logo
logo bip

Nr sprawy: ZP.271.39.2015                                         Tarnowo Podgórne, dnia 18.11. 2015 roku

 

 

ZAMAWIAJĄCY:   

GMINA TARNOWO PODGÓRNE

UL. POZNAŃSKA 115

62-080 TARNOWO PODGÓRNE

                                                                      

 

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tarnowo Podgórne, jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowo Podgórne oraz instytucji kultury w latach 2016-2017."

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tarnowo Podgórne,  jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowo Podgórne oraz instytucji kultury w latach 2016-2017.

 

Jako najkorzystniejszą ofertę, niepodlegającą odrzuceniu uznano ofertę:

ENEA SA, UL. GÓRECKA 1, 60-201 POZNAŃ

 

Uzasadnienie

Do dnia 16.11.2015 roku godz. 10.00 zostały złożone oferty przez Wykonawców:

 

1.      ENEA SA, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań;

 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert, które wypłynęły przed terminem składania ofert, na podstawie kryteriów określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj. najniższej ceny brutto i terminu płatności.

Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła 1 oferta, która została złożona przez firmę ENEA SA, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. Wykonawca  ENEA SA, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ oraz przedstawiła najkorzystniejsze warunki wykonania zamówienia.   

Streszczenie ofert wraz z przyznaną punktacją znajduje się w tabeli poniżej.

Wykonawca

Cena brutto

Pkt. za cenę

Termin płatności

Pkt. za termin płatności

Suma

ENEA SA

5.914.809,41

95,00

30 dni

5,00

100,00

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z tym, iż złożono tylko jedną ofertę, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a)  ustawy Pzp, może podpisać umowę z wybranym Wykonawcą  po 19 listopada 2015r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-11-19 11:31:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-11-19 11:31:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-11-19 11:31:14)