logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 24 maja 2016 r.

ZP. 271.20.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 24 maja 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu wokół biblioteki w Tarnowie Podgórnym.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS Grzegorz Sobolewski

Promnice, ul. Południowa 73

62-005 Owińska

Wartość brutto: 105 082,46zł.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

OGRÓD

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Andrzej Wojciech Szlagowski

Ul. Skórzewska 23

62-081 Wysogotowo

115 547,36

[x]

60

[x]

x

2.

Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS

Grzegorz Sobolewski

Promnice, ul. Południowa 73

62-005 Owińska

105 082,46

[97]

60

[3]

100

3.

GARDENAE s.c.

E. Gutowska, M. Antowski

Ul. Skryta 15/5

60-779 Poznań

138 224,10

[x]

60

[x]

x

 

Zamawiający informuje, że z postępowania wykluczono firmę OGRÓD  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Andrzej Wojciech Szlagowski Ul. Skórzewska 23 62-081 Wysogotowo - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca uzupełniając dokumenty na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.,nie wykazał braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Uzupełniony dokument z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej nie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający odrzucił z postępowania również ofertę firmy GARDENAE s.c. E. Gutowska, M. Antowski Ul. Skryta 15/5 60-779 Poznań - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny. Oferta zawiera błędną stawkę podatku VAT.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 30/05/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-05-25 12:24:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-05-25 12:24:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-05-25 12:24:47)