logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 19 listopada 2014 r.

ZP. 271.68.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 3

 

            Informuję, że w dniu 19 listopada 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów przebudowy dróg.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

część 1: FORMA Pracownia Projektowa s.c. W.Formanowska, R.Formanowski

Ul. Dębowa 6 64-115 Święciechowa

Cena brutto - 6 888,00 zł.

 

Część 2: NBProjekt Krzysztof Szczepaniak Ul. Wł. Komara 2 62-050 Mosina

Cena brutto - 9 800,00zł.

 

Część 3: DEOLIT Krzysztof Zalewski Ul. Żeromskiego 9A/9 05-500 Piaseczno

Cena brutto: 44 895,00zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w ramach poszczególnych części - 100 pkt.

 

Zamawiający informuje, iż unieważnił postępowanie w zakresie części 3, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

W postępowaniu złożono  14 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część I

Cena brutto

(liczba uzyskanych punktów)

Część II

Cena brutto

(liczba uzyskanych punktów)

Część III

Cena brutto

(liczba uzyskanych punktów)

1.

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM

Os. Bolesława Śmiałego 30/75

60-682 Poznań

25 830,00

(92)

29 520,00

(88)

102 090,00

(93)

2.

FINEO Sp. z o.o.

Ul. Władysława IV 43

81-395 Gdynia

9 963,00

(x)

10 209,00

(99)

12 054,00

(x)

3.

Pracownia Projektowa ELAN PRO

Olga Elantkowska

Ul. Akacjowa 25 lok. 6

62-090 Rokietnica

12 127,80

(97)

11 623,50

(98)

23 370,00

(x)

4.

DEOLIT Krzysztof Zalewski

Ul. Żeromskiego 9A/9, 05-500 Piaseczno

35 670,00

(91)

24 354,00

(91)

44 895,00

(100)

5.

 

 

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Ul. Wł. Komara 2,

62-050 Mosina

8 600,00

(99)

9 800,00

(100)

46 890,00

(98)

6.

 

 

Biuro Projektów Drogowych Tomasz Tarnogrodzki

Os. Kazimierza Wielkiego 15/5

62-200 Gniezno

-

14 760,00

(95)

-

7.

 

 

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

Ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

24 600,00

(93)

25 830,00

(89)

78 105,00

(96)

8.

 

 

Biuro Projektów Inżynieryjnych Tomasz Witczak

Ul. Wenecka 2A lok. AM-3

62-080 Tarnowo Podgórne

-

5 300,00

(x)

34 200,00

(x)

9.

 

 

PROJ-GRAF Krzysztof Grabicki

Ul. Górczyńska 33/3

60-132 Poznań

14 760,00

(96)

23 985,00

(92)

97 170,00

(93)

10.

SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5

62-050 Mosina

15 867,00

(95)

17 097,00

(94)

29 900,00

(x)

11.

FORMA Pracownia Projektowa s.c.

W.Formanowska, R.Formanowski

Ul. Dębowa 6

64-115 Święciechowa

6 888,00

(100)

12 915,00

(96)

89 790,00

(95)

12.

eMWu Karolak

ul. Dworcowa 1

63-400 Ostrów Wielkopolski

-

17 220,00

(93)

54 120,00

(97)

13.

NAP-PROJEKT Michał Kruger, Rafał Toczak s.c.

Objezierze 27/5

64-600 Oborniki

23 001,00

(94)

24 477,00

(90)

95 079,00

(94)

14.

Usługi Nadzorujące Andrzej Łabędzki

Ul. Botaniczna 6

60-185 Skórzewo

11 562,00

(98)

12 300,00

(97)

45 264,00

(99)

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania w zakresie części 2 i 3 wykluczono firmę - Biuro Projektów Inżynieryjnych Tomasz Witczak Ul. Wenecka 2A lok. AM-3 62-080 Tarnowo Podgórne i odrzucono jej ofertę. Wykonawca został wykluczony z postępowania w zakresie części 2 i 3 na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp, gdyż na wezwanie Zamawiającego nie złożył wymaganej listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą w zakresie części 2 i 3, na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została również odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie części 2, ponieważ wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Z postępowania odrzucono również oferty nw. firm:

1.      FINEO Sp. z o.o.Ul. Władysława IV 43 81-395 Gdynia - oferta odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie części 1 i 3, ponieważ wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

2.      Pracownia Projektowa ELAN PRO Olga Elantkowska Ul. Akacjowa 25 lok. 6 62-090 Rokietnica -oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie części 3, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że oferta w zakresie części 3 nie uwzględnia wszystkich zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do SIWZ.

3.      SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5 62-050 Mosina - oferta odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie części 3, ponieważ wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowy o zamówienie publiczne w zakresie części 1 i 2 mogą zostać zawarte po dniu 24/11/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-11-19 14:04:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-11-19 14:04:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-11-19 14:04:48)