logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 23 marca 2011 r.

BOP. 271.17.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusowie

 

 

         Informuje, że w dniu 22 marca 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusowie.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

 

STUDIO KA Wólka Kozodawska ul. Familijna 3, 05-502   Piaseczno 3

Cena oferty: 35.547,00 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W postępowaniu wpłynęło 12 ofert:

 • 1. Pracownia Urbanistyczna Sp. z o.o. Al. Niepodległości 245/102 02-009 Warszawa

Cena oferty: 77.490,00 zł brutto , ilość punktów - 93

 

 • 2. SoftGIS s.c. ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław

Cena oferty: 67.896,00 zł brutto, ilość punktów - 94

 

 • 3. Pracownia Projektowo Usługowa „MALUGA" s.c., ul. Racławicka 15/19 53-149 Wrocław

Cena oferty: 40.590,00 zł brutto, ilość punktów - 97

 

 • 4. URBIS-PROJEKT Agnieszka Jaworska Pracownia Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Ul. Łowiecka 6/8   50-220   Wrocław

Cena oferty: 36.654,00 zł brutto , ilość punktów - 99

 

 • 5. LEX URBI Paweł Niemiec, ul. Opolska 67/7 52-010 Wrocław

Cena oferty: 50.188,92 zł brutto, ilość punktów - 96

 

 • 6. STUDIO KA Wólka Kozodawska ul. Familijna 3, 05-502 Piaseczno 3

Cena oferty: 35.547,00 zł brutto, ilość punktów - 100

 

 • 7. BAU-Project dr inż. arch, Romuald Pustelnik Budownictwo, Architektura, Urbanistyka

ul. Upalna 10,  53-023   Wrocław

Cena oferty: 99.630,00 zł brutto, ilość punktów - 91

 

 • 8. Konsorcjum:

Urbs projekt Konrad Jaworski, Stare Faszczyce 18B,  05-870  Błonie

Stanisław Grzegorz Korpanty, ul. 17 Stycznia 13/13, 06-400   Ciechanów

Cena oferty: 39.830,00 zł brutto, ilość punktów - 98

 

 • 9. INPLUS Adam Sobczak, Purda 26, 11-030 Purda

Cena oferty: 65.682,00 zł brutto, ilość punktów - 95

 

 • 10. Q7 Grupa Projektowa s.c., ul. F.Karpińskiego 23, 51-144 Wrocław

Cena oferty: 36.654,00 zł brutto, ilość punktów - 99

 

 • 11. Budplan Sp. z o.o., ul. Kickiego 26B/10, 04-390 Warszawa

Cena oferty: 97.170,00 zł brutto, ilość punktów - 92

 

 • 12. SURA SYSTEM Miłosz Sura, ul. Głogowska 115/22 60-266 Poznań

Cena oferty: 23.370,00 zł brutto - oferta odrzucona

 

Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

SURA SYSTEM Miłosz Sura, ul. Głogowska 115/22  60-266   Poznań, na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia. Wykazane zostały usługi i referencje innego podmiotu w którym p. Miłosz Sura uczestniczył przy realizacji zamówienia jako jeden z projektantów nie posiadających uprawnień. Zamawiający zgodnie z art.26 ust.3 wezwał do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, bowiem zgodnie z art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu innych podmiotów, jednakże w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tego podmiotu do dodania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres trwania realizacji zamówienia. Wykonawca złożył wyjaśnienia, informując że referencje są referencjami imiennymi wystawionymi na zespół projektowy w którym on uczestniczył jako jeden
z projektantów i jako osoba wykonująca nabył stosowne doświadczenie. Warunek opisany na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 2 dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia odnosi się z definicji ustawowej do wykonawcy, z przedstawionych dokumentów nie wynika by podmiot SURA SYSTEM Miłosz Sura był wykonawcą planu w stosunku do którego zostały przedstawione referencje.

 

Odrzucono ofertę:

SURA SYSTEM Miłosz Sura, ul. Głogowska 115/22  60-266   Poznań, na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca wykluczony z postępowania.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
28.03.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-03-23 09:25:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-03-23 09:25:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-03-23 09:25:13)