logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 10 stycznia 2017 r.

ZP. 271.63.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

Informuję, że w dniu 10 stycznia 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.

Ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

Wartość brutto: 153 117,78 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.

Ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

153 117,78

[60]

60

[40]

 

100

2.

Tecopol Sp. z o.o.

Ul. Paprotna 8

51-117 Wrocław

225 152,61

[x]

60

[x]

x

3.

SWAMEL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Andrzej Jóźwiak

Ul. Strzelecka 1a

62-020 Swarzędz

184 801,35

[x]

60

[x]

x

4.

SerwisDrogowy.Pl Sp. z o.o.

Ul. Stefańskiego 2

62-002 Suchy Las

105 378,85

[x]

60

[x]

x

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmę i odrzucono jej ofertę:

Tecopol Sp. z o.o. ul. Paprotna 8 51-117 Wrocław - Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez Zamawiającego oświadczenia aktualnego na dzień składania ofert. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono również oferty nw. firm:

SWAMEL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Andrzej Jóźwiak Ul. Strzelecka 1a 62-020 Swarzędz - Wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

SerwisDrogowy.Pl Sp. z o.o. Ul. Stefańskiego 2 62-002 Suchy Las - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. Zm.). Dokonana przez Zamawiającego ocena złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień wraz z dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę. Zamawiający w piśmie z dnia 6 grudnia 2016 roku zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, ponieważ oferta złożona przez Państwa wydała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami w SIWZ i wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa  o 30% od wartości zamówienia i średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W szczególności Wykonawca został zobowiązany do wskazania rozwiązań i parametrów technicznych opraw oświetleniowych, (w tym w szczególności  nazwy producenta opraw oraz modeli opraw oświetleniowych, w oparciu o które została sporządzona oferta Wykonawcy) oraz wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy oraz kosztów pracy i  ewentualnie pomocy publicznej na podstawie odrębnych przepisów. W dniu 12.12.2016 roku (data wpływu wyjaśnień) Wykonawca złożył wyjaśnienia, jednak przedstawiając rozwiązania techniczne, nazwy producenta opraw oraz modele opraw nie uwzględnił wymagań wskazanych w Załączniku Nr 9 do SIWZ - Projekt Funkcjonalno-Użytkowy.

Oferta została odrzucona również ma podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. m.), który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3)". Zamawiający w Załączniku Nr 9 do SIWZ  tj. w Projekcie Funkcjonalno-Użytkowym, precyzyjnie wskazał wymagania dotyczące zamówienia. Zgodnie z pkt. 3 Projektu Funkcjonalno-Użytkowego modernizacja oświetlenia ulicznego ma być wykonana w oparciu o nowe energooszczędne oprawy oświetleniowe typy LED, które charakteryzują się zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy. Oprawy oświetleniowe typu LED muszą spełniać wszystkie kryteria opisane w pkt. 2.2.1.7. Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Wykonawca w Formularzu cenowym wskazał oprawy oświetleniowe, które posiadają taką samą moc znamionową oprawy jak obecnie zamontowane oprawy . Mając na uwadze powyższe w dniu 06.12.2016 roku Zamawiający wezwał Wykonawcę do wskazania rozwiązań i parametrów technicznych opraw oświetleniowych - w tym w szczególności  nazwy producenta opraw oraz modeli opraw oświetleniowych, w oparciu o które została sporządzona oferta Wykonawcy.

W dniu 12.12.2016 roku Wykonawca złożył wyjaśnienia wraz z dostarczeniem tylko i wyłącznie kart katalogowych dla części przedmiotu zamówienia, tj. tylko dla opraw parkowych typu LED. Wykonawca nie przedstawił jakichkolwiek informacji dla opraw drogowych typu LED. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że załączone przez Wykonawcę karty katalogowe dla opraw parkowych typu LED Typ I dotyczą opraw bez osprzętu elektrycznego (oprawa ROSA OP E/Z/400 + klosz kula 400) ze źródłem LED na trzonek E27 bez informacji na temat tego źródła. Z kolei  dla oprawy ISLA LED dla oprawy parkowej typu LED Typ II Zamawiający nie podał typu oprawy, co praktycznie uniemożliwia weryfikację  wymagań określonych w pkt. 2.2.1.7 Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Mają na uwadze powyższe w dniu 19.12.2016 roku Zamawiający , działając na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),  wezwał ponownie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, a w szczególności do precyzyjnego wskazania producentów i modeli opraw oświetleniowych typu LED dla opraw drogowych oraz wskazał, iż oprawy parkowe typu LED Typ I oraz Typ II nie spełniają wybranych wymagań określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

W odpowiedzi z dnia 21.12.2016 roku Wykonawca nadal nie wskazał nazwy producenta i modelu oprawy drogowej typu LED. Wprawdzie Wykonawca doprecyzował źródło światła dla oprawy parkowej typu LED Typ I, jednak zaproponowane źródło nie spełnia wymagań określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Ponadto Wykonawca nie wskazał konkretnej oprawy jaką chce zastosować dla oprawy parkowej typu LED Typ II.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 16/01/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-01-11 11:54:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-01-11 11:54:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-01-11 11:54:04)