logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 29 października 2014 r.

ZP. 271.60.2014

 

ZAWIADOMIENIE

WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY W RAMACH CZĘŚCI 1

I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W RAMACH CZĘŚCI 2 i 3

 

            Informuję, że w dniu 29 października 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów przebudowy dróg w ramach części 1.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu w ramach części 1:

FORMA Pracownia projektowa s.c.

W. Formanowska, R. Formanowski

Wilkowice, ul. Dębowa 6 64-115 Święciechowa

Cena brutto: 2 988,90 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w ramach części 1- 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  11 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto w zł.

(liczba uzyskanych punktów)

Część 1

1.

PPHU GUARD Biuro Inżynieryjno-Architektoniczne Mariusz Małasiewicz

Ul. Glogera 15, 42-217 Częstochowa

30 000,00

(92)

2.

PRO ROAD Krzysztof Buk

Ul. Kasztelańska 48, 60-316 Poznań

16 113,00

(94)

3.

eMWu Karolak

ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wlkp.

21 525,00

(93)

4.

MS Biuro Projektowe Michał Sroka

Ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno

11 767,41

(96)

5.

Pracowania projektowa ELAN PRO Olga Elantkowska

Ul. Akacjowa 25/6, 62-090 Rokietnica

8 622,30

(97)

6.

Usługi Projektowo-Nadzorujące Andrzej Łabędzki

Ul. Botaniczna 6, 60-185 Skórzewo

15 375,00

(95)

7.

SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

8 610,00

(98)

8.

NAP-PROJEKT s.c. Michał Krüger, Rafał Tomczak

Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki

17 589,00

(x)

9.

FORMA Pracownia projektowa s.c.

W. Formanowska, R. Formanowski

Wilkowice, ul. Dębowa 6

64-115 Święciechowa

2 988,90

(100)

10.

BIOSANITA Zakład Inżynierii Środowiska

Mgr inż. Wacław Nowacki

Ul. Kwaśniewskiego 1, 60-020 Swarzędz

7 749,00

(99)

11.

SD PROJEKT Mikołajczyk Cyrkiel Jasiukiewicz s.c.

Ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań

21 771,00

(x)

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty w ramach części 1:

NAP-PROJEKT s.c. Michał Krüger, Rafał Tomczak Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki - wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp, gdyż na wezwanie Zamawiającego nie złożył w wymaganym przez Zamawiającego terminie listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

SD PROJEKT Mikołajczyk Cyrkiel Jasiukiewicz s.c. Ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne w ramach części 1 może zostać zawarta po dniu 03/11/2014r.

 

            Zamawiający informuje, że w dniu 29 października 2014r. zostało unieważnione  postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów przebudowy dróg w ramach części 2 i 3.

Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie części 2 i 3, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nieprawidłowo opisał przedmiot zamówienia w zakresie części 2 i 3, omyłkowo umieszczając zapis w nawiasie w SIWZ brzmiący: "Należy uzyskać zgody właścicieli gruntów (w przypadku gruntów nie stanowiących własności Gminy Tarnowo Podgórne o zgodę na realizację zadania występować będzie Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne), na których jest planowana inwestycja, niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej". Przed wszczęciem postępowania Zamawiający miał wiedzę, że zgody właścicieli gruntów nie zostaną uzyskane przez Gminę Tarnowo Podgórne. W związku z tym wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z zawartym w SIWZ opisem jest niemożliwe. Aby prawidłowo wykonać zamówienie, w celu przejęcia nieruchomości konieczne jest wykonanie podziałów nieruchomości, co jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na fakt, że przedmiotem zamówienia jest m.in. uzyskanie takowej decyzji, Wykonawca projektu w celu realizacji przedmiotu zamówienia winien na własny koszt wykonać projekty podziałów. Wykonanie projektów podziałów wpływa na cenę oferty. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ w ramach części 2 i 3 obarczony jest błędem z uwagi na brak wskazania wymogu wykonania podziałów działek i określenia ilości (nawet szacunkowej) działek do podziału co ma istotny wpływ na zaproponowaną cenę za wykonanie przedmiotu umowy.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-10-29 15:28:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-10-29 15:28:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-10-29 15:28:26)