logo
logo bip

Ogłoszenie nr 510000441-N-2019 z dnia 03-01-2019 r.

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne: świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, Krajowy numer identyfikacyjny 55112500000, ul. ul. Poznańska  115, 62080   Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8146-221, e-mail zp@tarnowo-podgorne.pl, faks (061) 814 61 18.
Adres strony internetowej (url): www.tarnowo-podgorne.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

WOP.271.82.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, w zakresie: a) przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych o masie do 2000 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz paczek o masie do 5000 g. b) niezwłocznego doręczania zwrotów przesyłek listowych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz doręczania zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik do SIWZ. Podane w formularzu rzeczowo-cenowym ilości poszczególnych pozycji przesyłek mają charakter szacunkowy, zostały podane dla obliczenia wartości oferty i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i nie są ilościami zobowiązującymi Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania ilości wskazanych w formularzu cenowym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 64110000-0

 

Dodatkowe kody CPV: 64112000-4, 64113000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Zamówieniu zostało prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 372000
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Poczta Polska SA
Email wykonawcy: slawomir.konieczny@poczta-polska.pl
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Kod pocztowy: 00-940
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 460063.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 460063.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 460063.85
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-01-03 11:29:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-01-03 11:29:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2019-01-03 11:29:10)