logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 03 marca 2014 r.

ZP. 271.4.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 03 marca 2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Zakładu Drogowego ANTCZAK Mirosław Antczak 60-478   Poznań,  ul. Lutycka 83

Cena oferty: 238 005,00zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Liczba uzyskanych punktów

1.

Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD s.c.

Elżbieta, Jacek Majdeccy

Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry

306 885,00

x

2.

COLAS Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

274 210,05

(po poprawieniu omyłki rachunkowej)

99

2.

Zakład Drogowy ANTCZAK Mirosław Antczak

Ul. Lutycka 83, 60-478 Poznań

238 005,00

100

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono Firmę Budowlano-Usługową EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry - wykonawca wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ponadto wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp, gdyż na wezwanie Zamawiającego nie złożył wymaganej listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.

Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 10/03/2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-03-04 13:08:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-03-04 13:08:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-03-04 13:08:04)