logo
logo bip
2002
Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 9/2002/IV
Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia  1 grudnia 2002r.
 
 
w sprawie: powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym
 
            Na podstawie  art. 4 ust. 3  pkt. 3 i art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września o  rachunkowości ( Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zarządza, co następuje:
§ 1
 
W celu zapewnienia terminowej  i poprawnej inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, powołuję stałą komisję inwentaryzacyjną w składzie:
 1. Aneta Hilgier - Przewodnicząca Komisji
 2. Ewa Braniewicz - Członek Komisji
 3. Jarosław Kabaciński - Członek Komisji
 
 § 2
 
1.    Zadania komisji określa instrukcja inwentaryzacyjna.
 1. Do zadań tych należą w szczególności:
  • Opracowanie na każdy rok harmonogramu okresowych inwentaryzacji składników majątku
  • Proponowanie zmian w instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji okresowej i ciągłej składników majątku
  • Przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji składników majątku
  • Przeprowadzania kontroli  prawidłowości  spisów  z natury przy inwentaryzacji metodą  okresową i ciągłą
  • Współdziałanie z osobami odpowiedzialnymi  za inwentaryzację ciągłą przy jej organizowaniu i przeprowadzaniu 
  • formułowanie umotywowanych wniosków , co do sposobów rozliczania różnic inwentaryzacyjnych
  • Dokonywanie oceny przydatności gospodarczej składników majątku każdorazowo objętych spisem z natury
 
§ 3
 
Zobowiązuje Przewodniczącego  Komisji do opracowania projektu nowej instrukcji inwentaryzacyjnej, skonsultowania jej ze Skarbnikiem Gminy  i przedstawienia do zatwierdzenia w terminie do 14 lutego 2003r.
 
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy
 
 
§ 5
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2003-06-04 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Hanna Stasińska-Łapszewicz (2004-02-13 09:40:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2004-02-13 08:44:06)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 632/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 września 2006r.
Zarządzenie nr 3/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.11.2002r.
Zarządzenie nr 4/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.11.2002r.
Zarządzenie nr 5/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27.11.2002r.
Zarządzenie nr 6/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26.11.2002r.
Zarządzenie nr 7/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3.12.2002r.
Zarządzenie nr 8/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3.12.2002r.
Zarządzenie nr 9/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1.12.2002r.
Zarządzenie nr 10/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19.12.2002r.
Zarządzenie nr 11/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19.12.2002r.
Zarządzenie nr 13/2002 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24.12.2002r.
Zarządzenie nr 1/2002/IV Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2002r.
Zarządzenie nr 2/2002/IV Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 listopada 2002r.