logo
logo bip
 

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest Rodan z ofertą o wartości 23966 PLN.
Dane zwycięzcy:
Rodan - slaand, Rodan Sp. z o.o.
Górecka 17
60-201, Poznań

Ogłoszenie o zamówieniu L-92-2013 - zakup papieru ksero

I. Dane zamawiającego

Nazwa: DER9696 - Monika Spychała, Gmina Tarnowo Podgórne
Adres pocztowy: Poznańska 115
Miejscowość: Tarnowo Podgórne, Kod pocztowy: 62-080
Tel.: 618959235, Faks: 618959299
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

98306

Termin otwarcia licytacji:

2013-04-03 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup papieru ksero
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru ksero dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne i Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości zawiera formularz cenowy, który jest załącznikiem nr 2 do Instrukcji, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości i asortymentu przedmiotu umowy w zależności od zapotrzebowania.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny

Główny przedmiot

30.19.76.44-2

Dodatkowe przedmioty

-

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

W związku ze zmianą przepisów do wniosku o dopuszczenie do licytacji zamiast aktualnego odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Wykonawca winien również załaczyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg załącznika do SIWZ.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy oraz określa warunki tych zmian następująco: w trakcie realizacji umowy Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić papier inny niż pierwotnie zaoferowany pod warunkiem zachowania cen z formularza cenowego zawartego w ofercie Wykonawcy oraz o parametrach tożsamych lub wyższych niż pierwotnie oferowany papier potwierdzony specyfikacją techniczną tego papieru.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.tarnowo-podgorne.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a. Z platformy mogą korzystać Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi samodzielnie zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu swój otrzymany login, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia). c. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem. 2. Wymagania techniczne: Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego będzie licytacją jednoetapową. 2. Wykonawca podczas licytacji elektronicznej składa ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Złożone oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach - grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 zł. 8. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 9. Zamawiający określił kwotę wywoławczą - 30 750,00 zł brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartości oferowanego asortymentu i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego wykonawcy przedstawionej w toku licytacji elektronicznej.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-03-20 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, pokój nr 119

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-04-03 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-04-03 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. W czasie trwania umowy obowiązywać będą ceny poszczególnych artykułów według złożonej przez Wykonawcę oferty i nie mogą one ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego. 2. Zamówiony papier kserograficzny dostarczony zostanie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko do budynku przy ulicy Poznańskiej 115 w Tarnowie Podgórnym oraz do budynku przy ulicy Słonecznej 4 w Tarnowie Podgórnym. 3. Termin wykonania dostawy - maksymalnie do 2 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamówienia będą składane Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną. 4. Wadliwy towar będzie reklamowany i wymieniany na wolny od wad. 5. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na własny koszt na towar wolny od wad w terminie 4 dni od daty zgłoszenia reklamacji faksem lub pocztą elektroniczną. Reklamacja ilościowa będzie rozpatrzona przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu informacji od Zamawiającego. 6. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 7. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przekroczeniu terminu dostawy materiałów określonych w zapotrzebowaniu, w wysokości odsetek ustawowych liczonych od ich łącznej ceny netto (cena wynikająca ze złożonego zapotrzebowania) za każdy dzień zwłoki, 8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty faktury. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z Kodeksem cywilnym. 10. Kar umownych nie stosuje się w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) 11. W przypadku naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, wysokość tych kar może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 12. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury VAT Zamawiającemu. 13. Wzór umowy a. Wzór umowy określony został w załączniku nr 5 do niniejszej Instrukcji. b. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków zaproszenia do udziału w licytacji.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. CENA - wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za całość zamówienia 2. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów: a. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub faksem do momentu otwarcia licytacji, za wyjątkiem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, który należy złożyć pisemnie. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy pzp zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. b. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 3. Adres strony na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://licytacje.uzp.gov.pl. 4. Sposób przygotowania i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: a. Złożenie wniosku jednocześnie oznacza akcepcje warunków licytacji i postanowień umowy. b. Wniosek o dopuszczenie do licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt. VII i VIII musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia - wzór dostępny na stronie www.tarnowo-podgorne.pl. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. c. Składane zaświadczenia i oświadczenia muszą być oryginalnymi dokumentami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę na każdej zapisanej stronie kserokopii poświadczanego dokumentu. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty. W przypadku, gdy Wykonawców reprezentuje pełnomocnik - to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. d. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty. e. Koperta musi być dostarczona do Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, pokój nr 119 i opatrzona w widocznym miejscu napisem: "Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę papieru kserograficznego - nie otwierać przed 20 marca 2013 r. godz. 10:00".

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-04-08 16:09:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-04-08 16:09:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-04-08 16:09:32)