logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 12 maja 2010 r.

BOP.3412-26/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni dróg, chodników i wjazdów na terenie

Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 11 maja 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni dróg, chodników
i wjazdów na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

W poszczególnych częściach zostały wybrane oferty następujących wykonawców:

Część I:

BUDROMEL Mateusz Cegłowski

Złotkowo ul. Srebrna 2

62-002   Suchy Las

w cenie 148.550,97 brutto.

Część II:

POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o.

ul. Gostyńska 38

64-000   Kościan

w cenie 493.920,66 brutto.

 

Część III:

POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o.

ul. Gostyńska 38

64-000   Kościan

w cenie 1.166.036,35 brutto.

 

 

W każdej części wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

Informuje także że w ofertach:

- nr 6 firmy BUDROMEL Mateusz Cegłowski w części II na podstawie art.87 ust.2 pkt. 2 poprawiono omyłkę rachunkową pozycji 4.50 Opornik betonowy 8 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej:

Jest: 6 x 13,92 zł = 83,52 zł, Powinno być: 60 x 13,92 zł = 835,20 zł

Tym samym końcowa wartość oferty w części II wynosi  523.552,61 zł brutto

 

- nr 9 firmy TOR-BRUK Sp. z o.o. w części I i II na podstawie art.87 ust.2 pkt.1 poprawiono oczywista omyłkę pisarską polegającą na błędnym wpisaniu cen wartości kosztorysowych do tych dwóch części. W części I wpisano wartość kosztorysowa z kosztorysu na budowę
ul. Otowskiej w Lusówku (część II), natomiast w części II wpisano wartość kosztorysową z kosztorysu na remont dróg chodników i wjazdów w rejonie pl. Harcerskiego III w Ceradzu Kościelnym (część I). Oczywistość tej omyłki została już stwierdzona podczas otwarcia ofert, gdzie komisja zauważyła, że poziom cen odpowiada innym częściom i została potwierdzona w trakcie badania oferty na podstawie złożonych kosztorysów.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 13 maja 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-05-12 11:49:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-05-12 11:49:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-05-12 11:49:31)