logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 04 stycznia 2016 r.

ZP. 271.49.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 04 stycznia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad rewitalizacją zespołu pałacowo-parkowego w Jankowicach.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane

Krzysztof Kaźmierczak

Ul. J. Porazińskiej 52/1

60-195 Poznań

Cena brutto: 48 585,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i terminu płatności był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 13 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Termin płatności

W dniach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

BUDCONSULT Doradztwo Budowlane

Ul. Chrobrego 29

64-720 Lubasz

72 570,00

[x]

30

[x]

x

2.

PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak

Ul. J. Porazińskiej 52/1

60-195 Poznań

48 585,00

[98]

30

[2]

100

3.

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o.

Ul. Sikorskiego 111/307

66-400 Gorzów Wlkp.

157 440,00

[x]

30

[x]

x

4.

KOMPLET INWEST S.j. Tomasz Granops

Elżbieta Prażanowska-Nieboj

Al. 11-go Listopada 91K

66-400 Gorzów Wlkp.

145 004,70

[32,84]

30

[2]

34,84

5.

POWIERNICTWO KORDEK

Biuro Obsługi Budownictwa

Stanisław Kordek

Ul. Gdańska 47/31

84-230 Rumia

98 400,00

[48,39]

30

[2]

50,39

6.

SMARTINVEST OBSŁUGA INWESTYCJI

Ul. Ułańska 1a

64-115 Święciechowa

 

119 925,00

[x]

30

[x]

x

7.

Zbigniew Frankowski

Bogucin 84, 87-811 Fabianki

I B&ES Michał Leszczyński

Ul. Wodna 7, 87-152 Pigża

97 170,00

[x]

30

[x]

x

8.

Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk

Ul. Powstańców Warszawy 9/9

85-681 Bydgoszcz

78 474,00

[x]

30

[x]

x

9.

MBJ CORPORATION Sp. z o.o.

Ul. Sabały 60

02-174 Warszawa

146 370,00

[32,53]

30

[2]

34,53

10.

CONY Sp. z o.o.

Ul. Bonin 28/20

60-658 Poznań

85 100,00

[x]

30

[x]

x

11.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

DARO Dariusz Czapla

Ul. Warskiego 5/9

66-400 Gorzów Wlkp.

84 193,50

[x]

30

[x]

x

12.

Jerzy Żmuda Trzebiatowski

Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Robót Inst. Wod. Kan. CO. i Gaz, Wentylacja

Ul. G. Konatkowskiej 39

60-465 Poznań

89 022,17

[x]

30

[x]

x

13.

MD-PROJEKT inż. Dariusz Śródecki

Ul. Półwiejska 5

62-025 Kostrzyn Wlkp.

28 339,20

[x]

30

[x]

x

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

BUDCONSULT Doradztwo Budowlane Ul. Chrobrego 29 64-720 Lubasz - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca został również wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ  nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Ul. Sikorskiego 111/307 66-400 Gorzów Wlkp. - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

SMARTINVEST OBSŁUGA INWESTYCJI Ul. Ułańska 1a 64-115 Święciechowa - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca również wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zbigniew Frankowski Bogucin 84, 87-811 Fabianki I B&ES Michał Leszczyński Ul. Wodna 7, 87-152 Pigża - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk Ul. Powstańców Warszawy 9/9 85-681 Bydgoszcz - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca został wykluczony również z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Wykonawca złożył pismo dotyczące przedłużenia okresu związania ofertą w niewłaściwej formie, co jest równoznaczne z niezłożeniem dokumentu. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013r. § 7 ust. 1: „dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu". Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

CONY Sp. z o.o. Ul. Bonin 28/20 60-658 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DARO Dariusz Czapla Ul. Warskiego 5/9 66-400 Gorzów Wlkp. - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Wykonawca złożył pismo dotyczące przedłużenia okresu związania ofertą w niewłaściwej formie, co jest równoznaczne z niezłożeniem dokumentu. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013r. § 7 ust. 1: „dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu". Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Jerzy Żmuda Trzebiatowski Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Robót Inst. Wod. Kan. CO. i Gaz, Wentylacja Ul. G. Konatkowskiej 39 60-465 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym nie potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca został wykluczony z postępowania również na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Wykonawca złożył pismo dotyczące przedłużenia okresu związania ofertą w niewłaściwej formie, co jest równoznaczne z niezłożeniem dokumentu. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013r. § 7 ust. 1: „dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu". Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

MD-PROJEKT inż. Dariusz Śródecki Ul. Półwiejska 5 62-025 Kostrzyn Wlkp. - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Wykonawca złożył pismo dotyczące przedłużenia okresu związania ofertą w niewłaściwej formie, co jest równoznaczne z niezłożeniem dokumentu. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013r. § 7 ust. 1: „dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu". Dodatkowo wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp. Zamawiający jest w posiadaniu pisma od Zamawiającego, na rzecz którego był wykonywany nadzór inwestorski wykazany w ofercie na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia, z którego wynika, iż wykonawca w wyniku rażącego niedbalstwa nienależycie wykonał zamówienie. Z treści pisma wynika, iż wykonawca w toku realizacji umowy został obciążony karą umowną z tytułu nienależytego wykonania umowy. Ponadto w związku z rozwiązaniem umowy, Zamawiający zmuszony był do zawarcia nowych umów o pełnienie takiego nadzoru, przy czym pierwsza była zawarta w trybie pilnym, a kolejna po wyłonieniu wykonawcy w wyniku przeprowadzonego przetargu. Wartość umów zastępczych znacznie przewyższa  wartość umowy zawartej z Wykonawcą, wobec czego Zamawiający poniósł szkodę majątkową z niewykonania zobowiązania przez Wykonawcę, której będzie dochodził jako rzeczywiście poniesioną stratę w trybie art. 471 i n.k.c. Z treści pisma wynika, iż wykonawca nie naprawił szkody powstałej w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych oraz nie zobowiązał się do jej naprawienia. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 11/01/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-01-05 11:14:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-01-05 11:14:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-01-05 11:14:17)