logo
logo bip
2008
Uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
 
 
Zarządzenie nr   32 /2008
z dnia 27 lutego 2008 roku
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
 
 
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnowo    Podgórne
 
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Uchwala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, stanowiący
załącznik do zarządzenia.
 
§ 2
 
Traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Nr 17/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.
 
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008 roku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU GMINY TARNOWO PODGÓRNE
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, zwany dalej "Regulaminem", określa organizację i zasady działania Urzędu Gminy, zwanego dalej "Urzędem" oraz zakresy spraw załatwianych przez jego wewnętrzne komórki organizacyjne.
 
§ 2
1.   Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy Tarnowo Podgórne, zwanej dalej Gminą, realizującą zadania Wójta Gminy.
2.   W zakres zadań, o których mowa w ust. 1 wchodzą:
1)  zadania własne Gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2)  zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
3)  zadania z zakresu administracji rządowej i samorządowej ponad gminnej, powierzone w drodze porozumień,
4)  inne zadania nałożone na Gminę ustawami.
3.   Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
4.   Urząd funkcjonuje zgodnie z zasadami zawartymi w:
1)  przepisach o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych,
2)  przepisach prawa pracy,
3)  regulaminie pracy, instrukcji obiegu dokumentów i innych aktach wewnętrznych wprowadzanych zarządzeniami Wójta Gminy,
4)  instrukcji czynności kancelaryjnych w urzędach gmin,
5)  kodeksie postępowania administracyjnego,
6)  niniejszym regulaminie,
7)  innych przepisach szczególnych, jeśli tak stanowią.
 
§ 3
Struktura organizacyjna Urzędu
 
1.   Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu jest Wójt Gminy.
2.   W skład Urzędu wchodzą:
     Wydziały:
1)  Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,
2)  Wydział Spraw Obywatelskich,
3)  Wydział Finansowy,
4)  Wydział Obsługi Księgowej,
5)  Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
 6) Wydział Informacji Publicznej
Biura:
 1) Biuro Obsługi Rady i Wójta,
 2) Biuro Obsługi Prawnej,
 
     Komenda Straży Gminnej,
     Samodzielne Stanowiska:
1)    ds. administracji budynkiem Urzędu Gminy, zaopatrzenia materiałowego i obrony cywilnej,
2)    ds. obsługi sekretariatu,
3)    ds. bhp,
4)    ds. kontroli wewnętrznej Urzędu i innych jednostek organizacyjnych Gminy (rewident),
5)    ds. audytu wewnętrznego (audytor).
6)    ds. kadr i płac
7)    ds.  komunikacji społecznej,
8)    ds. promocji
9)    ds. funduszy unijnych,
10) Pełnomocnik Wójta ds. ochrony informacji niejawnych,
3.   Komenda funkcjonuje na zasadach wydziału.
4.   Wydziałem i Biurem kieruje Kierownik, komendą kieruje Komendant.
5.   Kierownikiem Biura Obsługi Prawnej może być wyłącznie radca prawny.
6.   W skład komórek organizacyjnych Urzędu wchodzi Urząd Stanu Cywilnego, którym kieruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
7.   Ponadto w Urzędzie zatrudnieni są pracownicy obsługi podporządkowani samodzielnemu pracownikowi ds. Administracji Budynkiem Urzędu Gminy i obrony cywilnej.
8.   Kierownicy Wydziałów, Kierownicy Biur i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska podlegają bezpośrednio Wójtowi.
 
Rozdział II
 
Zasady funkcjonowania Urzędu
 
§ 4
Urząd działa w oparciu o następujące zasady:
1)  praworządności,
2)  służebności wobec społeczności lokalnej,
3)  racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4)  jednoosobowego kierownictwa,
5)  planowania pracy,
6)  kontroli wewnętrznej,
7)  podziału zadań między kierownictwo i poszczególne komórki wewnętrzne,
8)  wzajemnego współdziałania.          
 
§ 5
Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są zobowiązani służyć Gminie i Państwu.
§ 6
Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
-   działanie na podstawie prawa i szczegółowe jego przestrzeganie,
-   wykonywanie zadań Urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
-   zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej na zasadach i w zakresie przewidzianym przez prawo,
-  udzielanie wszelkich  informacji i wyjaśnień niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy,
-   informowanie zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy,
- powiadamianie, w przypadku przedłużania terminu rozstrzygnięcia sprawy, o przyczynach zaistnienia takiej okoliczności,
     -   informowanie o przysługujących środkach prawnych,
-   dla wykonywania zadań pionu ochrony informacji niejawnych poszczególni pracownicy Urzędu Gminy w zakresach swoich obowiązków wykonują czynności służące realizacji informacji niejawnych i w tym zakresie wykonują te czynności pod kierownictwem pełnomocnika,
-   współpraca z administratorem bezpieczeństwa informacji.
 
§ 7
1.   Jednoosobowe kierownictwo opiera się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziale czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
2.   Urzędem kieruje Wójt przy pomocy swojego Zastępcy i Sekretarza.
3.   Kierownicy poszczególnych komórek Urzędu kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.
4.   Kierownicy poszczególnych komórek Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.
 
Rozdział III
 
Zadania wspólne wewnętrznych komórek Urzędu i kompetencyjność urzędników
 
§ 8
1.    Do wspólnych zadań komórek należy:
-    Realizacja działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Wójta.
-    Przygotowywanie, w sposób uzgodniony z Wójtem, projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz dla Wójta, w tym przedstawianych przez Wójta na sesjach i komisjach Rady Gminy.
-    Obecność, na polecenie Wójta, na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji.
-    Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy.
-    Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowywania projektu budżetu i obrotu oraz ewidencji mienia gminnego.
-    Udział w przygotowywaniu planów zadań gospodarczych Gminy.
-    Wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i ponoszenie w tym zakresie odpowiedzialności.
-    Przygotowywanie i udostępnianie informacji publicznej, na zasadach i w zakresie przewidzianym przez prawo.
-    Prowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
-    Usprawnianie organizacji, metod i form pracy komórek Urzędu.
-    Przechowywanie akt i pieczęci.
-    Stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt oraz oznaczanie ich i archiwizowanie, realizacja innych czynności kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-    Opracowywanie i wdrażanie statystyki gminnej, według przyjętego wzoru.
 
2.    Kompetencje, a zwłaszcza decyzyjność oraz podpisywanie pism wychodzących z urzędu, wynikają ściśle z udzielonych pełnomocnictw, upoważnień oraz zakresów czynności.
3.    Pracownicy ponoszą odpowiedzialność wobec swoich bezpośrednich przełożonych oraz nadzorujących określoną problematykę - Zastępcę Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy, za prawidłową organizację, skuteczną realizację zadań oraz za wykonywanie zarządzeń, decyzji i poleceń kierownika urzędu.
4.    Kierownicy Wydziałów, Biur oraz samodzielne stanowiska, w ramach swych obowiązków i uprawnień, posiadanych środków, odpowiadają za merytoryczną i formalną prawidłowość, tj. legalność, celowość, rzetelność i gospodarność, za przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz za zgodność z  przyjętą strategią działania Gminy, przygotowywanych przez podległe im komórki rozstrzygnięć, dokumentów, umów, itp.
5.    Kierownicy Wydziałów, Biur oraz samodzielne stanowiska odpowiadają za bieżącą aktualizację aktów wewnętrznych(zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy) z uwagi na zmianę ustawodawstwa w zakresie działania.
 
 
Rozdział IV
 
Podstawowe zakresy działania i kompetencji kierownictwa i wewnętrznych komórek Urzędu
 
§ 9
Zastępca Wójta - ZW
 
1.   Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez Wójta, w tym także w imieniu Wójta.
2.   Zastępca Wójta zastępuje Wójta podczas jego nieobecności i pełnienia innych obowiązków.
3.   Zastępca Wójta zapewnia w szczególności nadzór nad działalnością komórek i stanowisk Urzędu oraz jednostek organizacyjnych w zakresie powierzonym mu przez Wójta.
 
§ 10
Sekretarz Gminy - S
 
1.   Sekretarz Gminy wykonuje zadania wskazane przez Wójta, w tym także w imieniu Wójta w zakresie ustalonym przez Wójta.
2.   Szczegółowy zakres zadań Sekretarza Gminy Wójt określa w "Zakresie obowiązków i uprawnień Sekretarza Gminy".
3.   W powierzonym przez Wójta zakresie Sekretarz zapewnia w szczególności:
-    prowadzenie przez Urząd spraw wynikających z zadań Gminy i Wójta,
-    organizację pracy Urzędu,
-    nadzór nad działalnością poszczególnych komórek i stanowisk Urzędu.
 
§ 11
Skarbnik Gminy - SK
 
1.    Skarbnik Gminy podlega bezpośrednio Wójtowi i jest Głównym Księgowym budżetu.
2.    Skarbnik nadzoruje i kontroluje działalność finansową podległych Gminie jednostek i budżetu Gminy.
3.    Szczegółowy zakres zadań Skarbnika Gminy Wójt określa w "Zakresie obowiązków i uprawnień Skarbnika Gminy".
 
§ 12
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami -
WZPGN
 
1.    Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzeni Gminy i jego skutkami.
2.    Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3.    Wydawanie decyzji środowiskowych,
4.    Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu.
5.    Wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych.
6.    Wydawanie decyzji o podziale nieruchomości.
7.    Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości i spraw związanych z gospodarowaniem nim, w tym m.in.: wydzierżawianiem, zakupem, sprzedażą, zamianą, najmem, wywłaszczaniem.
8.    Naliczanie wymaganych opłat związanych z gospodarowaniem nieruchomościami.
9.    Naliczanie wymaganych opłat związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i opłat adiacenckich.
10.  Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa miejscowości i ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości.
11.  Planowanie, programowanie i realizacja zadań dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.
12.  Prowadzenie rejestru zabytków na terenie Gminy.
13.  Prowadzenie spraw związanych z obiektami handlowymi wielko powierzchniowymi.
           
§ 13
Wydział Spraw Obywatelskich - WSO
 
1.    Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony należących do Gminy.
2.    Prowadzenie spraw z zakresu zbiórek publicznych na terenie Gminy.
3.    Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń na terenie Gminy.
4.    Prowadzenie spraw z zakresu organizacji imprez artystycznych, rozrywkowych i masowych na terenie Gminy.
5.    Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
6.    Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
7.    Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia.
8.    Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, organów samorządu terytorialnego oraz referendami.
9.    Prowadzenie spraw z zakresu statystyki - spisu powszechnego ludności i mieszkań.
10.  Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestru wyborców.
11.  Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.
12.  Obsługa kasowa urzędu, gospodarka drukami ścisłego zarachowania, realizacja innych czynności dotyczących organu podatkowego w stosunku do opłat skarbowych.
13.  Opracowywanie dokumentacji normującej w Urzędzie ochronę danych osobowych.
14.  Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
15.  Prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich, w kategoriach co do których obowiązek ten ciąży na Wójcie.
 
§ 14
 
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska - WIOŚ
 
1.    Długo- i krótkoterminowe planowanie inwestycji komunalnych.
2.    Nadzorowanie i koordynowanie inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę, uczestnictwo w komisjach przetargowych, radach budowy, odbiorach technicznych, przekazywanie ukończonych inwestycji użytkownikom.
3.    Ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. funduszy unijnych w zakresie aplikacji o środki unijne.
4.    Pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji.
5.    Realizacja obowiązków zarządcy dróg gminnych w zakresie inwestycji, remontów i utrzymania.
6.    Naliczanie opłat z tytułu zajmowania pasów drogowych dróg gminnych w związku z  prowadzeniem  inwestycji innych niż drogowe.
7.    Naliczanie opłat z tytułu zajmowania pasów drogowych i skwerów na cele związane z reklamą.
8.    Prowadzenie spraw związanych z innymi drogami przebiegającymi przez Gminę w zakresie wymienionym wyżej, na zasadzie kontaktów i koordynacji z podmiotami odpowiedzialnymi.
9.    Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło, paliwa gazowe.
10.  Prowadzenie innych spraw dotyczących gospodarki komunalnej, stanowiących obowiązek Gminy i wynikających z bieżących potrzeb, nadzór nad realizacją umów w tym zakresie, proponowanie zmian w organizacji usług komunalnych świadczonych przez Gminę w zależności od aktualnych potrzeb.
11.  Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, remontami, budową, modernizacją budynków komunalnych, w tym m.in. świetlic wiejskich, budynków mieszkalnych, administracyjnych.
12.  Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody.
13.  Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej.
14.  Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o lasach.
15.   Współdziałanie z instytucjami i jednostkami obsługującymi rolnictwo.
16.  Obsługa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17.  Współpraca z dzierżawcami obwodów łowieckich.
18.  Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i roślin.
19.  Prowadzenie całokształtu spraw wynikających z ustaw: o odpadach oraz o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.
20.  Nadzór i koordynacja zadrzewień i zalesień.
21.  Prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem zieleni gminnej, w tym w pasach drogowych.
22. Nadzór nad prowadzeniem segregacji odpadów na terenie Gminy.
23 Prowadzenie edukacji ekologicznej.
24. Nadzór nad prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt.
25. Bezpośrednia współpraca z sołectwami.
26. Organizacja i nadzór Komitetu Przeciwpowodziowego.
27. Kontrola i nadzór nad rekultywacją terenów.
28. Nadzór i koordynacja nad gospodarką rybacką.
29. Kontrola i nadzór nad prawidłową eksploatacją jeziora Lusowskiego.
30. Przedstawicielstwo w stowarzyszeniach dotyczących ochrony wód.
31.       Nadzór nad prawidłową eksploatacją gminnych inwestycji służących ochronie środowiska.
32.       Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
33.       Prowadzenie całokształtu spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
34.       Opiniowanie inwestycji pod względem szkodliwości dla środowiska.
35.       Nadzór i organizacja spraw związanych z  konserwacją urządzeń wodnych: szczegółowych  i  podstawowych.
36.       Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa będących dla Gminy zadaniami własnymi i zleconymi.
38.       Prowadzenie numeracji dróg gminnych i ich  ewidencji  oraz ewidencji drogowych obiektów mostowych.
 
§ 15
Wydział Finansowy - WF
1.    Prowadzenie spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi, w tym realizacja czynności egzekucyjnych.
2.    Współpraca z Izbami, Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
3.    Udzielanie i nadzorowanie pomocy publicznej i wykonywanie ustawowych zadań z tym związanych.
4.    Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.
5.    Sporządzanie sprawozdań finansowych określonych odrębnymi przepisami.
 
§ 16
Wydział Obsługi Księgowej - WOK
 
1.    Realizacja obsługi księgowej jednostki budżetowej - Urzędu Gminy.
2.    Realizacja planu budżetu Gminy oraz nadzór nad czynnościami wywołującymi skutki finansowe.
3.    Sporządzanie sprawozdań finansowych określonych odrębnymi przepisami oraz sporządzanie bilansu.
4.    Nadzór nad naliczaniem i dokonywaniem wypłat wynagrodzeń oraz rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników Urzędu oraz innych osób zatrudnianych przez Gminę.
5.    Prowadzenie rachunkowości w sposób umożliwiający jej kontrolę pod względem zgodności z przyjętymi zasadami.
6.    Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
7.    Prowadzenie windykacji należnych dzierżaw oraz czynszów.
8.    Prowadzenie windykacji opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
 
 
§ 17
Wydział Informacji Publicznej - WIP
 
1.    Biuro Obsługi Mieszkańca:
-    Wykonywanie czynności kancelaryjnych, tj. w szczególności odbiór przesyłek listowych i innych adresowanych i dostarczanych do urzędu Gminy.
-    Rejestracja przesyłek w elektronicznym systemie obiegu dokumentów.
-    Ewidencja i wysyłka korespondencji wychodzącej z urzędu Gminy.
-    Pobieranie opłaty skarbowej.
-    Informowanie o zasadach funkcjonowania urzędu i obsługi spraw załatwianych w urzędzie.
-    Wydawanie druków, formularzy niezbędnych w sprawach załatwianych w urzędzie, pomoc w ich wypełnianiu i przekazywanie do dekretacji.
-    Informowanie o adresach i zakresie załatwianych spraw przez inne jednostki samorządu terytorialnego, obsługujące mieszkańców Gminy.
-    Udostępnianie informatorów gminnych i innych będących w posiadaniu urzędu, przydatnych w sprawach mieszkańców.
2.    Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców Gminy.
3.    Realizacja innych zadań z zakresu spraw organizacyjnych Urzędu.
4.    Prowadzenie  działalności informacyjnej o Gminie.
5. Współpraca z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi działającymi w dziedzinie samorządu gminnego.
6.  Prowadzenie bazy informacyjnej o gospodarce Gminy oraz statystyki gminnej, według przygotowanego wzoru.
7.  Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, spraw dostępu do informacji publicznej, a w szczególności:
-    koordynacja działań komórek organizacyjnych urzędu w zakresie przygotowywania materiałów, edycji, udostępniania dokumentów i informacji publicznej,
-    redakcja Biuletynu Informacji Publicznej we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
8.  Prowadzenie spraw obsługi informatycznej Urzędu Gminy, w tym m.in. administrowanie siecią informatyczną, aktualizacja programów, organizowanie bezpieczeństwa sieci informatycznej, przesyłu danych.
9. Obsługa procesów Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami w zakresie Systemu Rekrutacji i Naboru.
10. Nadzór nad realizacją umowy z gminną spółką "TP-BUS" sp. z o.o. w zakresie obsługi   komunikacyjnej mieszkańców Gminy.
11.Wykonywanie działań przypisanych Wójtowi, jako administratorowi danych na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych.
 
§ 18
Biuro Obsługi Rady i Wójta - BORW
 
1.    Obsługa kancelaryjna i organizacyjna Rady i Wójta działającego jako organ Gminy.
2.    Prowadzenie protokółów z posiedzeń Rady i Wójta działającego jako organ Gminy.
3.    Prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego.
4.    Prowadzenie rejestrów - wniosków Rady, uchwał Rady i zarządzeń Wójta działającego jako organ Gminy oraz byłego Zarządu Gminy.
5.    Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta jako kierownika zakładu pracy.
6.    Prowadzenie zbioru dokumentów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem szkół i przedszkoli.
7.    Kierowanie uchwał Rady i zarządzeń Wójta działającego jako organ Gminy, do podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację i pracujących w oparciu o nie.
8.    Umieszczanie w BIP - informacji z działalności Rady Gminy, Komisji Rady i Wójta wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
9.    Prowadzenie rejestru instytucji kultury.
 
 
§ 19
Biuro Obsługi Prawnej - BOP
 
1.    Obsługa prawna, w rozumieniu ustawy o radcach prawnych, Urzędu Gminy a w szczególności:
-    badanie zgodności z prawem przedkładanych w tym celu projektów uchwał organów Gminy.
-    badanie zgodności z prawem przedkładanych w tym celu projektów decyzji administracyjnych pochodzących z Urzędu Gminy.
-    zastępstwa procesowe.
-    opiniowanie przedkładanych w tym celu projektów umów zawieranych przez Gminę.
-    sporządzanie wzorów umów typowych i projektów umów nietypowych.
-    w zakresie zleconym przez Wójta udział w negocjacjach w celu zapewnienia aby przedstawiane propozycje nie stały w sprzeczności z obowiązującym stanem prawnym.
-    sporządzanie opinii prawnych.
2.    Inne czynności związane z obsługą prawną Urzędu Gminy, zgodnie z ustawą o radcach prawnych.
3.    Nadzór nad aktualnością zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy.
4.    Prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych i nadzór nad stosowaniem w Urzędzie Gminy przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.    Prowadzenie obsługi kancelaryjnej komisji przetargowych.
6.    Prowadzenie ewidencji zamówień publicznych i sprawozdawczości w tym zakresie.
7.    Współpraca z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi, w tym prowadzenie spraw dotacji przyznawanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 20
Komenda Straży Gminnej - SG
 
1.    Realizacja celów i zadań określonych w "Statucie Straży Gminnej dla Gminy Tarnowo Podgórne" i przepisach szczególnych.
2.    Prowadzenie Kancelarii Tajnej.
 
§ 21
Stanowisko ds. Administracji Budynkiem Urzędu Gminy i Obrony Cywilnej - AOC
 
1.    Administrowanie budynkami Urzędu Gminy:
- zabezpieczenia budynków przed włamaniami oraz dostępem osób trzecich poza  godzinami pracy Urzędu,
-  zabezpieczenie budynków zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej,
-  ubezpieczenia budynków, sprzętu i wyposażenia należącego do Urzędu Gminy,
-  zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich instalacji i znajdujących  się tam urządzeń,
-   prowadzenie spraw związanych z remontami, modernizacjami budynków,
- rozliczanie umów na prace remontowe, konserwatorskie i inne, związane z utrzymaniem budynków, instalacji i wyposażenia, współpraca w tym zakresie z Wydziałem Inwestycji i Ochrony Środowiska,
-  prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem pomieszczeń w budynkach Urzędu Gminy przez inne osoby i instytucje.
2.   Gospodarowanie materiałami i gospodarka wyposażeniem Urzędu:
-   zaopatrywanie Urzędu w materiały, urządzenia, towary,
- organizacja i ewidencjonowanie wyposażenia według użytkowania przez poszczególnych pracowników,
        -   obsługa umów na korzystanie z telefonów komórkowych, samochodów służbowych oraz prywatnych samochodów do celów służbowych przez pracowników,
        -   prowadzenie rozliczeń umów,
-   nadzór nad pracownikiem obsługi realizującym zaopatrzenie i wydawanie materiałów    biurowych i innych wchodzących w skład wyposażenia stanowisk pracy,
-   przedstawianie Wójtowi propozycji składu i zasad działania komisji likwidacyjnej, sporządzanie projektów wewnętrznych aktów wykonawczych.
3.   Utrzymanie należytego porządku, nadzór nad pracą pracowników obsługi.
4.  Przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych (zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy) w zakresie kompetencji opisanego stanowiska oraz ich bieżąca aktualizacja z uwagi na zmianę ustawodawstwa.
5.  Wykonywanie działań przypisanych Wójtowi, jako terenowemu organowi obrony cywilnej - szefowi obrony cywilnej Gminy Tarnowo Podgórne - na mocy Ustawy o powszechnym  obowiązku obrony RP i przepisów wykonawczych oraz innych związanych z nimi, aktualnie obowiązujących.
6.  Wykonywanie działań przypisanych Wójtowi na mocy ustawy o klęskach żywiołowych i  przepisów wykonawczych oraz innych związanych z nimi, aktualnie obowiązujących, za wyjątkiem kierowania działaniami w czasie klęski żywiołowej.
7.  Ochrona przeciwpożarowa w zakresie należącym do obowiązków Gminy.
-   kontrola i nadzór nad jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Tarnowo Podgórne,
-   rozliczanie diet za akcje,
-   zakup materiałów i sprzętu przeciwpożarowego,
-   ubezpieczenia.
8.    Prowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
 
§ 22
Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu - OA
 
1.   Obsługa sekretariatu Urzędu Gminy.
2.   Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, książki kontroli i dokumentacji z tym związanej, rejestru pieczęci urzędowych i innych centralnych rejestrów dotyczących organizacji pracy urzędu, wynikających z przepisów i zarządzeń Wójta.
3.   Przygotowywanie sprawozdań
4.   Ustalanie należnych urlopów pracownikom oraz prowadzenie ich  ewidencji .
5.   Obsługa procesów Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami w zakresie Systemu Doskonalenia Zawodowego.
6.   Sporządzanie i prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych.
7.   Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zwalczania bezrobocia - prace społecznie użyteczne.
8.   Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopism.
9.   Prowadzenie terminarza spotkań Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza oraz ich organizacja.
 
§ 23
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - BHP
 
1.    Pełnienie funkcji służby bhp dla Urzędu Gminy.
2.    Zapewnienie przestrzegania przepisów bhp w Urzędzie.
3.    Przeprowadzanie szkoleń pracowniczych.
 
§ 24
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej - Rewident - KW
 
1.    Kontrola prawidłowości działania wewnętrznych komórek i stanowisk Urzędu Gminy.
2.    Kontrola prawidłowości działania jednostek organizacyjnych Gminy.
3.    Występowanie do Wójta Gminy w sprawach wynikających z w/ w kontroli.
 
 
 
§ 25
Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - audytor - AW
 
Sporządzanie planu audytu i audytu zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§ 26
Stanowisko ds. kadr i płac - KiP
 
1.    Obsługa spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za wyjątkiem dyrektorów szkół:
-   sporządzanie umów o pracę,
-   prowadzenie teczek osobowych pracowników,
-  sporządzanie angaży dla pracowników i ścisła współpraca z Wydziałem Obsługi  Księgowej w zakresie realizacji spraw finansowych wynikających ze stosunku pracy pracowników urzędu,
-   inne czynności związane z obsługą kadrową pracowników, w zależności od potrzeb bieżących.
2.    Weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, zakupione towary, będących w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku.
3.    Wykonywanie zadań przypisanych administratorowi danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi.
4.    Naliczanie wynagrodzeń pracowników:
5.    Naliczanie pozostałych list płac i innych wynagrodzeń (diety, ryczałty, zlecenia):
6.    Sporządzanie rozliczeń z ZUS, US w zakresie podatku dochodowego i z PZU:
7.    Rozliczanie dokumentów wewnętrznych związanych z płacami i pochodnymi:
8.    Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach, sporządzanie dokumentacji kapitału początkowego.
9.    Weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, remonty, inwestycje, zakupione towary, będących w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku.
 
 
 
 
§ 27
Stanowisko ds. komunikacji społecznej  -  KS
 
1.    Utrzymywanie i rozwijanie relacji z mediami ( prasa, radio i telewizja)
2.    Koordynowanie działań promocyjnych Gminy w mediach zgodnie z programem promocji
3.    Przygotowywanie projektów rocznych, kwartalnych i miesięcznych planów dotyczących współpracy z mediami
4.    Cykliczne przygotowywanie projektów relacji prasowych dla mediów z ciekawych wydarzeń w gminie
5.    Współpraca przy przygotowywaniu materiałów promocyjno- informacyjnych Gminy
( biuletyny, foldery reklamowe, oferty inwestycyjne i inne wydawnictwa).
6.    Pełnienie funkcji redaktora naczelnego  miesięcznika gminnego Sąsiadka - Czytaj.
7.    Przygotowywanie stałych relacji umieszczanych na stronie internetowej z wydarzeń w gminie z uczestnictwem władz Gminy.
8.    Współpraca przy przygotowywaniu korespondencji Wójta Gminy.
9.    Przygotowywanie projektów wystąpień ( przemówień ) Wójta Gminy.
10.   Nadzór nad przygotowywaniem odpowiedzi na pytania kierowane do Wójta.
11.   Pełnienie funkcji tłumacza nieformalnego ustnego w różnych spotkaniach Wójta z delegacjami zagranicznymi.
12.   Tłumaczenie korespondencji angielskojęzycznej i niemieckojęzycznej .
13.   Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie relacji z mediami.
14.   Udział w przygotowywaniu strategii promocyjnej Gminy.
 
 
§ 28
Stanowisko ds. funduszy unijnych -  FU
 
1.    Pozyskiwanie informacji o możliwościach finansowania działań w Gminie z środków zewnętrznych.
2.   Tworzenie i aktualizacja bazy danych o funduszach Unii Europejskiej i udostępnianie zainteresowanym.
3.   Współpraca z kierownikami wydziałów oraz z pracownikami merytorycznymi w zakresie  przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz ich realizacji.
4.   Informowanie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy o możliwościach   pozyskiwania środków na zadania realizowane w ramach ich działalności.
5.   Informowanie przedsiębiorców, rolników oraz mieszkańców Gminy o możliwościach skorzystania z dofinansowania ze środków unijnych ich działalności.
6.   Współpraca z innymi gminami  w zakresie tworzenia wspólnych programów realizujących cele publiczne z wykorzystaniem środków unijnych.
7.   Organizacja szkoleń w zakresie pozyskiwania środków unijnych.
8.  Prowadzenie działalności informacyjnej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz o zadaniach i możliwościach stojących w związku z tym przed jednostkami samorządu terytorialnego.
§  29
Stanowisko ds. promocji - P
 
1.  Organizowanie i prowadzenie promocji i marketingu na rzecz Gminy, a zwłaszcza opracowywanie wydawnictw i materiałów promocyjnych (biuletyny, foldery reklamowe, oferty inwestycyjne), przygotowywanie uczestnictwa Gminy w targach, wystawach, konkursach i innych imprezach promocyjnych, prezentowanie ofert gospodarczych Gminy.
2.  Opracowywanie innych informatorów gminnych w nawiązaniu do zmienności zadań i organizacji Gminy.
2.  Organizacja gminnych spotkań, uroczystości, imprez okolicznościowych.
3.  Współpraca, kontakty ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
4.  Organizowanie i obsługa wyjazdów zagranicznych delegacji Gminy.
5.  Inicjowanie, organizowanie i koordynacja projektów  dotyczących współpracy "bliźniaczej" Gminy z innymi samorządami.
6.  Redakcja gminnej strony internetowej.
7.  Opracowywanie spójnych programów (strategii) promocji Gminy.
 
§ 30
Urząd Stanu Cywilnego - USC
 
1.   Prowadzenie spraw z zakresu zadań i kompetencji należących do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
2.   Przyjmowanie ustnych rozporządzeń na wypadek śmierci - prowadzenie rejestru i przechowywanie.
 
§ 31
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
 
1.    Kierowanie pionem ochrony informacji niejawnych,
2.    Wykonywanie innych czynności określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.
 
§ 32
Archiwista zakładowy - AZ
 
1.   Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem dokumentacji do archiwizacji:
      -   prowadzenie instruktażu, rozmów i podawanie przykładów.
2.   Przejmowanie akt z wydziałów do archiwum zakładowego.
3.   Prowadzenie ewidencji archiwum.
4.   Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji.
5.   Udostępnianie akt.
6.   Brakowanie dokumentacji:
      -   wydzielanie akt do brakowania oraz sporządzanie ich spisów,
      -   uzyskiwanie zgody na brakowanie z Archiwum Państwowego,
      -   przekazywanie dokumentacji do zniszczenia i archiwizacja potwierdzenia o zniszczeniu w aktach brakowania.
7.   Przekazywanie akt do Archiwum Państwowego.
 
§ 33
Pracownicy obsługi
 
1.    Pracownicy obsługi podlegają bezpośrednio samodzielnemu pracownikowi ds. Administracji budynkiem Urzędu Gminy i Obrony Cywilnej.
2.    Pracownicy obsługi wykonują m.in. czynności:
-    gospodarczej obsługi Urzędu Gminy,
-    przygotowania i wysyłki korespondencji wychodzącej z Urzędu,
-    utrzymywania w stanie porządku i czystości obiektu Urzędu i wyposażenia,
-    bieżącego nadzoru nad sprawnością techniczną urządzeń i obiektu Urzędu,
-    obsługi telefonicznej,
-    kopiowania materiałów na potrzeby Urzędu i Rady Gminy.
 
Rozdział V
 
Planowanie pracy w Urzędzie
 
§ 34
Podstawę planowania działalności Urzędu stanowią:
1.    Przepisy określające zadania własne i zlecone Gminy.
2.    Uchwały Rady Gminy.
3.    Zarządzenia Wójta Gminy.
4.    Postulaty zgłaszane przez mieszkańców.
5.    Zobowiązania wynikające z uczestnictwa w porozumieniach i związkach komunalnych oraz stowarzyszeniach gmin.
6.    Zakres zadań związanych z załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców.
 
§ 35
Szczegółowy tryb i zasady postępowania przy realizacji planu pracy, o którym mowa w § 29, oraz sposobu  kontroli jego wykonywania określa Wójt.
 
Rozdział VI
 
Organizacja działalności kontrolnej
 
§ 36
1.    W Urzędzie sprawowana jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.
2.    Kontrolę wewnętrzną bieżącą sprawują: Wójt, zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy Wydziałów, Biur w stosunku do pracowników bezpośrednio im podległych, niezależnie od czynności kontroli instytucjonalnej Rewidenta.
3.    Kontrolę zewnętrzną w stosunku do Urzędu Gminy wykonują instytucje i organy prawnie do tego umocowane.
 
§ 37
 
1.    Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem: legalności, rzetelności, gospodarności, celowości, terminowości, skuteczności.
2.    Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określenie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałanie im w przyszłości.
3.    W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:
-    kompleksowe - obejmujące całość lub obszerną część działalności wydziałów, referatów lub samodzielnych stanowisk,
-    problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia,
-    wstępne - obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,
-    bieżące - obejmujące czynności w toku,
-    sprawdzające (następne) - mające miejsce po dokonaniu określonych czynności, w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.
4.    Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
5.    Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
6.    Kontroli dokonują: Wójt lub na jego polecenie kontroler wewnętrzny albo osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta w odniesieniu do kierowników poszczególnych wydziałów, biur lub stanowisk samodzielnych, a kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników.
7.    Uregulowania zawarte w ust. 6 nie wyłączają uprawnień Wójta, kontrolera wewnętrznego lub innej umocowanej osoby, do przeprowadzenia kontroli konkretnego stanowiska pracy.
8.    Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się w terminie 7 dni od daty jej zakończenia protokół pokontrolny.
9.    Protokół sporządza się w 3 egzemplarzach, które otrzymują kierownik kontrolowanej komórki lub samodzielny pracownik, przełożony kierownika lub pracownika i wydział organizacyjny.
10.  Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokołu pokontrolnego.
11.  Wójt może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.
 
Rozdział VII
 
Postanowienia końcowe
 
§ 38
Sprawy porządku, dyscypliny pracy, czasu pracy, a także postępowania w sprawach osobowych określa Regulamin Pracy Urzędu Gminy.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2008-03-10 16:39:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2008-03-10 16:39:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2008-03-10 16:39:47)
Lista wiadomości
ZARZĄDZENIE Nr 102/2009 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 czerwca 2009r.
Zarządzenie Nr 132/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Z dnia 31 grudnia 2008 roku
Zarządzenie nr 128/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Zarządzenie Nr 131/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 130/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 31 grudnia 2008r.
Zarządzenie nr 129/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2008 r
Zarządzenie Nr 127/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2008r
Zarządzenie Nr 126 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 125 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 124 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 123 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 122 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 121/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17.12.2008r.
Zarządzenie nr 120 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 grudnia 2008 r.
Zarządzenie Nr 119 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 118 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 117 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 108/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 grudnia 2008r
Zarządzenie Nr 116 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 115 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 114 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 113 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 112 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 111 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 grudnia 2008r.
Zarządzenie nr 110 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 grudnia 2008 r.
Zarządzenie nr 109 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 grudnia 2008 r.
Zarządzenie Nr 107 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 listopada 2008r.
Zarządzenie Nr 105 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 listopada 2008r.
Zarządzenie Nr 106/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 listopada 2008r.
Zarządzenie nr 103/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 października 2008 r
Zarządzenie Nr 104 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 listopada 2008r.
Zarządzenie Nr 102/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22.10.2008r.
Zarządzenie Nr 101/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22.10.2008r.
Zarządzenie Nr 100 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 października 2008r.
Zarządzenie Nr 99 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 października 2008r.
Zarządzenie Nr 98 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 października 2008r.
Zarządzenie Nr 97 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 października 2008r.
Zarządzenie nr 95/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 września 2008r
Zarządzenie nr 94/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 września 2008r
Zarządzenie Nr 96 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 01 października 2008r.
Zarządzenie Nr 93/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 września 2008r.
Zarządzenie Nr 92 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 września 2008r.
Zarządzenie Nr 91 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 września 2008r.
Zarządzenie Nr 90/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008
Zarządzenie Nr 89 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008r
Zarządzenie Nr 88 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008r.
Zarządzenie Nr 87 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008r.
Zarządzenie Nr 86 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008r.
Zarządzenie Nr 85 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008r.
Zarządzenie Nr 84 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008r.
Zarządzenie Nr 83/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 września 2008r.
Zarządzenie nr 82/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 września 2008 roku
Zarządzenie Nr 81 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 80 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 79/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 77 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 76 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 75 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 74 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 73 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 lipca 2008r.
Zarządzenie Nr 72 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 lipca 2008r.
Zarządzenie Nr 71 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 lipca 2008r
Zarządzenie Nr 70 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 lipca 2008r.
Zarządzenie Nr 69 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 04 lipca 2008r.
Zarządzenie Nr 68 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 01 lipca 2008r.
Zarządzenie nr 67/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2008 r
Zarządzenie nr 66/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2008
Zarządzenie nr 65/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2008r
Zarządzenie Nr 64/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 czerwca 2008r.
Zarządzenie Nr 63 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2008r.
Zarządzenie Nr 62/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 czerwca 2008
Zarządzenie Nr 61 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 czerwca 2008r.
Zarządzenie Nr 60 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 czerwca 2008r.
Zarządzenie 57 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 czerwca 2008 roku
Zarządzenie Nr 59 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 czerwca 2008r.
Zarządzenie Nr 58 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 czerwca 2008r.
Zarządzenie Nr 55 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 maja 2008r.
Zarządzenie Nr 54/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 maja 2008r.
Zarządzenie Nr 53 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 maja 2008r.
Zarządzenie Nr 52 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 maja 2008r.
Zarządzenie Nr 51 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 maja 2008r.
Zarządzenie Nr 50/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 kwietnia 2008 roku.
Zarządzenie Nr 49 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 kwietnia 2008r.
Zarządzenie Nr 47/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 kwietnia 2008 roku
Zarządzenie Nr 46/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 kwietnia 2008r.
Zarządzenie Nr 48/ 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 kwietnia 2008r.
Zarządzenie Nr 45/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 kwietnia 2008r.
Zarządzenie Nr 44 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 kwietnia 2008r
Zarządzenie Nr 43 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 kwietnia 2008r.
Zarządzenie Nr 42 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 02 kwietnia 2008r.
Zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2008r.
Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2008r.
Zarządzenie Nr 38/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 marca 2008 roku
Zarządzenie Nr 37/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 10 marca 2008r.
Zarządzenie Nr 39 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 marca 2008r.
Zarządzenie Nr 36 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 marca 2008r.
Zarządzenie nr 35/2008 z dnia 3 marca 2008 roku Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Zarządzenie Nr 34-2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 marca 2008r.
Zarządzenie Nr 33 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lutego 2008r.
Zarządzenie nr 32 /2008 z dnia 27 lutego 2008 roku Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Zarządzenie Nr 31/2008 Wojta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27.02.2008r.
Zarządzenie Nr 30 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 lutego 2008r.
Zarzadzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 28 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 26 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 25 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 24 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 23 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 lutego 2008 roku
Zarządzenie Nr 21 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 lutego 2008r
Zarządzenie Nr 20 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 lutego 2008r
Zarządzenie Nr 19 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 18 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 17 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 16 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 15 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 21 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 21 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2008 roku
Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2008 roku
Zarządzenie Nr 10/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 8 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 7 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 6 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 07 stycznia 2008r.
Zarządzenie nr 5/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 stycznia 2008 r.
Zarządzenie Nr 4 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 3 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 2 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 stycznia 2008r.