logo
logo bip

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest test_system z ofertą o wartości 13300 PLN.
Dane zwycięzcy:
test_system - Przemysław Granat, Test-System s.c.
Młyńska 11
66-400, Gorzów Wielkopolski

Ogłoszenie o zamówieniu L-335-2013 - zakup oprogramowania MS Windows 7 Professional

I. Dane zamawiającego

Nazwa: DER9696 - Monika Spychała, Gmina Tarnowo Podgórne
Adres pocztowy: Poznańska 115
Miejscowość: Tarnowo Podgórne, Kod pocztowy: 62-080
Tel.: 618959235, Faks: 618959299
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

310496

Termin otwarcia licytacji:

2013-08-20 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup oprogramowania MS Windows 7 Professional
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 egzemplarzy MS Windows 7 Professional 64 bit dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Zamawiający wymaga Systemu operacyjnego Windows 7 Professional PL 64 bit lub równoważny, wraz z licencją i z oryginalnym nośnikiem instalacyjnym. Komputer z zainstalowanym systemem będzie użytkowany w oparciu o usługę katalogową Active Directory. Ma umożliwiać rejestrację konta komputera w domenie z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Konto komputera w domenie musi podlegać politykom domeny oraz umożliwiać wykonywanie skryptów PowerShell. Komputer z zainstalowanym systemem ma umożliwić uruchomienie następującego oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie do codziennej pracy: • wszystkie moduły oprogramowania SIGID firmy Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. • Tales firmy INFO-R Spółka Jawna Kuc Urszula, Kuc Rafał. • Ewidencja Ludności firmy CLANET Sp. z o.o. • Ewidr 2010 firmy SK ZUI S. Kowalski. • USC firmy TECHNIKA IT. Oprogramowanie to musi działać na stacjach roboczych bez potrzeby uruchomienia dodatkowych programów typu emulator lub maszyna wirtualna. System operacyjny musi mieć zagwarantowane wsparcie techniczne producenta minimum do końca 2019 roku przynajmniej na poziomie usuwania luk w bezpieczeństwie.
Wspólny słownik zamówień

 

Słownik główny

Główny przedmiot

48.62.00.00-0

Dodatkowe przedmioty

-

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do 14 dni od zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie dotyczy

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.tarnowo-podgorne.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a. Z platformy mogą korzystać Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi samodzielnie zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu swój otrzymany login, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia). c. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem. 2. Wymagania techniczne: Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę oprogramowania będzie licytacją jednoetapową. 2. Wykonawca podczas licytacji elektronicznej składa ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Złożone oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach - grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200,00 zł. 8. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 9. Zamawiający określił kwotę wywoławczą - 13 500,00 zł brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartości oferowanego asortymentu i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego wykonawcy przedstawionej w toku licytacji elektronicznej.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-08-09 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

w siedzibie Zamawiajacego w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 119

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-08-20 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-08-20 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. W czasie trwania umowy obowiązywać będą ceny według złożonej przez Wykonawcę oferty i nie mogą one ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego. 2. Zamówione oprogramowanie dostarczone zostanie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko do budynku przy ulicy Poznańskiej 115 w Tarnowie Podgórnym. 3. Termin wykonania dostawy -do 14 dni od daty zawarcia umowy. 4. Wadliwy towar będzie reklamowany i wymieniany na wolny od wad. 5. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na własny koszt na towar wolny od wad w terminie 4 dni od daty zgłoszenia reklamacji faksem lub pocztą elektroniczną. Reklamacja ilościowa będzie rozpatrzona przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu informacji od Zamawiającego. 6. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 7. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przekroczeniu terminu dostawy przedmiotu zamówienia, w wysokości odsetek ustawowych liczonych od ich łącznej ceny netto (cena wynikająca ze złożonego zapotrzebowania) za każdy dzień zwłoki, 8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty faktury. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z Kodeksem cywilnym. 10. Kar umownych nie stosuje się w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) 11. W przypadku naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, wysokość tych kar może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 12. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury VAT Zamawiającemu. 13. Wzór umowy a. Wzór umowy określony został w załączniku nr 5 do niniejszej Instrukcji. b. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków zaproszenia do udziału w licytacji.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. CENA - wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za całość zamówienia (za 20 egzemplarzy) 2. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów: a. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub faksem do momentu otwarcia licytacji, za wyjątkiem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, który należy złożyć pisemnie. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy pzp zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. b. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 3. Adres strony na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://licytacje.uzp.gov.pl. 4. Sposób przygotowania i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: a. Złożenie wniosku jednocześnie oznacza akcepcje warunków licytacji i postanowień umowy. b. Wniosek o dopuszczenie do licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt. VII i VIII musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia - wzór dostępny na stronie www.tarnowo-podgorne.pl. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. c. Składane zaświadczenia i oświadczenia muszą być oryginalnymi dokumentami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę na każdej zapisanej stronie kserokopii poświadczanego dokumentu. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty. W przypadku, gdy Wykonawców reprezentuje pełnomocnik - to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. d. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty. e. Koperta musi być dostarczona do Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, pokój nr 119 i opatrzona w widocznym miejscu napisem: "Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę papieru kserograficznego - nie otwierać przed 09 sierpnia 2013 r. godz. 12:00".

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-08-22 11:21:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-08-22 11:21:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-08-22 11:21:24)