logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 31 lipca 2017 r.

WOP. 271.27.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA CZĘŚĆ 1

 

 

Informuję, że w dniu 31 lipca 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Widok w Batorowie (część 1).

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

TOMBRUK Tomasz Parszewski

Ul. Opoczyńska 4

25-425 Odrzywół

Cena brutto - 135 238,50 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmę i odrzucono jej ofertę:

TIT BRUK Tomasz Knopik Ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9 26-420 Nowe Miasto -  Art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp - wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp i tym samym Zamawiający nie miał możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego Wykonawcy przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

Podstawa odrzucenia:

Art. 24 ust. 4 ustawy Pzp - Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 07/08/2017 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-08-01 08:17:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-08-01 08:17:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-08-01 08:17:59)