logo
logo bip
24/07/2019 - dostawa dwóch samochodów osobowych

Tarnowo Podgórne, dnia 23 lipca 2019 r.

WOP.271.30.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Informuję, że w dniu 23 lipca 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nadostawę dwóch samochodów osobowych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Delik Sp. j.

Ul. Składowa 17

62-081 Przeźmierowo

Wartość brutto - 139 759,98 zł

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i terminu realizacji zamówienia był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto

oferty w zł

[pkt]

 

Termin realizacji zamówienia w tygodniach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Delik Sp. j.

Ul. Składowa 17

62-081 Przeźmierowo

139 759,98

[60]

6

[40]

 

100

2.

Firma Handlowa RIA Sp. z o.o. Sp.k.

Jamnica 160

39-410 Grębów

156 474,04

[x]

6

[x]

x

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono Firmę Handlową RIA Sp. z o.o. Sp.k. Jamnica 160 39-410 Grębów na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp – wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp i tym samym Zamawiający nie miał możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego Wykonawcy przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Złożone przez wykonawcę oświadczenie jest niepodpisane.

Art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 29/07/2019 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-07-24 09:30:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-07-24 09:30:50)