logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 26 czerwca 2015 r.

ZP. 271.20.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 26 czerwca 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Calesco SA

Ul. Tczewska 32

70-850 Szczecin

Cena brutto:  457 298,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Okres gwarancji w m-ach

Łączna liczba punktów

1.

Zakład Instalacji Sanitarnych KOWAL Robert Kowal

Ul. Poznańska 7/4

62-045 Pniewy

593 721,00

[x]

60

[x]

x

2.

Calesco SA

Ul. Tczewska 32

70-850 Szczecin

457 298,00

[97,00]

36

[3]

100

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmę i odrzucono jej ofertę:

 

Zakład Instalacji Sanitarnych KOWAL Robert Kowal Ul. Poznańska 7/4 62-045 Pniewy -  wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 06/07 /2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-06-29 09:02:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-06-29 09:04:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-06-29 09:05:25)