logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 4 lipca 2019 r.

WOP.271.20.2019

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 4 lipca 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Kalwowskiej w Ceradzu Kościelnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

RENOMEX Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Młynkowska 1C

64-550 Duszniki

Wartość brutto: 124 991,37  zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

NDR Sp. z o.o.

Ul. Lazurowa 8

62-069 Dąbrowa

x

x

x

2.

RENOMEX Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Młynkowska 1C

64-550 Duszniki

124 991,37

[60,00]

84

[40,00]

100,00

3.

Firma Drogowa ANDAR s.c.

A.D. Białobrzyccy

Ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

149 923,25

[50,02]

84

[40,00]

90,02

4.

RDR Sp. z o.o.

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

149 201,46

[50,26]

84

[40,00]

90,26

5.

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

 

PPHU TOM-BUD s.c.

Ul. Michalin 25

64-320 Dobieżyn

137 062,91

[54,72]

84

[40,00]

 

94,72

 

Zamawiający informuje, że z postępowania wykluczono niżej wymienionego wykonawcę:

 

NDR Sp. z o.o. – wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, ponieważ nie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

 

Zamawiający informuje, że z postępowania odrzucono niżej wymienioną ofertę:

 

NDR Sp. z o.o. - oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp - ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 10/07/2019 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2019-07-05 11:25:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2019-07-05 11:25:48)