logo
logo bip
 

                                                                                                              Tarnowo Podgórne, dnia 8 lutego 2013r.

ZP.271.6.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Informuję, że w dniu 8 lutego 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

Część I

        Fabryka Przestrzeni Anna Łączkowska

        Ul. Lipowa 33

        64-500 Szamotuły

        Cena brutto: 3 399,00 zł

Część II

Joanna Łobacz

Ul. Matejki 48/49 m.56

60-767 Poznań

Cena brutto: 3 360,00 zł

Część III

Joanna Łobacz

Ul. Matejki 48/49 m.56

60-767 Poznań

Cena brutto: 5 400,00 zł

Część IV

          Krzysztof Cesar Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

         Ul. Stefana Balickiego 7/1

         60-194 Poznań

         Cena brutto: 6 150,00 zł

Część V

           Krzysztof Cesar Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

         Ul. Stefana Balickiego 7/1

         60-194 Poznań

         Cena brutto: 12 300,00 zł

Część VI

Maciej Chorążewicz

Ul. Sienkiewicza 7

66-400 Gorzów Wlkp

Cena brutto: 11 600,00 zł

Część VII

Joanna Łobacz

Ul. Matejki 48/49 m.56

60-767 Poznań

Cena brutto: 16 850,00 zł

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze, niepodlegające odrzuceniu.

Zestawienie ofert wraz z cenami brutto i przyznaną punktacją stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że w postępowaniu:

Wykluczono wykonawców:

Jackowski Studio Dominika Jackowski

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 19

Jackowski Studio Dominika Jackowski

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
13.02.2013 r.

 

Pobierz zowno
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-02-08 13:51:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-02-08 13:51:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-02-08 13:55:32)