesionych kosztów działalności operacyjnej, w układzie rodzajowym, a mianowicie sumę wartości wynikających z wierszy oznaczonych cyframi rzymskimi od I do XI.
Poz. B.I. Amortyzacja
Wykazuje się tutaj równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne ewidencjonowane są na koncie 401 "Amortyzacja".
Poz. B.II. Zużycie materiałów i energii
Dane liczbowe w tym wierszu pochodzą z konta 400 "Koszty według rodzajów. Wykazuje się tutaj następujące  paragrafy: - 421 "Zakup materiałów i wyposażenia", - 426 "Zakup energii", a ponadto od 1.1.2007 r.: - 474 "Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych", - 475 "Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji".
Poz. B.III. Usługi obce
Dane liczbowe w tym wierszu pochodzą z konta 400 "Koszty według rodzajów". Wykazuje się tutaj paragrafy związane z poniesieniem przez jednostkę kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz jednostki w zakresie np. remontów i konserwacji, transportu i spedycji, pocztowo - telekomunikacyjnych, ochrony mienia, wywozu nieczystości, usług drukarskich, wykonania ekspertyz, najmu, dzierżawy, obsługi bankowej. W wierszu tym wykazuje się poniższe paragrafy:
- 427 "Zakup usług remontowych",
- 430 "Zakup usług pozostałych"-
- 435 "Zakup usług dostępu do sieci Internet",
ponadto od 1 stycznia 2007 r.:
- 436 "Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej",
- 437 " Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej",
- 438 "Zakup usług obejmujących tłumaczenia",
- 439 "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" - z wyjątkiem zleconych w formie
umowy o dzieło i zlecenia osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej. Poz. B.IV. Podatki i opłaty
Dane liczbowe w tym wierszu pochodzą z kont: 400 "Koszty według rodzajów" oraz 760 "Pozostałe przychody i koszty". Wykazuje się tutaj paragrafy związane z poniesieniem przez jednostkę kosztów z tytułu świadczeń na rzecz budżetu gminy lub państwa. W pozycji tej wykazuje się również wpłaty na rzecz PFRON. W wierszu tym wykazuje się poniższe paragrafy:
- 285 "Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego",
- 414 "Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 443 "Różne opłaty i składki",
- 451 "Opłaty na rzecz  budżetu państwa",
- 452 "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego",
- 453 "Podatek od towarów i usług".
 
Poz. B.V. Wynagrodzenia
Dane liczbowe w tym wierszu pochodzą z konta 400 "Koszty według rodzajów". Wykazuje się tutaj paragrafy związane z wynagrodzeniami przysługującymi pracownikom jednostki i innym osobom fizycznym w gotówce i w naturze (deputatów). Wynikają one z umów o pracę, umów o dzieło, umów zleceń i innych umów gospodarczych. Do tego wiersza zaliczane są poniższe paragrafy: - 401 "Wynagrodzenia osobowe pracowników", - 404 "Dodatkowe wynagrodzenia roczne", - 410 "Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne", - 417 "Wynagrodzenia bezosobowe".
Poz. B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
Dane liczbowe w tym wierszu pochodzą z konta 400 "Koszty według rodzajów". Wykazuje się tutaj paragrafy związane z poniesieniem przez jednostkę kosztów z tytułu: - składek na ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę, - składki na Fundusz Pracy, - odpisy na ZFŚS, - szkolenia pracowników, - świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, - inne świadczenia, jeżeli nie są pokrywane z ZFŚS.
W wierszu tym wykazuje się takie paragrafy jak: - 411 "Składki na ubezpieczenia społeczne", - 412 " Składki na Fundusz Pracy", - 302 "Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń"- w zakresie świadczeń rzeczowych oraz ekwiwalentów za te świadczenia, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych świadczeń na rzecz pracowników, - 428 "Zakup usług zdrowotnych" -  dotyczących pracowników, - 444 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", - 470 "Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej".
Poz. B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe
Dane liczbowe w tym wierszu pochodzą z kont: 400 "Koszty według rodzajów", 750 "Przychody i koszty finansowe" oraz 760 "Pozostałe przychody i koszty" . Wykazuje się tutaj paragrafy  nie ujęte w wierszach I do VI, a związane między innymi z:
- kosztami odpisów aktualizujących należności, - kosztami podróży służbowych, - wypłaty na rzecz osób trzecich, nie zaliczone do wynagrodzeń i świadczeń dla wynagrodzeń, np. odszkodowania, zasądzone renty.
Występować mogą w tym wierszu takie paragrafy jak:
- 290 "Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek  samorządu terytorialnego  oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących" - jeżeli są ujmowane w zespole "4",
- 291 "Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem",
- 293 "Wpłaty jst do budżetu państwa",
- 303 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych",
- 415 "Dopłaty w spółkach prawa handlowego", - 441 "Podróże służbowe krajowe", - 442 "Podróże służbowe zagraniczne,
- 459 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych".
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Wykazuje się tutaj wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenach zakupu lub nabycia - jeżeli pochodzą z zakupu, bądź też według kosztu wytworzenia - jeżeli pochodzą z własnej produkcji. Dane liczbowe pobierane są z konta:
- 730 "Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu" - w zakresie sprzedanych towarów
- 760 "Pozostałe przychody i koszty" - w zakresie wartości sprzedanych materiałów.
B.IX. Udzielone dotacje
W tym wierszu wykazuje się dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansującym oddziałom zakładów budżetowych, które ujmuje się na koncie 740 "Dotacje i środki na inwestycje".
B.X. Inne świadczenia finansowane z budżetu
Dane liczbowe w tym wierszu pochodzą z konta 400 "Koszty według rodzajów". Wykazuje się tutaj między innymi zasiłki alimentacyjne i świadczenia rodzinne oraz inne świadczenie ujmowane w paragrafie.
 W wierszu tym wykazuje się takie paragrafy jak:
- 311 "Świadczenia społeczne",
- 324 "Stypendia dla uczniów".
B.XI. Pozostałe obciążenia
Wykazuje się tutaj pozostałe obciążenia związane z działalnością operacyjną.
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Wykazuje się tutaj zysk brutto na sprzedaży, jeżeli  przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, wykazane w poz. A są większe od kosztów działalności operacyjnej, wykazanych w poz. B. Koszty działalności operacyjnej. Stratę ze sprzedaży wykazuje się,  jeżeli koszty z działalności operacyjnej, wykazane w poz. B. Koszty działalności operacyjnej są wyższe od przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, wykazanych w poz. A.
D. Pozostałe przychody operacyjne
Wykazuje się tutaj łączną wartość osiągniętych przez jednostkę pozostałych  przychodów , tj. sumę wierszy oznaczonych cyframi rzymskimi od I do IV. Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się występujące powtarzalnie przychody związane pośrednio ze zwykłą działalnością jednostki np. przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji w jednostkach budżetowych,  odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary i grzywny, darowizny i nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe.
Poz. D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ewidencjonuje się na koncie 760 "Pozostałe przychody i koszty". Wykazuje się tutaj dodatni wynik na sprzedaży środków trwałych, inwestycji (środków trwałych w budowie), wartości niematerialnych i prawnych. Wynik ten jest ustalany jako różnica między uzyskanymi ze sprzedaży składników majątku trwałego przychodami a kosztami ich poniesienia. Do kosztów tych zalicza się  koszty sprzedaży i ich likwidacji. W tym wierszu wykazuje się między innymi:
- 087 "Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych" - w zakresie sprzedaży środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),
- 076 "Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności",
- 077 "Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości". Poz. D.II. Dotacje
Wykazuje się tutaj dotacje ujmowane na koncie 740 "Dotacje i środki na inwestycje", nie związane z działalnością statutową.
Poz. D.III. Pokrycie amortyzacji
Wykazuje się tutaj równowartość amortyzacji ujętej na koncie 761 "Pokrycie amortyzacji".
Poz. D.IV. Inne przychody operacyjne
W tym wierszu wykazuje się inne przychody operacyjne nie wykazane w wierszach I do III, jak: wynajem, odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary i grzywny, darowizny i nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe, które ujmowane są koncie 760 "Pozostałe przychody i koszty". W wierszu tym wykazuje się między innymi poniższe paragrafy:
- 084 "Wpływy ze sprzedaży wyrobów", - 097 "Wpływy z różnych dochodów" - w zakresie  nie związanym z działalnością statutową.
Poz. E. Pozostałe koszty operacyjne
Wykazuje się tutaj łączną wartość poniesionych przez jednostkę pozostałych kosztów, tj. sumę wierszy oznaczonych cyframi rzymskimi od I do II. Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się koszty związane pośrednio ze zwykłą działalnością jednostki np. odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, utworzone rezerwy na należności od dłużników, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, zapłacone odszkodowania, kary i grzywny i nieodpłatnie przekazane środki obrotowe.
Poz. E.1. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych
Wykazuje się tutaj środki pieniężne zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych wykorzystane lub przeznaczone na finansowanie inwestycji, które ujmowane są na koncie 740 "Dotacje i środki na inwestycje". W wierszu tym wykazuje się poniższe paragrafy:
- 605 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" i 606 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"- w zakresie wydatków z rachunku dochodów własnych, - 607 "Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych" oraz 608 "Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych".
Poz. E.II. Pozostałe koszty operacyjne
W pozycji tej prezentuje się odpisane, przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, utworzone rezerwy na należności od dłużników, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, zapłacone odszkodowania, kary i grzywny i nieodpłatnie przekazane środki obrotowe, które ujmowane są na kontach: 750 "Przychody i koszty finansowe" oraz 760 "Pozostałe przychody i koszty". Wykazuje się tutaj poniższe paragrafy: - 459 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych",
- 460 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych",
- 461 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego",
- koszty umorzenia zaległości podatkowych, czynszów, usług, jak również odsetek z nimi związanych oraz umorzenia VAT.
Poz. F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
Zysk z działalności operacyjnej wykazuje się, jeżeli wynik finansowy ze sprzedaży z poz. C, powiększony o pozostałe przychody operacyjne z poz. D, a następnie pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne z poz. E jest dodatni. Stratę z działalności operacyjnej wykazuje się, jeżeli wynik finansowy ze sprzedaży z poz. C powiększony o pozostałe przychody operacyjne z poz. D., a następnie pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne z poz. E jest ujemny.
Poz. G. Przychody finansowe
Wykazuje się tutaj łączną wartość osiągniętych przez jednostkę przychodów finansowych, tj. sumę wartości wynikających z wierszy oznaczonych cyframi rzymskimi od I do III.
Poz. G.I. Dywidendy i udziały w zyskach
Wykazuje się tutaj należną dywidendę brutto z tytułu posiadanych przez jednostkę udziałów, którą ujmuje się na koncie 750 "Przychody i koszty finansowe".. W wierszu tym wykazuje się między innymi § 074 "Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych" - w zakresie dywidend oraz paragrafy dotyczące wpłat z zysku.
Poz. G.II. Odsetki
Wykazuje się tutaj uzyskane odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (z wyłączeniem odsetek od środków funduszu świadczeń socjalnych), uzyskane odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, uzyskane odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki skapitalizowane i otrzymane od posiadanych aktywów finansowych, które ujmuje się na kontach: 750 "Przychody i koszty finansowe" oraz 760 "Pozostałe przychody i koszty". W wierszu tym wykazuje się  poniższe paragrafy: 
- 091 "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat", - 092 "Pozostałe odsetki".
Poz. G.III. Inne
 W pozycji tej prezentuje się dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, przywrócenie wartości długoterminowych aktywów finansowych wskutek wzrostu wartości akcji lub poprawy sytuacji finansowej jednostki, zysk ze zbycia inwestycji w aktywa finansowe oraz nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi (różnicę § 151 "Różnice kursowe" i § 495 "Różnice kursowe"), które ewidencjonuje się na koncie 750 "Przychody i koszty finansowe".
Poz. H. Koszty finansowe
Wykazuje się łączną wartość poniesionych przez jednostkę kosztów finansowych, tj. sumę wartości wynikających z wierszy oznaczonych cyframi rzymskimi I i II.
Poz. H.I. Odsetki
W pozycji tej wykazuje się zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, zapłacone odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie z tytułu dostaw i usług oraz od zobowiązań podatkowych, które ujmuje się na kontach: 750 "Przychody i koszty finansowe" oraz 760 "Pozostałe przychody i koszty". W wierszu tym prezentuje się poniższe paragrafy:
- 456 "Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości",
- 458 "Pozostałe odsetki", - 807 "Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów" - jeżeli odsetki związane z obsługą długu publicznego są pokrywane z konta 130 "Rachunki bieżące jednostek budżetowych".
Poz. H.II. Inne
W pozycji tej prezentuje się dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe, stratę ze zbycia inwestycji w aktywa finansowe oraz nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad ujemnymi (różnicę § 151 "Różnice kursowe" i § 495 "Różnice kursowe"), które ujmuje się na koncie 750 "Przychody i koszty finansowe".
Oprócz paragrafów 151 i 459 w wierszu tym mogą wystąpić również paragraf 801 "Rozliczenia z bankami związane  z obsługą długu publicznego" oraz 806 "Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczpospolitej polskiej wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady´ego"  - jeżeli opłaty związane z obsługą długu publicznego kredytów zagranicznych są pokrywane z konta 130 "Rachunki bieżące jednostek budżetowych".
Poz. I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)
Zysk z działalności gospodarczej wykazuje się, jeżeli wynik finansowy z działalności operacyjnej z poz. F, powiększony o pozostałe przychody finansowe z poz. G, a następnie pomniejszony o pozostałe koszty finansowe z poz. H jest dodatni. Stratę z działalności gospodarczej wykazuje się, jeżeli wynik finansowy z działalności operacyjnej z poz. F powiększony o przychody finansowe z poz. G, a następnie pomniejszony o koszty finansowe z poz. H jest ujemny.
Poz. J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)
W pozycji tej prezentuje się wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych, tj. zyskach i stratach nadzwyczajnych. Przez zyski i straty nadzwyczajne rozumie się straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Poz. J.I. Zyski nadzwyczajne
Konto 860 "Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy"
Poz. J.II. Straty nadzwyczajne
Konto 860 "Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy"
Poz. K. Zysk (strata) brutto (I ą J)
Zysk brutto wykazuje się, jeżeli wynik finansowy brutto z działalności gospodarczej z poz. I, skorygowany o wynik zdarzeń nadzwyczajnych z poz. J, jest dodatni. Stratę brutto wykazuje się, jeżeli wynik finansowy brutto z działalności gospodarczej z poz. I, skorygowany o wynik zdarzeń nadzwyczajnych z poz. J, jest ujemny.
Poz. L. Podatek dochodowy
Wykazuje się podatek dochodowy od osób prawnych, który jest ustalany na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych. Dotyczy jednostek płacących podatek dochodowy od osób prawnych jak zakłady budżetowe czy gospodarstwa pomocnicze. Podatek ten ujmowany jest na koncie 870 "Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy."
Poz. M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych
Wykazuje się wpłatę zysku w gospodarstwach pomocniczych, która ujmowana jest na koncie 870 "Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy."
Poz. N. Zysk (strata) netto (K - L - M)
W pozycji tej wykazuje się różnicę pomiędzy zyskiem/stratą brutto wykazaną w poz. K a obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego, tj. podatkiem dochodowym, wykazanym w poz. L oraz pozostałymi obowiązkowymi zmniejszeniami wyniku finansowego, wykazanymi w poz. M.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2009-02-27 14:16:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2009-02-27 14:16:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2009-02-27 14:16:28)
Lista wiadomości
ZARZĄDZENIE Nr 102/2009 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 czerwca 2009r.
Zarządzenie Nr 132/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Z dnia 31 grudnia 2008 roku
Zarządzenie nr 128/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Zarządzenie Nr 131/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 130/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 31 grudnia 2008r.
Zarządzenie nr 129/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2008 r
Zarządzenie Nr 127/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2008r
Zarządzenie Nr 126 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 125 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 124 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 123 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 122 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 121/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17.12.2008r.
Zarządzenie nr 120 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 grudnia 2008 r.
Zarządzenie Nr 119 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 118 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 117 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 108/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 grudnia 2008r
Zarządzenie Nr 116 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 115 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 114 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 113 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 112 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 111 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 grudnia 2008r.
Zarządzenie nr 110 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 grudnia 2008 r.
Zarządzenie nr 109 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 grudnia 2008 r.
Zarządzenie Nr 107 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 listopada 2008r.
Zarządzenie Nr 105 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 listopada 2008r.
Zarządzenie Nr 106/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 listopada 2008r.
Zarządzenie nr 103/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 października 2008 r
Zarządzenie Nr 104 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 listopada 2008r.
Zarządzenie Nr 102/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22.10.2008r.
Zarządzenie Nr 101/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22.10.2008r.
Zarządzenie Nr 100 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 października 2008r.
Zarządzenie Nr 99 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 października 2008r.
Zarządzenie Nr 98 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 października 2008r.
Zarządzenie Nr 97 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 października 2008r.
Zarządzenie nr 95/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 września 2008r
Zarządzenie nr 94/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 września 2008r
Zarządzenie Nr 96 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 01 października 2008r.
Zarządzenie Nr 93/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 września 2008r.
Zarządzenie Nr 92 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 września 2008r.
Zarządzenie Nr 91 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 września 2008r.
Zarządzenie Nr 90/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008
Zarządzenie Nr 89 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008r
Zarządzenie Nr 88 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008r.
Zarządzenie Nr 87 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008r.
Zarządzenie Nr 86 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008r.
Zarządzenie Nr 85 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008r.
Zarządzenie Nr 84 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008r.
Zarządzenie Nr 83/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 września 2008r.
Zarządzenie nr 82/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 września 2008 roku
Zarządzenie Nr 81 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 80 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 79/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 77 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 76 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 75 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 74 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 73 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 lipca 2008r.
Zarządzenie Nr 72 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 lipca 2008r.
Zarządzenie Nr 71 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 lipca 2008r
Zarządzenie Nr 70 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 lipca 2008r.
Zarządzenie Nr 69 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 04 lipca 2008r.
Zarządzenie Nr 68 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 01 lipca 2008r.
Zarządzenie nr 67/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2008 r
Zarządzenie nr 66/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2008
Zarządzenie nr 65/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2008r
Zarządzenie Nr 64/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 czerwca 2008r.
Zarządzenie Nr 63 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2008r.
Zarządzenie Nr 62/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 czerwca 2008
Zarządzenie Nr 61 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 czerwca 2008r.
Zarządzenie Nr 60 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 czerwca 2008r.
Zarządzenie 57 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 czerwca 2008 roku
Zarządzenie Nr 59 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 czerwca 2008r.
Zarządzenie Nr 58 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 czerwca 2008r.
Zarządzenie Nr 55 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 maja 2008r.
Zarządzenie Nr 54/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 maja 2008r.
Zarządzenie Nr 53 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 maja 2008r.
Zarządzenie Nr 52 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 maja 2008r.
Zarządzenie Nr 51 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 maja 2008r.
Zarządzenie Nr 50/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 kwietnia 2008 roku.
Zarządzenie Nr 49 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 kwietnia 2008r.
Zarządzenie Nr 47/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 kwietnia 2008 roku
Zarządzenie Nr 46/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 kwietnia 2008r.
Zarządzenie Nr 48/ 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 kwietnia 2008r.
Zarządzenie Nr 45/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 kwietnia 2008r.
Zarządzenie Nr 44 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 kwietnia 2008r
Zarządzenie Nr 43 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 kwietnia 2008r.
Zarządzenie Nr 42 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 02 kwietnia 2008r.
Zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2008r.
Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2008r.
Zarządzenie Nr 38/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 marca 2008 roku
Zarządzenie Nr 37/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 10 marca 2008r.
Zarządzenie Nr 39 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 marca 2008r.
Zarządzenie Nr 36 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 marca 2008r.
Zarządzenie nr 35/2008 z dnia 3 marca 2008 roku Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Zarządzenie Nr 34-2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 marca 2008r.
Zarządzenie Nr 33 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lutego 2008r.
Zarządzenie nr 32 /2008 z dnia 27 lutego 2008 roku Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Zarządzenie Nr 31/2008 Wojta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27.02.2008r.
Zarządzenie Nr 30 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 lutego 2008r.
Zarzadzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 28 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 26 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 25 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 24 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 23 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 lutego 2008 roku
Zarządzenie Nr 21 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 lutego 2008r
Zarządzenie Nr 20 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 lutego 2008r
Zarządzenie Nr 19 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 18 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 17 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 16 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 15 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 21 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 21 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2008 roku
Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2008 roku
Zarządzenie Nr 10/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 8 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 7 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 6 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 07 stycznia 2008r.
Zarządzenie nr 5/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 stycznia 2008 r.
Zarządzenie Nr 4 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 3 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 2 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 stycznia 2008r.