logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 25 kwietnia 2018 r.

WOP.271.10.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie systemu informacji przestrzennej (SIP) Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

GIAP Sp. z o.o.

Al. K.E.N. 85/87

02-777 Warszawa

Wartość brutto: 298 900,00 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny, okresu nieodpłatnej opieki autorskiej na wytworzone oprogramowanie oraz okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres nieodpłatnej opieki autorskiej na wytworzone oprogramowanie

(w m-ach)

[pkt]

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

GISON Sp. z o.o.

Ul. Chmieleniec 18/12

30-348 Kraków

263 220,00

[x]

96

[x]

96

[x]

x

2.

GIAP Sp. z o.o.

Al. K.E.N. 85/87

02-777 Warszawa

298 900,00

[60]

36

[20]

90

[20]

100

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy GISON Sp. z o.o. Ul. Chmieleniec 18/12 30-348 Kraków na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. Wykonawca nie wniósł wadium do terminu składania ofert. Z treści dokumentu (zaświadczenia) otrzymanego z banku wynika, że wadium wpłynęło na rachunek Zamawiającego po terminie składania ofert (tj. 20/03/2018 godz. 16:55)

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 07/05/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-04-26 09:47:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-04-26 09:47:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-04-26 09:47:57)