logo
logo bip

1.1. Imprezy masowe.

opis usługi

wzór wniosku

1.2. Zgromadzenia publiczne.

opis usługi

oświadczenie

zawiadomienie

1.3. Zbiórka publiczna.

 

 

opis usługi

wzór wniosku

wzór sprawozdania

przykładowy  wniosek

przykładowe sprawozdanie

1.4. Zbiórki publiczne – sprawozdanie z wyników.

 

NIEAKTUALNE! 

opis usługi

wzór sprawozdania

1.5. Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

opis usługi

wzór wniosku

zaświadczenie

 

1.6. Uznanie poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

opis usługi

wzór wniosku

1.7. Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza  samotnego.

opis usługi

wzór wniosku

1.8. Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

opis usługi

wzór wniosku

1.9. Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych  żołnierzy.

opis usługi

wzór wniosku

1.10. Udostępnienie danych osobowych ze rejestru mieszkańców lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców.

 

OBSŁUGUJE FILIA PRZEŹMIEROWO

 

opis usługi

wzór wniosku

1.11. Zameldowaniena pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące.

opis usługi

zgłoszenie pobytu stałego

zgłoszenie pobytu czasowego

1.12. Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy).

opis usługi

wymeldownie - pobyt stały

wymeldownie - pobyt czasowy

1.13. Dowody osobiste.

opis usługi

wzór wniosku obowiązuje od 01-03-2019 r.

1.14. Zaświadczenie z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców.

opis usługi

wzór wniosku

1.15. Wybory - rejestr wyborców.

opis usługi

wzór wniosku o udostepnienie rejestru

wzór wniosku o wpis do rejestru

wzór wniosku o skreslenie ze rejestru

1.16. Prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi.

opis usługi

zgłoszenie do ewidencji

zał.nr 1 – opis obiektu

zgłoszenie zmian wpisu do ewidencji pól biwakowych

zakończenie świadczenia usług hotelarskich

zaszeregowanie obiektu hotelarskiego

minimalne wymagania

1.17. Szkoły i placówki niepubliczne.

 

 

NIEAKTUALNE!  

opis usługi

wzór wniosku

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

1.18 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie  regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym osób.

opis usługi

wzór wniosku

1.19. Zgłoszenie działalności gospodarczej.

 

 

opis usługi

formularz CEIDG-1

1.20. Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

opis usługi

formularz CEIDG-1

1.21. Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

opis usługi

formularz CEIDG-1

1.22. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w czasie trwania imprez.

opis usługi

wzór wniosku

1.23 Zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

opis usługi

wzór wniosku

1.24. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

opis usługi

wzór wniosku

oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

formularz KE 360

formularz KE 1407

 

 

1.25. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym w celu nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy. Planowanie środków na dofinansowanie szkolenia  młodocianych.

opis usługi

wzór wniosku

1.26. Orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

opis usługi

 

1.27. Udostępnianie danych z ewidencji działalności gospodarczej.

opis usługi

wzór wniosku

1.28. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

opis usługi

wzór wniosku

1.29.  Wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

opis usługi

wzór wniosku

1.30. Wydanie duplikatu decyzji lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej osób.

opis usługi

wzór wniosku

1.31. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.

opis usługi

formularz CEIDG-1

1.32. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

opis usługi

formularz CEIDG-1

1.33. Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób.

opis usługi

wzór wniosku

1.34. Żłobki i kluby dziecięce.

opis usługi

wzór wniosku o wpis do rejestru

wzór wniosku o wykreślenie z rejestru

informacja o zmianie danych

 

1.35. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

opis usługi

wzór wniosku

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie - zatrudnienie

oświadczenie - użyczenie pojazdu

oświadczenie przedsiębiorcy

1.36. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

opis usługi

wniosek o aktualizację danych

wniosek o zmianę licencji

1.37. Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

opis usługi

wzór wniosku

1.38. Wygaśnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

opis usługi

oświadczenie - likwidacja

1.39. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanych przyjęć - katering.

opis usługi

wzór wniosku

1.40. Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu.

opis usługi

 

zgłoszenie wyjazdu

 

zgłoszenie powrotu

 

1.41. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

 

 

NIEAKTUALNE!

                         

 

opis usługi

wymeldownie - pobyt czasowy

1.42. Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób.

opis usługi

wzór wniosku

1.43. Wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transport zbiorowego.

opis usługi

wzór wniosku

1.44. Zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

opis usługi

wzór wniosku

1.45. Przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób.

opis usługi

przewozy regularne

przewozy regularne specjalne

1.46. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

 

NIEAKTUALNE!

 

 

opis usługi

zgłoszenie powrotu

1.47. Karta dużej rodziny.

opis usługi

wzór wniosku

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych - ZKDR-04

1.48. Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem.

 

OBSŁUGUJE FILIA PRZEŹMIEROWO

 

opis usługi

 

1.49. Wielkopolska Karta Rodziny

opis usługi

wzór wniosku

Formularz CEIDG-1 jest dostępny:

- na stronach internetowych www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl,

- w BIP Ministerstwa Gospodarki www.bip.mg.gov.pl,

- poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (http://wwww.epuap.gov.pl