logo
logo bip
2008
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
 
Zarządzenie nr 5/2008
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 7 stycznia 2008 r.
 
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
 
 
    Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 roku, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr /2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok, zarządzam co następuje:
 
§ 1
1.    Ogłaszam otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2008 roku.
2.    Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i jest jego integralną częścią.
 
§ 2
 Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia nr 5/2008
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
                                         z   dnia 7 stycznia 2008 roku
 
Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej wymienionych zadań publicznych.
 
Priorytet I: W zakresie ochrony i promocji zdrowia
 
Zadanie 1: Organizacja na terenie Gminy kursów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży zamieszkałej w Gminie
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2008 roku
Warunki realizacji zadania: zajęcia pozalekcyjne, prowadzone przez wykwalifikowany personel, na terenie Gminy, w każdej szkole ponadpodstawowej
 
Zadanie 2: Organizacja na terenie Gminy honorowych zbiórek krwi
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2008 roku
Warunki realizacji zadania: przeprowadzenie min. 3 zbiórek, zbiórka krwi prowadzona przez wykwalifikowany personel, punkt zlokalizowany na terenie Gminy i/lub zapewniony dojazd ze wszystkich sołectw
 
 
Zadanie 3: Organizacja cyklu zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2008
Warunki realizacji zadania: zadanie dotyczy cyklu min. 60 godz. zajęć, prowadzonych przez instruktora terapii uzależnień posiadającego certyfikat PARPA, zajęcia obejmują grupę min.30 osób.
 
Zadanie 4: Organizacja obozu socjo-terapeutycznego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy
 
Termin realizacji zadania: lipiec, sierpień 2008
Warunki realizacji zadania: zadanie realizowane w połączeniu z programem profilaktycznym prowadzonym przez wykwalifikowanego terapeutę dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, min. 20 godz. zajęć.
 
Zadanie 5: Organizacja imprez profilaktycznych dla mieszkańców Gminy dotyczących problematyki alkoholowej
 
Termin realizacji zadania: grudzień 2008
Warunki realizacji zadania: spełnienie wymogów dotyczących organizacji imprez masowych, w imprezach biorą udział mieszkańcy Gminy
 
Na realizację wyżej wymienionych zadań, w formie wsparcia, przeznacza się:
24.000
W 2007 roku na zadania tego samego rodzaju przeznaczono 7.000
 
 
 
Priorytet II: W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku
dzieci i młodzieży
 
Zadanie 1: Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
 
Termin realizacji zadania: lipiec 2008 roku
Warunki realizacji zadania: zadanie dotyczy min. 20 dzieci lub młodzieży w wieku do 23 lat zamieszkałych w Gminie, organizacja i kwalifikacje personelu zgodne z zasadami ustalonymi przez MENiS, min. 10 dni pobytu na obozie,
 
Zadanie 2: Organizacja 2 obozów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
 
Termin realizacji zadania: sierpień 2008 roku
Warunki realizacji zadania: zadanie dotyczy min. 40 dzieci lub młodzieży w wieku do 23 lat zamieszkałych w Gminie, organizacja i kwalifikacje personelu zgodne z zasadami ustalonymi przez MENiS, min. 10 dni pobytu na obozie, możliwe jest złożenie oferty na organizację 1 obozu
 
Na realizację wyżej wymienionych zadań, w formie wsparcia, przeznacza się: 10.000
W 2007 roku na zadania tego samego rodzaju przeznaczono 10.000
 
Priorytet III: W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
Zadanie 1: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w dyscyplinach piłka nożna, kolarstwo, koszykówka
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2008 roku
Warunki realizacji zadania: zadanie dotyczy min. 250 dzieci lub młodzieży w wieku do 23 lat zamieszkałych w Gminie, prowadzenie zajęć przez trenerów z odpowiednimi kwalifikacjami, dostęp do odpowiedniej bazy treningowej, ubezpieczenie uczestników
 
Zadanie 2: Organizacja zawodów strzeleckich dla mieszkańców Gminy
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2008 roku
Warunki realizacji zadania: zawody odbywają się na terenie Gminy, spełnienie wymogów dotyczących organizacji imprez masowych, przygotowanie min. 5 imprez
 
Zadanie 3: Organizacja zawodów rowerowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2008 roku
Warunki realizacji zadania: zawody odbywają się na terenie Gminy w trakcie imprez rekreacyjnych dla mieszkańców, spełnienie wymogów dotyczących organizacji imprez masowych
 
Zadanie 4: Organizacja zawodów tanecznych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2008 roku
Warunki realizacji zadania: zawody odbywają się na terenie Gminy, spełnienie wymogów dotyczących organizacji imprez masowych
 
 
 
Zadanie 5: Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców Gminy
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2008 roku
Warunki realizacji zadania: zawody odbywają się na terenie Gminy, spełnienie wymogów dotyczących organizacji imprez masowych
 
Zadanie 6: Organizacja ogólnodostępnej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2008 roku
Warunki realizacji zadania: zawody odbywają się na terenie Gminy, spełnienie wymogów dotyczących organizacji imprez masowych
 
Na realizację wyżej wymienionych zadań, w formie wsparcia, przeznacza się: 196.500
W 2007 roku na zadania tego samego rodzaju przeznaczono 167.000
 
Priorytet IV: W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z uwzględnieniem rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami
 
Zadanie 1: Organizacja 3 ogólnodostępnych imprez kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2008 roku
Warunki realizacji zadania: impreza odbywa się na terenie Gminy, spełnienie wymogów dotyczących organizacji imprez masowych, możliwe jest złożenie oferty na organizację 1 imprezy
 
Zadanie 2: Wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o Powstańcach Wielkopolskich, w tym organizacja uroczystości "90. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę po zaborach"
 
Termin realizacji zadania: listopad 2008 roku
Warunki realizacji zadania: uroczystości odbywają się na terenie gminy, ogólnodostępny charakter uroczystości połączony z udziałem młodzieży i dzieci
 
Zadanie 3: Organizacja przedsięwzięć dla mieszkańców Gminy w celu wymiany doświadczeń i współpracy z gminami partnerskimi
 
Termin realizacji zadania: do 15 listopada 2008 roku
Warunki realizacji zadania: imprezy związane z budowaniem współpracy między gminami partnerskimi, z którymi Gmina Tarnowo Podgórne posiada podpisane porozumienia
 
Na realizację wyżej wymienionych zadań, w formie wsparcia, przeznacza się: 43.500
W 2007 roku na zadania tego samego rodzaju przeznaczono 20.000
 
 
Dodatkowe informacje:
 
Zasady przyznawania dotacji: decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy na podstawie opinii zespołu konsultacyjnego powołanego uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr VI/38/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 uwzględniając inne informacje, jak ocena stosunku zapotrzebowanych środków do przewidzianych efektów zadania, w szczególności ze względu na zasięg i standard realizacji zadania oraz liczbę beneficjentów.
Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
Koszty obsługi zadania nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.
Z dotacji nie można finansować zakupu nieruchomości oraz remontów.
 
Termin składania ofert: do 11 lutego 2008 roku
 
Termin wyboru oferty: do 3 marca 2008 roku
 
Tryb wyboru oferty: wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy na podstawie opinii zespołu konsultacyjnego, według zasad określonych uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXIII/181/2007 z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008.
 
Kryteria wyboru oferty zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXIII/181/2007 z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 obejmują:
a)    zgodność projektu z ustalonymi priorytetami oraz ustawowymi zadaniami Gminy,
b)    zgodność zakresu wniosku z celami statutowymi organizacji pozarządowej,
c)    merytoryczna wartość projektu,
d)    wymierne korzyści płynące dla mieszkańców (zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu, liczba beneficjentów),
e)    koszty projektu, w tym wysokość dotacji i jej udział w łącznych kosztach zadania ogółem i w przeliczeniu na beneficjenta,
f)    możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania,
g)    perspektywa kontynuacji projektu w kolejnych latach,
h)    dokonania organizacji pozarządowej w przedstawionym temacie, kompetencje, doświadczenie osób realizujących zadanie,
i)    dotychczasowa współpraca z samorządem i innymi instytucjami publicznymi,
j)    kontynuacja zadania z lat poprzednich.
 
Zasady składania ofert określone zostały w Regulaminie dotowania organizacji stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXIII/181/2007 z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008:
Do konkursu dopuszczone mogą być jedynie wnioski zgłoszone na obowiązującym formularzu wraz z dołączonym kompletem wymaganych załączników, a przede wszystkim dokumenty obrazujące aktualny status prawny podmiotu. Załączniki mogą być składane w postaci oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii.
Wymagane są następujące załączniki:
-    aktualny odpis z właściwego rejestru,
-    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
-    aktualny statut.
Formalnej oceny ofert dokonuje pracownik prowadzący sprawy z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W celu uzupełnienia braków formalnych wyznaczy organizacji pozarządowej dodatkowy termin, nie dłuższy niż 14 dni.
Wnioski niekompletne pod względem formalnym, których wad nie usunięto w terminie, nie będą rozpatrywane. Za kompletność wniosku odpowiada organizacja pozarządowa.
Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2008-01-15 10:52:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2008-01-15 10:52:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2008-01-15 10:52:15)
Lista wiadomości
ZARZĄDZENIE Nr 102/2009 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 czerwca 2009r.
Zarządzenie Nr 132/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Z dnia 31 grudnia 2008 roku
Zarządzenie nr 128/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Zarządzenie Nr 131/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 130/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 31 grudnia 2008r.
Zarządzenie nr 129/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2008 r
Zarządzenie Nr 127/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2008r
Zarządzenie Nr 126 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 125 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 124 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 123 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 122 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 121/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17.12.2008r.
Zarządzenie nr 120 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 grudnia 2008 r.
Zarządzenie Nr 119 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 118 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 117 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 108/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 grudnia 2008r
Zarządzenie Nr 116 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 115 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 114 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 113 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 112 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 111 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 grudnia 2008r.
Zarządzenie nr 110 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 grudnia 2008 r.
Zarządzenie nr 109 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 grudnia 2008 r.
Zarządzenie Nr 107 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 listopada 2008r.
Zarządzenie Nr 105 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 listopada 2008r.
Zarządzenie Nr 106/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 listopada 2008r.
Zarządzenie nr 103/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 października 2008 r
Zarządzenie Nr 104 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 listopada 2008r.
Zarządzenie Nr 102/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22.10.2008r.
Zarządzenie Nr 101/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22.10.2008r.
Zarządzenie Nr 100 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 października 2008r.
Zarządzenie Nr 99 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 października 2008r.
Zarządzenie Nr 98 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 października 2008r.
Zarządzenie Nr 97 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 października 2008r.
Zarządzenie nr 95/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 września 2008r
Zarządzenie nr 94/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 września 2008r
Zarządzenie Nr 96 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 01 października 2008r.
Zarządzenie Nr 93/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 września 2008r.
Zarządzenie Nr 92 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 września 2008r.
Zarządzenie Nr 91 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 września 2008r.
Zarządzenie Nr 90/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008
Zarządzenie Nr 89 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008r
Zarządzenie Nr 88 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008r.
Zarządzenie Nr 87 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008r.
Zarządzenie Nr 86 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008r.
Zarządzenie Nr 85 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008r.
Zarządzenie Nr 84 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2008r.
Zarządzenie Nr 83/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 września 2008r.
Zarządzenie nr 82/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 września 2008 roku
Zarządzenie Nr 81 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 80 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 79/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 77 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 76 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 75 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 74 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 sierpnia 2008r.
Zarządzenie Nr 73 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 lipca 2008r.
Zarządzenie Nr 72 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 lipca 2008r.
Zarządzenie Nr 71 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 lipca 2008r
Zarządzenie Nr 70 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 lipca 2008r.
Zarządzenie Nr 69 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 04 lipca 2008r.
Zarządzenie Nr 68 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 01 lipca 2008r.
Zarządzenie nr 67/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2008 r
Zarządzenie nr 66/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2008
Zarządzenie nr 65/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2008r
Zarządzenie Nr 64/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 czerwca 2008r.
Zarządzenie Nr 63 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2008r.
Zarządzenie Nr 62/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 czerwca 2008
Zarządzenie Nr 61 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 czerwca 2008r.
Zarządzenie Nr 60 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 czerwca 2008r.
Zarządzenie 57 /2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 czerwca 2008 roku
Zarządzenie Nr 59 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 czerwca 2008r.
Zarządzenie Nr 58 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 czerwca 2008r.
Zarządzenie Nr 55 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 maja 2008r.
Zarządzenie Nr 54/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 maja 2008r.
Zarządzenie Nr 53 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 maja 2008r.
Zarządzenie Nr 52 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 maja 2008r.
Zarządzenie Nr 51 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 maja 2008r.
Zarządzenie Nr 50/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 kwietnia 2008 roku.
Zarządzenie Nr 49 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 kwietnia 2008r.
Zarządzenie Nr 47/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 kwietnia 2008 roku
Zarządzenie Nr 46/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 kwietnia 2008r.
Zarządzenie Nr 48/ 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 kwietnia 2008r.
Zarządzenie Nr 45/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 kwietnia 2008r.
Zarządzenie Nr 44 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 kwietnia 2008r
Zarządzenie Nr 43 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 kwietnia 2008r.
Zarządzenie Nr 42 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 02 kwietnia 2008r.
Zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2008r.
Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2008r.
Zarządzenie Nr 38/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 marca 2008 roku
Zarządzenie Nr 37/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 10 marca 2008r.
Zarządzenie Nr 39 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 marca 2008r.
Zarządzenie Nr 36 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 marca 2008r.
Zarządzenie nr 35/2008 z dnia 3 marca 2008 roku Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Zarządzenie Nr 34-2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 marca 2008r.
Zarządzenie Nr 33 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lutego 2008r.
Zarządzenie nr 32 /2008 z dnia 27 lutego 2008 roku Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Zarządzenie Nr 31/2008 Wojta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27.02.2008r.
Zarządzenie Nr 30 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 lutego 2008r.
Zarzadzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 28 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 26 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 25 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 24 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 23 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 lutego 2008 roku
Zarządzenie Nr 21 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 lutego 2008r
Zarządzenie Nr 20 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 lutego 2008r
Zarządzenie Nr 19 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 lutego 2008r.
Zarządzenie Nr 18 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 17 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 16 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 15 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 21 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 21 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2008 roku
Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2008 roku
Zarządzenie Nr 10/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 8 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 7 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 6 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 07 stycznia 2008r.
Zarządzenie nr 5/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 stycznia 2008 r.
Zarządzenie Nr 4 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 3 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 2 / 2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03 stycznia 2008r.
Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 stycznia 2008r.