logo
logo bip
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 16 grudnia 2010r.

Protokół nr 1/2010/VI

z posiedzenia Komisji  Gospodarki i Ochrony Środowiska  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 16  grudnia  2010 r.

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30

Godzina zakończenia posiedzenia : 17.00

Obecni członkowie Komisji:  

Elżbieta Łowicka  - Przewodniczący Komisji ,

Dorota Żakowska -  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Władysława Gorońska  - radny,

Marzena Gryska  - radny

Jacek Latos - radny

Roman Tomaszewski- radny

Prowadzący obrady : Elżbieta Łowicka

Stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad także poprzez ogłoszenie w BIP.

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący Komisji stwierdził   quorum wymagane do odbycia obrad.

 

Goście:               

Tadeusz Czajka- Wójt Gminy Tarnowo |Podgórne

Justyna Witkowiak - Skarbnik Gminy Tarnowo Podgórne

 

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji

3. Analiza projektu budżetu na 2011 rok.

4. Zakończenie

 

1. Przewodniczący Komisji - pani Elżbieta Łowicka otworzyła posiedzenie Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac Komisji będzie wybór Wiceprzewodniczącego Komisji i analiza projektu budżetu gminy na 2011 rok.

2. W drodze głosowania- jednogłośnie na wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska członkowie wybrali panią Dorotę Żakowską.

3. W następnej części posiedzenia pani Justyna Witkowiak- Skarbnik Gminy omówiła strukturę budżetu gminy Tarnowo Podgórne- planu wydatków, budżet jest przedstawiony w układzie zgodnym z klasyfikacją budżetową. Dodała, że jednostki organizacyjne Gminy opracują plany finansowe na 2011 w układzie poprzednim , tzn, na działy, rozdziały i paragrafy.

Budżet - plan dochodów ustalony został na 114 mln zł. (łącznie) , w tym dochody bieżące 109 mln 730 tys zł , dochody majątkowe 4 mln.270 tys zł - taką kwotę planujemy uzyskać w 2011 roku ze sprzedaży gruntów gminnych.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 109.094.720,00 zł z tego : wydatki bieżące w wysokości : 98,828,220,00 zł i wydatki majątkowe 10,266,500,00 zł.   Kwota 4.905,280 zł - są to spłaty zaciągnięte w WFOŚ i zaciągnięte kredyty inwestycyjne. W 2010 roku zaczniemy spłacać kredyt zaciągnięty w wysokości 17 mln zł, w 2011 roku będzie spłacany kredyt zaciągnięty w w009 roku - 20 mln zł .Zał. nr 1 uchwały budżetowej jest przedstawiony w szczegółowej klasyfikacji. W podsumowaniu wydatków są wymienione ważniejsze - wydatki bieżące. Zał. nr 3 - jest to plan dotacji i plan wydatków na zadania zlecone . Dotacje na zadania zlecone Gmina otrzymuje od Wojewody Wielkopolskiego (z zakresu administracji rządowej są to sprawy związane z prowadzeniem stanowiska ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, na świadczenia rodzinne, alimenty, składki na ubezpieczenia zdrowotne i uzupełnianie rejestru wyborców ) .

Zał. nr 4 - są tam zawarte nazwy zadań inwestycyjnych , które Wójt Gminy proponuje do realizacji w 2011 roku. Zał. nr 5 - są to środki do dyspozycji Sołectw wyliczone na zakupy - 5 zł na jednego mieszkańca, lecz nie mniej niż 4.000 zł na sołectwo. Każde sołectwo po stronie usług otrzymuje 3.000 zł . Rada sołecka podejmuje uchwały co do rozdysponowania środków . Zał. nr 6- są to dotacje podmiotowe dla niepublicznych systemów jednostek oświatowych (niepubliczne przedszkola) oraz dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej (zgodnie z ich planami finansowymi). Zał. nr 7- są to dotacje celowe - po stronie dochodów są do środki jakie gmina otrzymuje od innych ościennych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do naszych gminnych przedszkoli, po stronie wydatków - są to środki jakie nasza Gmina przekazuje na zasadzie porozumienia, innym gminom w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do innych przedszkoli. Dotacje celowe- są to dotacje dla stowarzyszeń, na podstawie złożonych przez nich wniosków. Następnie dotacje celowe  na pomoc finansową dla powiatu- koszty utrzymania filii wydziału komunikacji i na działalność poradni pedagogiczno-psychologicznej , dotacja dla miasta Poznania  - pomoc na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań - obszaru metropolitalnego . Zał.nr 8 - są to spłaty kredytów i pożyczek .

Na pytanie pana Romana Tomaszewskiego ws dotacji dla stowarzyszeń, pan Wójt wyjaśnił szczegółową procedurę ogłaszania, i przyznawania dotacji.  W dalszej części posiedzenia członkowie komisji zadawali pytania dot konkretnych pozycji finansowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2011 rok . Pan J. Latos zadał pytanie ws budowy magistrali i budowy budynku komunalnego w Sadach . Pan wójt wyjaśnił że jest na etapie rozstrzygnięcia przetargu. Natomiast ws budowy budynku - pan wójt wyjaśnił że pojawiły się dwie opcje realizacji tej inwestycji . Pod koniec roku pewna firma złożyła propozycję wybudowania budynku komunalnego w zamian za odstąpienie im gruntu pod budowę mieszkań komercyjnych. Temat ten będzie dyskutowany w przyszłym roku. Pan Marzena Gryska dodała, że mieszkańcy Sadów są przeciwni budowania w ich miejscowości takiego domu. Pan wójt wyjaśnił, że  Gmina wbrew mieszkańcom nie będzie niczego robić, jest to teren gminny, więc można wybudować budynek komunalny w innym miejscu, a teren sprzedać.  Jest jednocześnie opcja, aby w Sadach wybudować szkołę podstawową. Jednak jest to temat bardzo przyszłościowy. W dalszej części członkowie zadawali pytania dot. wydatków na transport zbiorowy, remont dróg powiatowych, utrzymanie zieleni, budowa oświetlenia, pałac w Jankowicach . Pan wójt wyjaśnił, że usługi przewozowe prowadzi spółka TP-BUS, która jest dochodowa, prowadzi dodatkowo działalność komercyjną, gmina dopłaca do biletów( jednorazowych, miesięcznych, szkolnych itd.) . Na utrzymanie zieleni w gminie koszty kształtują się następująco: 40.000 zł - wynagrodzenia bezosobowe, 60.000 zł - zakup koszy ławek itd..100.000- place zabaw-uzupełnienie , remonty, 80.000- pielęgnacja zieleni, 60.000 - kwiaty jednoroczne, klomby, 300.000 zł przycinanie żywopłotów, trwa itd., 200 000 zł wycinka drzew, 70.000 nasadzenia, 52,000 pozostałe usługi, tablice, regulaminy, opryski. Będziemy uzupełniać pojemniki na  śmieci, jednak jeśli jest ich zbyt dużo , ludzie niestety podrzucają własne śmieci do pojemników gminnych. W pałacu w Jankowicach został zmieniony gospodarz obiektu, pałac jest zabezpieczony, nie niszczeje, jest ogrodzony, fundamenty są osuszone, wymieniony dach, okna i drzwi są po renowacji, jest założony alarm . Na budowę oświetlenia przeznaczono 500.000 zł : ul. Promykowa, Ciepła, Gorąca w Górze, ul. Lotosowa i Azaliowa w Sadach, ul. Skośna w Lusowie, Malinowa w Przeźmierowie, Poznańska- zaułek obok GS w Tarnowie Podgórnym, Rolna w Sadach, Długa w Górze, Więckowicka w Ceradzu Kościelnym, Bukowska i Marmurowa oraz dojście do parku   w Sierosławiu,   Wiśniowa w Przeźmierowie od ul. Wiosny Ludów do Leśnej, ul. Dopiewska w Lusówku, projekty os. Lipowe w Sadach .  Jednocześnie pan wójt dodał, że podczas najbliższej sesji Rady Gminy zostaną wniesione dwie autopoprawki do budżetu, mianowicie :budowa kanalizacji deszczowej n a osiedlu Rubinowym w Baranowie oraz projekt budowy mola w Chybach .

Na tym dyskusję ws projektu budżetu zakończono.

Opinia: członkowie Komisji w drodze głosowania- jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie  projekt budżetu Gminy na 2011 rok . Uwag nie wniesiono.

 

               4.Posiedzenie Komisji zostało zakończone przez przewodniczącego, panią Elżbietę   Łowicką o godz. 17.00

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann

 

Przewodniczący Komisji

 

 Elżbieta Łowicka

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2011-02-04 12:24:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2011-02-04 12:24:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2011-02-04 13:09:48)
Lista wiadomości