logo
logo bip

 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 8 marca 2018 r.

WOP. 271.8.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA CZĘŚĆ 1

I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 2

 

 

 

                Informuję, że w dniu 8 marca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego w miejscowościach Gminy Tarnowo Podgórne.

 

W część 1 wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

AJP TEAM Piotr Zieleśkiewicz-Goronski

Ul. Faustmana 5

62-030 Luboń

Cena brutto - 874 153,48zł.

 

Oferta w części 1 otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny oraz okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł [pkt]

(okres gwarancji w m-ach) [pkt]

część 1

Łączna liczba punktów

w części 1

1.

AJP TEAM Piotr Zieleśkiewicz-Goronski

Ul. Faustmana 5

62-030 Luboń

874 153,48

[60]

(60)

[40]

100

 

Umowa o zamówienie publiczne na część 1 może zostać zawarta po dniu 08/03/2018 r.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w części 2 wykluczono firmę AJP TEAM Piotr Zieleśkiewicz-Goronski Ul. Faustmana 5 62-030 Luboń na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę wykonawcy wykluczonego na część 2 uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Postępowanie w części 2 zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-03-08 12:04:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-03-08 12:04:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-03-08 12:04:24)