logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 25 maja 2011 r.

 

 

BOP. 271.28.2011

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

 

Informuje, że w dniu 25 maja 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

W części I:

LEX URBI Paweł Niemiec

Ul. Opolska 67/7

52-010 Wrocław

Cena oferty: 1.660,50 zł brutto

W części II:

LEX URBI Paweł Niemiec

Ul. Opolska 67/7

52-010 Wrocław

Cena oferty: 4.292,70 zł brutto

W części III:

Maciej Chorążewicz

Ul. Sienkiewicza 7

66-400 Gorzów Wlkp.

Cena oferty: 6.420,00 zł brutto

W części IV:

Maciej Chorążewicz

Ul. Sienkiewicza 7

66-400 Gorzów Wlkp.

Cena oferty: 6.950,00 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

W postępowaniu wpłynęło 19 ofert. W załączeniu zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją oraz cenami brutto.

W ofercie nr 19 złożonej przez Rapalska-Kaczmarek, Grocholewska Architekci s.c. na podstawie art. 87 ust 2 pkt 2 ustawy poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową. Po nasieniu poprawki cena oferty dla części III zamówienia wyniosła 24.477,00 zł brutto.

W ofercie nr 7 złożonej przez Autorska Pracownia Architektoniczna Paweł Szumigała na podstawie art. 87 ust.2 pkt 1 ustawy poprawiono oczywistą omyłkę pisarską polegającą na błędnym zapisaniu stawki VAT Było 1,23 % powinno być 23%. Kwota VAT została wyliczona prawidłowo.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit.a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
26.05.2011 r.

Załącznik nr 1

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2011-05-25 14:02:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2011-05-25 14:09:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2011-06-01 14:08:17)