logo
logo bip
 

      Tarnowo Podgórne, dnia 24 sierpnia 2012 r.

ZP.271.43.2012

 

Z A W I A D O M I E N I E

O  W Y B O R Z E   N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J   O F E R T Y

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę wjazdu i ścieżek pieszych na terenie zespołu Pałacowo-Parkowego w Jankowicach

 

                Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 24 sierpnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę wjazdu i ścieżek pieszych na terenie zespołu Pałacowo-Parkowego w Jankowicach.

                W postępowaniu złożono 4 oferty. Poniżej zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

Punktacja

1.

 Firma „LEX" Wiesława Pastuszek

Ul. Miła 1

75-125 Koszalin

 

 

257.735,27

 

 

Oferta odrzucona

2.

MATT. s.c.

Ul Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

 

 

282.174,03

 

100

3.

Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

 

 

44.817,14

 

Oferta odrzucona

4.

VEGUR Nowak, Przybylski, Żabka - Spółka jawna

Ul. Łagiewnicka 2

62-002 Złotniki

 

 

368.618,05

 

Oferta odrzucona

 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

MATT. s.c.

Ul Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

cena 282.174,03 zł  brutto.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

                 Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono VEGUR Nowak, Przybylski, Żabka - Spółka jawna, ponieważ wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy.

Podstawa prawna: art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta firmy VEGUR Nowak, Przybylski, Żabka - Spółka jawna została odrzucona, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                 Zamawiający informuje że w postępowaniu odrzucono również oferty firm:

Z.U.W. JachGum Stanisław Jachimowski - wykonawca wycenił w ofercie 100 m ścieżki a nie jak wymagał Zamawiający 1103m w związku z powyższym treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawa prawna: art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Firma „LEX" Wiesława Pastuszek - wykonawca w kosztorysie nie podał wszystkich pozycji wskazanych w przedmiarze, ponadto w poz. 2.2. kosztorysu ofertowego podał błędną krotność (omyłka nie miała charakteru oczywistego, w związku z tym Zamawiający nie miał możliwości jej poprawienia na podstawie art.87 ust. 2), w związku z powyższym treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 29 sierpnia 2012 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-08-24 13:48:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-08-24 13:48:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-08-24 13:48:38)