logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 03 stycznia 2012 r.

BOP. 271.93.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie oświetlenia

dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku

Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

       Informuje, że w dniu 03 stycznia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku Gminy Tarnowo Podgórne

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Zakład Elektrotechniczny SEM Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. J. 

ul. Podgórna 6   62-051 Łęczyca

Cena oferty: 57.502,50 zł brutto

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

 

  • 1. VABUD Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2 62-002 Suchy Las

Cena oferty: 39.175,50 zł brutto, liczba punktów -  oferta odrzucona

 

  • 2. Zakład Elektrotechniczny SEM Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. J.

ul. Podgórna 6   62-051 Łęczyca

Cena oferty: 57.502,50 zł brutto, liczba punktów - 100

 

Odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę firmy VABUD Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2   62-002 Suchy Las. Oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający w dniu 27 grudnia 2011 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny w szczególności Wykonawca miał wyjaśnić w jaki sposób została skalkulowana cena dla pozycji 1, 2, 5, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 jak również wyjaśnić, czy podane ceny zawierają koszty materiałów, które zgodnie z §2 pkt.1 umowy leżą po stronie Wykonawcy, a jeżeli tak to proszony był o wykazanie jakie materiały zostaną użyte do realizacji zamówienia. W odpowiedzi Wykonawca nie przedstawił wyjaśnień tylko złożył oświadczenie, że jego zdaniem oferta nie jest rażąco niska, a jej kalkulacja oparta jest o wieloletnie doświadczenie w świadczeniu tego rodzaju usług. Tym samym Zamawiający nie mam możliwości oceny zgodnie z art. 90 ust. 2 czynników mających wpływ na tak niską cenę oferty. Biorąc pod uwagę fakt, że cena w wielu pozycjach oferty nie pokrywa nawet kosztów zakupu materiałów wg cen hurtowych z uwzględnieniem udzielanych rabatów oraz braku stosownych wyjaśnień ze strony Wykonawcy, Zamawiający odrzuca ofertę jako zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
09.01.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-01-03 12:14:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-01-03 12:14:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-01-03 12:14:50)