logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 07 lipca 2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 07 lipca 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostawie oraz wydaniu obiadów w szkołach na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - część I i II

Część 1 - świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostawie oraz wydaniu obiadów w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym i Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym,

Część 2 - świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostawie oraz wydaniu obiadów w Szkole Podstawowej w Lusowie i  Szkole Podstawowej w Lusówku.

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze niepodlegające odrzuceniu:

Część I:

P.H.U. „MAX" Dorota Mensfeld Ul. Poznańska 118 62-080 Tarnowo Podgórne

Cena brutto: 420 232,32 zł

 

Część II:

Konsorcjum Firm:

Lider: DGP Catering Partner Sp. z o.o. Ul. Najśw. Marii Panny 14 lok.1 59-220 Legnica

DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. Ul. Najśw. Marii Panny 5e 59-220 Legnica

P.U. GOS-ZEC Sp. z o.o. Ul. Gdyńska 54 61-016 Poznań

Cena brutto: 355 145,60zł.

 

Oferty otrzymały maksymalną ilość punktów - 100 pkt. w ramach poszczególnych części.

 

W postępowaniu złożono  4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część I

Cena brutto

(liczba uzyskanych punktów)

Część II

Cena brutto (liczba uzyskanych punktów)

1.

P.H.U. „MAX"

Dorota Mensfeld

Ul. Poznańska 118

62-080 Tarnowo Podgórne

420 232,32 zł

(100)

-

2.

Konsorcjum Firm:

Lider: DGP Catering Partner Sp. z o.o.

Ul. Najśw. Marii Panny 14 lok.1

59-220 Legnica

DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o.

Ul. Najśw. Marii Panny 5e

59-220 Legnica

P.U. GOS-ZEC Sp. z o.o.

Ul. Gdyńska 54

61-016 Poznań

-

355 145,60 zł

(100)

3.

Menu-et Catering s.c.

B. Kordzińska - Konieczka, E. Pustelnik

Os. Stare Żegrze 1

61-249 Poznań

-

412 443,80 zł

(x)

4.

LOSIR Sp. z o.o.

Ul. Kołłątaja 2

62-020 Luboń

-

407 529,58 zł

(x)

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

1. Menu-et Catering s.c. B. Kordzińska - Konieczka, E. Pustelnik Os. Stare Żegrze 1 61-249 Poznań - wykonawca został wykluczony z postępowania, ponieważ nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

2. LOSIR Sp. z o.o. Ul. Kołłątaja 2 62-020 Luboń - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Złożony na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, dokument - zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, nie potwierdza spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Tym samym Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne na część I może zostać zawarta po dniu 08/07/2014r.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne na część II może zostać zawarta po dniu 18/07/2014r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-07-08 09:48:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-07-08 09:48:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-07-08 09:48:58)