logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 12 luty 2013 r.

ZP. 271.5.2013

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

(po dokonaniu ponownego badania i oceny ofert)

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie oświetlenia

dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku

Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

            W związku z wpłynięciem pisma na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający w dniu 12 lutego 2013r. dokonał na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy Pzp. powtórzenia czynności badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku Gminy Tarnowo Podgórne.

 

W wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert Zamawiający odrzucił ofertę firmy MG Inwestycje Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawa prawna - art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Firma MG Inwestycje Sp. z o.o. w swojej ofercie w formularzu ofertowym oświadczyła, iż przedmiot zamówienia zrealizuje z udziałem podwykonawców, nie wskazując jednocześnie jaką część zamówienia powierzy podwykonawcom. Zamawiający wymagał w SIWZ oraz w formularzu ofertowym  wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia wraz z wartością, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 

W związku z powyższym Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Zakładu Elektrotechnicznego SEM Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. J.  ul. Podgórna 6   62-051 Łęczyca.

cena brutto - 83 609,25zł. Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów 100.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 18 luty 2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-02-12 14:28:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-02-12 14:29:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-02-12 14:29:48)