logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 01 lipca 2015 r.

ZP. 271.16.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 01 lipca 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Lusowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Remo-Bączyk

Ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

Cena brutto: 98 946,88 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Okres gwarancji w m-ach

Łączna liczba punktów

1.

Usługi Budowlane Wiesław Szałata

Ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

143 392,34

[66,93]

60

[2,5]

69,43

2.

ART BUD Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz

Inż. Artur Przybylski

Pl. Waryńskiego 8/3

60-579 Poznań

168 559,48

[56,94]

60

[2,5]

59,44

3.

Usługi Ogólnobudowlane telekomunikacyjne i elektryczne

Janusz Grzesiak

Ul. Podgórna 1B

62-004 Czerwonak

138 283,86

[x]

60

[x]

x

4.

Remo-Bączyk

Ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

98 946,88

[97,00]

72

[3]

100

5.

ORBUD Andrzej Orzeł, Tomasz Orzeł

Os. Bolesława Śmiałego 1/26

60-682 Poznań

110 469,01

[x]

60

[x]

x

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmę i odrzucono jej ofertę:

ORBUD Andrzej Orzeł, Tomasz Orzeł Os. Bolesława Śmiałego 1/26 60-682 Poznań -  wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca uzupełniając dokumenty na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie uzupełnił wykazu osób o osobę z uprawnieniami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, tak jak to było wymagane w SIWZ. Ponadto wykonawca uzupełnił na wezwanie Zamawiającego dwa dowody, potwierdzające należyte wykonanie wykazanych w ofercie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, jednakże z treści uzupełnionego dokumentu wynika, iż przedmiotem wykonanych robót był remont budynku mieszkalnego. Natomiast Zamawiający wymagał w SIWZ wykazania robót polegających na budowie budynku. W związku z tym Wykonawca nie potwierdził spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono również ofertę firmy Usługi Ogólnobudowlane telekomunikacyjne i elektryczne Janusz Grzesiak Ul. Podgórna 1B 62-004 Czerwonak na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca załączył do oferty kosztorys niezgodny z przedmiarem, który był załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie brak wycenionych pozycji nr 27, 28, 39 i 40. Zmieniono opis pozycji nr 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 26, 28, 29, 32, 33, 54, 56, 58, 70, 75, 77 oraz scalono pozycje przedmiaru nr 83 i 84 tworząc jedną pozycję.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 06/07/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-07-01 08:06:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-07-01 08:06:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-07-01 08:06:01)