logo
logo bip

                                                                                               Tarnowo Podgórne, 18 grudnia 2017 r.

WOP.271.60.2017

 

 

Gmina Tanowo Podgórne                                                          

ul. Poznańska 115

62-080 Tarnowo Podgórne

www.tarnowo-podgorne.pl

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 619487-N-2017 z dnia 2017-11-21 r

INFORMACJA O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

pn. „budowa krytych kortów tenisowych wraz z zarządzaniem na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)

 

Na podstawie art.60d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Tarnowo Podgórne informuje, że:

I.      Wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu złożyli następujący wykonawcy:

1.      Interhall Sp. z o.o.;

2.      Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia (Lider Konsorcjum) i Tenistal Sp. z o.o. Sp. komandytowa (Partner Konsorcjum);

II.     Ocena punktowa każdego z wykonawców została zawarta w tabeli poniżej.

Tabela 1. Punktacja Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie udziału w dialogu konkurencyjnym

Lp.

Wykonawca

Warunek udziału w postępowaniu

(ocena: spełnia / nie spełnia)

1

Interhall Sp. z o.o

Ul. Milowicka 1F

40-312 Katowice

Spełnia

2

Tenistal Sp. z o.o. Sp.k. ul. Leszka Białego 21, 80-353 Gdańsk (Partner Konsorcjum)

Park Tenisowy Olimpia ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań (Lider Konsorcjum)

 

Spełnia

 

III.   Do udziału w dialogu konkurencyjnym zaproszenie otrzymują następujący wykonawcy:

1.      Interhall Sp. z o.o.;

2.      Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia (Lider Konsorcjum) i Tenistal Sp. z o.o. Sp. komandytowa (Partner Konsorcjum);

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-12-19 08:58:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-12-19 08:58:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-12-19 08:58:30)