logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 12 sierpnia 2011 r.

BOP. 271.48.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji

projektowej budowy dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

          Informuje, że w dniu 11 sierpnia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

W obu częściach wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

AUGMEN CONSULTING GROUP A.NIEZGODA Sp. J.

 ul. Wrocławska 5a  65-427  Zielona Góra

Cena oferty część I: 38.130,00 zł brutto,

Cena oferty część II: 39.360,00 zł brutto,

 

W postępowaniu wpłynęło 9 ofert:

 • 1. AUGMEN CONSULTING GROUP A.NIEZGODA Sp. J. ul. Wrocławska 5a 65-427 Zielona Góra

Cena oferty część I: 38.130,00 zł brutto, liczba punktów - 100

Cena oferty część II: 39.360,00 zł brutto, liczba punktów - 100

 

 • 2. PROFIL BIS Sp. z o.o. ul. Fabryczna 23, 65-463 Zielona Góra

Cena oferty część I: 35.955,00 zł brutto,

Cena oferty część I po poprawie omyłki rachunkowej - 34.440,00 zł brutto - oferta odrzucona

Cena oferty część II: 53.874,00 zł brutto, liczba punktów - 98

 

 • 3. SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. J. ul. Promienista 87a/1 60-141 Poznań

Cena oferty część I: 53.136,00 zł brutto, liczba punktów - oferta odrzucona

Cena oferty część II: 66.297,00 zł brutto, liczba punktów - oferta odrzucona

 

 • 4. Konsorcjum:

Pracownie Inżynierskie SOCHA  ul. Chodkiewicza 15   85.065  Bydgoszcz

AGADOR s.c. K. Zarkow, E.Zarkow ul. Tucholska 7/55 85-165  Bydgoszcz

Cena oferty część I: 65.805,00 zł brutto, liczba punktów - 96

Cena oferty część II: 99.630,00 zł brutto, liczba punktów - 95

 

 • 5. Konsorcjum: Clothos Sp. z o.o. i Clothos S.L al. Jana Pawła II 34/1, 00-141 Warszawa

Cena oferty część I: 124.630,00 zł brutto, liczba punktów - oferta odrzucona

Cena oferty część II: 165.207,00 zł brutto, liczba punktów - oferta odrzucona

 

 • 6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty część I: 43.050,00 zł brutto, liczba punktów - 99

Cena oferty część II: 47.970,00 zł brutto, liczba punktów - 99

 

 • 7. PIRYT BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Konarskie 61L 62-035 Kórnik

Cena oferty część I: 59.389,12 zł brutto, liczba punktów - 98

Cena oferty część II: 79.010,87 zł brutto, liczba punktów - 96

 

 • 8. TRANS-BAU-PROJECT Sp. z o.o. Borkowice 14H, 62-053 Mosina

Cena oferty część I: 79.765,50 zł brutto, liczba punktów - 95

Cena oferty część II: 139.420,50 zł brutto, liczba punktów - 94

 

 • 9. Pracownia ELITON Justyna Zbytniewska ul. Poziomkowa 9, 60-185 Skórzewo

Cena oferty część I: 61.500,00 zł brutto, liczba punktów - 97

Cena oferty część II: 49.040,00 zł brutto

Cena oferty część II po poprawie omyłki rachunkowej 59.040,00 zł brutto, liczba punktów - 97

 

Poprawiono omyłki rachunkowe w ofertach:

PROFIL BIS Sp. z o.o.  ul. Fabryczna 23,  65-463   Zielona Góra - w części I poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową w ofercie jest: 28.000 zł + 6.440,00 zł VAT = 35.955,00 zł brutto

Poprawiono na 28.000 zł + 6.440,00 zł VAT = 34.440,00 zł brutto

Pracownia ELITON Justyna Zbytniewska ul. Poziomkowa 9, 60-185 Skórzewo - w części II poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową  w ofercie jest: 48.000 zł + 11.040,00 zł VAT = 49.040,00 zł brutto

Poprawiono na 48.000 zł + 11.040,00 zł VAT = 59.040,00 zł brutto

 

Wykluczono następujących wykonawców:

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. J. ul. Promienista 87a/1  60-141  Poznań - wykonawca wykluczony na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy PZP- wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art.26 ust.3 ustawy PZP w wyznaczonym terminie dokumentów nie uzupełnił.

Konsorcjum: Clothos Sp. z o.o. i Clothos S.L al. Jana Pawła II 34/1, 00-141 Warszawa - wykonawca wykluczony na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy PZP- wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art.26 ust.3 ustawy PZP w wyznaczonym terminie dokumentów nie uzupełnił.

 

Odrzucono oferty:

PROFIL BIS Sp. z o.o.  ul. Fabryczna 23,  65-463   Zielona Góra - odrzucono ofertę w części I zamówienia, zamawiający na podstawie art.90 ustawy PZP zwrócił się o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca przedstawił szczegółowa kalkulację z której wynika że koszt netto wynosi 28.500 zł + 23% VAT daje kwotę brutto 35.055,00 zł. Cena w ofercie wynosi 28.000 zł netto + 6.440,00 zł podatek VAT co daje kwotę 34.440,00 zł brutto ( w formularzu oferty poprawiono omyłkę rachunkową). Tym samym przedstawiona szczegółowa kalkulacja jest na kwotę wyższa niż cena oferty i ofertę w tej części należy odrzucić na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy PZP.

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. J. ul. Promienista 87a/1  60-141  Poznań - oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt. 5 ustawy PZP - wykonawca wykluczony z postępowania

Konsorcjum: Clothos Sp. z o.o. i Clothos S.L al. Jana Pawła II 34/1, 00-141 Warszawa - oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt. 5 ustawy PZP - wykonawca wykluczony z postępowania

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
17.08.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-08-12 08:05:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-08-12 08:05:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-08-12 08:05:50)