logo
logo bip

 

 U W A G A !

 

To jest archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Od dnia 2 stycznia 2020 r. aktualne informacje publikowane są w nowym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne

 

Link: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl/

 

 

 

 

1.1 Imprezy masowe.

opis usługi 

wzór wniosku 

 

1.2 Zgromadzenia publiczne.

 

opis usługi 

- oświadczenie

- zawiadomienie

 

1.3 Zbiórka publiczna.

 

 

opis usługi 

 

 

1.5. Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

 

opis usługi

- wzór wniosku

- zaświadczenie 

 

1.6. Uznanie poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

1.7. Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

1.8. Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

1.9. Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samoctnych żołnierzy.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

1.10. Udostępnienie danych osobowych ze rejestru mieszkańców lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców.

 

OBSŁUGUJE FILIA PRZEŹMIEROWO - przejdź do strony 

 

opis usługi

wzór wniosku

 

1.11. Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące.

opis usługi

- zgłoszenie pobytu stałego

- zgłoszenie pobytu czasowego

 

1.12. Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy).

opis usługi

- wymeldownie - pobyt stały

- wymeldownie - pobyt czasowy

 

1.13. Dowody osobiste.

opis usługi

wzór wniosku

 

1.14. Zaświadczenie z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców.

opis usługi

wzór wniosku

 

1.15. Wybory - rejestr wyborców.

opis usługi 

 

- wzór wniosku o udostepnienie rejestru 

 

- wzór wniosku o wpis do rejestru 

 

 

 

- wzór wniosku o skreslenie ze rejestru

 

 

1.16. Prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi.

 

opis usługi

 

 

- zgłoszenie do ewidencji 

- zał.nr 1 – opis obiektu

 

- zgłoszenie zmian wpisu do ewidencji pól biwakowych

 

- zakończenie świadczenia usług hotelarskich

 

- zaszeregowanie obiektu hotelarskiego 

 

- minimalne wymagania

 

 

1.19. Zgłoszenie działalności gospodarczej.

 

 

opis usługi

formularz CEIDG-1 

 

1.20. Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

opis usługi

formularz CEIDG-1

 

1.21. Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

opis usługi

formularz CEIDG-1

 

1.22. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w czasie trwania imprez.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

1.23 Zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

opis usługi

wzór wniosku

 

1.24. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

opis usługi

- wzór wniosku

- oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

- oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

- formularz KE 360

- formularz KE 1407

 

 

 

1.25. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym w celu nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy. Planowanie środków na dofinansowanie szkolenia  młodocianych.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

1.26. Orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

 

opis usługi

 

 

1.27 Udostępnienie danych z rejestru działalności gospodarczej.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

1.28. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

opis usługi

wzór wniosku

 

1.29.  Wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

1.30. Wydanie duplikatu decyzji lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej osób.

opis usługi

wzór wniosku

 

1.31. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.

opis usługi

formularz CEIDG-1

 

1.32. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

 

opis usługi

formularz CEIDG-1

 

1.34. Żłobki i kluby dziecięce.

opis usługi

 

 - wzór wniosku o wpis do rejestru

 

- wzór wniosku o wykreślenie z rejestru

 

- informacja o zmianie danych

 

1.39. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanych przyjęć - katering.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

1.40. Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu.

opis usługi

 

- zgłoszenie wyjazdu 

- zgłoszenie powrotu

 

 

1.42. Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób.

 

opis usługi

wzór wniosku

 

1.47. Karta dużej rodziny.

opis usługi

wzór wniosku

- Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01

- Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02

- Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03

- Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych - ZKDR-04

 

 

1.48. Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem.

 

OBSŁUGUJE FILIA PRZEŹMIEROWO - przejdź do strony

 

opis usługi

 

 

1.49. Wielkopolska Karta Rodziny

opis usługi

wzór wniosku

 

 

Formularz CEIDG-1 jest dostępny:

- na stronach internetowych www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl,

- w BIP Ministerstwa Gospodarki www.bip.mg.gov.pl,

- poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (http://wwww.epuap.gov.pl)

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2013-01-10 08:34:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2013-01-14 10:56:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musielak (2020-07-27 17:09:40)