logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 2 października 2013r.

ZP.271.60.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na budowę oświetlenia ulicznego w Sierosławiu

 

Informuję, że w dniu 2 października 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego w Sierosławiu.

W postępowaniu złożono 4 oferty. Poniżej zestawienie złożonych ofert wraz z cenami i przyznaną punktacją.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

brutto

Punktacja

1.

 PNP Sp. z o.o.

Ul. Rzemieślnicza 7

62-002 Suchy Las

 

157 976,73 zł

 

98

2.

SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j.

Ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

 

117 215,48 zł

 

100

3.

Z.P.U.H Elektroinstalatorstwo Dariusz Bielecki

Ul. Rogozińska 10

64-840 Budzyń

 

201 201,41 zł

 

Oferta odrzucona

4.

ELTEL Sp. z o.o.

Ul. Albańska 17

60-123 Poznań

144 900,95 zł

 

99

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

 

SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. j. Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak

Ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

Cena brutto: 117 215,48 zł

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu.

Ponadto informuję, że w postępowaniu:

Wykluczono wykonawców:

Z.P.U.H Elektroinstalatorstwo Dariusz Bielecki

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie złożył wyjaśnień potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczył wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4. ustawy Pzp.

 

Odrzucono ofertę nr 3

Z.P.U.H Elektroinstalatorstwo Dariusz Bielecki

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
08.10.2013 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-10-02 13:28:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-10-02 13:28:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-10-02 13:28:11)