logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 7 listopada 2016 r.

ZP. 271.52.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 7 listopada 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację parku im. Kanikowskiego w Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Park - M Poland Sp. z o.o.

Ul. Piaski 12

33-340 Stary Sącz

Wartość brutto: 2 888 647,61 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

EKOLAS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE

Witold Boratyński

Ul. Kasztanowa 21

63-421 Przygodzice

2 782 843,77

(po poprawieniu omyłek)

[x]

72

[x]

x

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane „rejjs"

Ryszard Laskowski

Wilków 92

59-500 Złotoryja

3 900 685,59

[x]

84

[x]

x

3.

Park - M Poland Sp. z o.o.

Ul. Piaski 12

33-340 Stary Sącz

2 888 647,61

[60]

84

[40]

100

4.

ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA ZIELENI

„GARDENS"

Grzegorz Sobolewski

Promnice, ul. Południowa 73

62-005 Owińska

3 180 620,42

[54,49]

84

[40]

94,49

5.

Limba Sp. Z o.o.

Ul. Wólczyńska 133

01-919 Warszawa

2 914 281,00

(po poprawieniu omyłek)

[59,47]

84

[40]

99,47

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono firmę EKOLAS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Witold Boratyński Ul. Kasztanowa 21 63-421 Przygodzice i odrzucono jej ofertę.

Podstawa wykluczenia i odrzucenia:

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i oraz nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Zamawiający odrzucił również z postępowania ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego „rejjs" Ryszard Laskowski Wilków 92 59-500 Złotoryja

Powód odrzucenia:

Wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak w kosztorysie ofertowym nw. pozycji:

ROBOTY BUDOWLANE

3) FONTANNA - BRAK WYCENY POZYCJI nr 3.2.11 („Rejjs" - między poz. 55, a 56) O TREŚCI - Murki gabionowe o szerokości 40 cm i wysokości 40 cm wypełnione serpentynitem o frakcji 80-150 mm oraz uzupełnione bryłami szklanymi o wymiarach 100-200 mm w kolorze lazurowym - 8,5 m

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 14/11/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-11-07 16:48:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-11-07 16:48:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-11-07 16:48:27)