logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZP. 271.41.2016

 

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 25 sierpnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową świetlicy wiejskiej w Baranowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

BUDCONSULT

DORADZTWO BUDOWLANE

Ul. Chrobrego 29

64-720 Lubasz

Cena brutto: 14 760,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i terminu płatności był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 8 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Termin płatności

w dniach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

ABAKUS

PROWADZENIE I NADZOROWANIE INWESTYCJI

Barbara Kubiak

Ul. Polna 48/4

60-533 Poznań

36 777,00 zł

[39,33]

30

[2]

41,33

2.

KABIS Sp. z o.o.

Ul. Bialska 16

42-200 Częstochowa

73 800,00 zł

[x]

30

[x]

x

3.

BUDCONSULT

DORADZTWO BUDOWLANE

Ul. Chrobrego 29

64-720 Lubasz

14 760,00 zł

[98]

30

[2]

100

4.

PUH JW „SERWIS"

W. Jezierski

Ul. Grunwaldzka 29 b/5

60-783 Poznań

86 100,00 zł

[x]

30

[x]

x

5.

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI

„INBUD" s.c.

Andrzej Cija, Jan Pawlęty

Os. Słowackiego 24

64-980 Trzcianka

29 520,00 zł

[49,00]

30

[2]

51

6.

„PRO - BUD"

Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane

Krzysztof Kaźmierczak

Ul. J. Porazińskiej 52/1

60-195 Poznań

19 926,00 zł

[72,59]

30

[2]

74,59

7.

KKBud Sp. z o.o.

Ul. Św. Michała 43

61-119 Poznań

19 680,00 zł

[x]

21

[x]

x

8.

BUDOWNICTWO - FLOS

mgr inż. Piotr Organista

ul. Wenecka 2B/BM-1

62-080 Tarnowo Podgórne

40 590,00 zł

[35,64]

30

[2]

37,64

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

KABIS Sp. z o.o. Ul. Bialska 16 42-200 Częstochowa - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

PUH JW „SERWIS" W. Jezierski Ul. Grunwaldzka 29 b/5 60-783 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca uzupełniając dokumenty na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Uzupełnione umowy nie są dowodami, potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych w ofercie usług w myśl Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dodatkowo Wykonawca nie uzupełnił informacji nt. formy dysponowania osobami wykazanymi w ofercie. Ponadto Wykonawca uzupełniając żądany dokument nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp na dzień składania ofert. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

KKBud Sp. z o.o. Ul. Św. Michała 43 61-119 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto oferta została odrzucona również na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 31/08/2016 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-08-26 08:15:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-08-26 08:18:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-08-26 08:19:19)