logo
logo bip
Bez stosowania przepisów ustawy pzp

Utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych stanowiących majątek dzierżawionych lub użyczonych Gminie Tarnowo Podgórne

ROZSTRZYGNIĘCIE

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy

3. Specyfikacja

4. Szczegóły wnisoku o zamówienie - zał. 1

5. Szczegóły wnisoku o zamówienie - zał. 2

6. Szczegóły wnisoku o zamówienie - zał. 3

7. Projekt umowy

8. Załącznik 1 do umowy projektu - tabelka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Stefaniak (2019-12-16 15:04:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Stefaniak (2019-12-16 15:06:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Karolczyk (2019-12-30 13:31:58)
Obsługa dozorowa i serwisowa kotłowni

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Formularz ofertowy

 

Projekt umowy

 

Wykaz kotłowni

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Walor (2019-12-13 12:54:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Walor (2019-12-13 12:54:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Walor (2020-01-08 14:33:05)
Przebudowa ul. Lotniczej 2 w Przeźmierowie

Oferta

Organizacja lotnicza

Przebudowa

Zaproszenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Górska (2019-11-21 08:50:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Górska (2019-11-21 08:56:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Górska (2019-11-21 08:56:53)
Zaproszenie-proj. oświet. ul. Marianowska Tarnowo Podg. i ul. Górna Góra

1_Zaproszenie-proj. oświet. ul. Marianowska Tarnowo Podg.

2_Zaproszenie-proj. oświetl. ul. Górna Góra

Zaproszenie-proj. oświet. ul. Marianowska Tarnowo Podg. - wersja edytowalna

Zaproszenie-proj. oświetl. ul. Górna Góra - wersja edytowlana

Rozstrzygnięcie ul. Górna w Górze

Rozstrzygnięcie ul. Marianowska w Tarnowie Podgórnym

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Stefaniak (2019-09-26 08:06:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Stefaniak (2019-09-26 08:06:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Karolczyk (2019-10-18 09:16:06)
Organizacja usług wytchnieniowych asystenckich oraz szkoleń

Postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na organizację usług wytchnieniowych, asystenckich oraz szkoleń organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym w ramach projketu Tarnowo Podgórne dla Seniorów - działania opiekuńcze i aktywizujące" - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

 

Szczegóły w załącznikach:

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. opis przedmiotu zamówienia

3. formularz ofertowy

4. oświadczenia

5. wzór umowy

6. wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Justyna Krynicka (2019-05-28 11:44:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Justyna Krynicka (2019-05-28 11:44:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Justyna Krynicka (2019-05-28 11:47:23)
Zapewnienie telefonicznej opieki domowej mieszkańcom gminy Tarnowo Podgórne

 

W dniu 10.12.2018 r. zakończono procedurę wyboru Wykonawcy zadania dotyczącego zapewnienie telefonicznej opieki domowej mieszkańcom gminy Tarnowo Podgórne w ramach projektu „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące”

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożyła firma:

Comarch Healthcare

Al. Jana Pawła II 39A

31-864 Kraków

Cena: 30 600 zł. brutto

 

Uwaga!!!

W związku z zapytaniami, które wpłynęły Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 07 grudnia 2018r., godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 10 grudnia 2018r., godz. 10:00

Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia:

1. pytania i odpowiedzi

 

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące” poszukujemy wykonawców dla zadania obejmującego zapewnienie telefonicznej opieki domowej mieszkańcom gminy Tarnowo Podgórne. 

Szczegóły zamówienia wraz z regulaminem składania ofert znajdują sie w załącznikach

Termin składania ofert: 5 grudnia 2018r. godz. 11.00.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 8 ustawy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

1. Zapytanie ofertowe

2. zał. 1 - oferta

3. zał. 2 i 3 - oświadczenia

4. zał. 4 - wzór umowy

5. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Justyna Krynicka (2018-11-28 11:27:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Justyna Krynicka (2018-11-28 11:27:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Justyna Krynicka (2018-12-12 09:17:01)
Wykonanie tablic pamiątkowych

 

W dniu 03.12.2018 r. zakończono procedurę wyboru Wykonawcy zadania dotyczącego wykonania i montażu 2 szt tablic pamiątkowych  dla projektu „Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego”.

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożyła firma:

Studio Reklamy LEKKER Marcin Herda

ul. Staszica 40
62-052 Komorniki

Oferowana cena: 1 174,65 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: 10 dni

Pełna lista podmiotów, które złożyły oferty:

1)       Studio Reklamy LEKKER Marcin Herda

ul. Staszica 40
62-052 Komorniki

2)      3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś
ul. Wilcza 8/1
56-120 Brzeg Dolny

3)      Zakład Produkcyjno Usługowy STALUM Andrzej Biegański
ul. Pobielska 11
60-002 Poznań

4)      PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama
ul. Wojska Polskiego 45
98-300 Wieluń


 

Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest wykonanie tablic pamiątkowych dla projektu pn.: "Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostepu do transportu publicznego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego"., szczegóły w załącznikach:

1. Regulamin postępowania

2. Zał. nr 1  - formularz ofertowy

3. Zał. nr 2 - wzór umowy

4. Zał. nr 3 - wzór  tablicy pamiątkowej

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Justyna Krynicka (2018-11-23 13:19:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Justyna Krynicka (2018-11-23 13:19:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Justyna Krynicka (2018-12-03 15:24:29)
Przygotowanie projektu i wykonanie ulotek oraz banerów autobusowych - zamówienie nr 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest przygotowanie projektu i wykonanie ulotek  oraz banerów autobusowychdla projektu pn.: "Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostepu do transportu publicznego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego"., szczegóły w załącznikach:

 

1. Regulamin postępowania 2

2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3. załącznik nr 2 - wzór umowy 

3. załącznik nr 3 - oświadczenie

4. załącznik nr 4 - wykaz usług

5. Pytania i odpowiedzi

 

W dniu 22.11.2018 r. zakończono procedurę wyboru Wykonawcy zadania dotyczącego przygotowania projektu praz wykonania ulotek oraz banerów autobusowych dla projektu „Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego”.

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożyła firma:

Ondre sp. z o.o. sp. k.
ul. Jackowskiego 22
60-511 Poznań

Oferowana cena: 3 505,50 zł brutt

Termin wykonania prac serwisowych od momentu zgłoszenia usterek : 3 dni

Pełna lista podmiotów, które złożyły oferty:

1. Ondre sp. z o.o. sp. k.
ul. Jackowskiego 22
60-511 Poznań

2. KREATIFF sp. z o.o.
ul. Garbary 114
61-757 Poznań

3. MruCon Group sp. z o.o.
ul. Krótka 8
62-030 Luboń - oferta odrzucona

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Justyna Krynicka (2018-11-14 15:12:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Justyna Krynicka (2018-11-14 15:16:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Justyna Krynicka (2018-11-23 12:06:37)
Przygotowanie projektu i wykonanie ulotek oraz banerów autobusowych

Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest przygotowanie projektu i wykonanie ulotek  oraz banerów autobusowychdla projektu pn.: "Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostepu do transportu publicznego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego"., szczegóły w załącznikach:

1. REGULAMIN POSTĘPOWANIA

2. ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTOWY

3. ZAŁĄCZNIK 2 - UMOWA

4. ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE

5. ZAŁĄCZNIK 4 - WYKAZ USŁUG

6. PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAMÓWIENIA

Informujemy, że w dniu 14.11.2018 r. zakończono procedurę wyboru Wykonawcy zadania dot. przygotowania projektu i wykonania ulotek oraz banerów autobusowych dla projektu „Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego” nr RPWP.03.03.03-30-0022/16, realizowanego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Postępowanie zostało przez Zamawiającego unieważnione z powodu braku ofert.

Protokół z postępowania Zamawiający udostępnia na wniosek uczestników postępowania złożony drogą mailową na adres fu@tarnowo-podgorne.pl

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Justyna Krynicka (2018-11-05 16:27:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Justyna Krynicka (2018-11-05 16:27:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Justyna Krynicka (2018-11-14 13:18:25)
Przygotowanie i realizacja kampanii infromacyjno - promocyjnej dla projektu pn.: „Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetlen

Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu pn.: „Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem i B&R”, szczegóły w załącznikach:

1. Regulamin postępowania

2. Załącznik nr 1 - wzór umowy

3. Załącznik nr 2 - oświadczenie

4. Załącznik nr 3 - formularz ofertowy

5. Załącznik nr 4 - wykaza usług

6. Klauzula informacyjna

7. Zapytania i odpowiedzi

8. Korekta pytania 2 zapytań z dnia 25.07.2018r.

9. Korekta korekty pytania 2 z dnia 25.07.2018r.

 Zgodnie z zasadą konkurencyjności, na podstawie regulaminu postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę: 

KREATIFF Sp. z o.o.

ul. Garbary 114

61-757 Poznań

Powyższa oferta jest ofertą najkorzystniejszą ponieważ uzyskała najwyższą punktację po zastosowaniu powyżej wskazanych kryteriów oceny.

Jednocześnie informauję że oferty zostały złożone przez następujących oferentów:

 

1. PROFILE POZNAŃ S.C., K. GODLEWSKA, I. URBANOWICZ

2. Sun & More Sp. z o.o.

 

3. PHIN Consulting Sp. z o.o.

4. KREATIFF Sp. z o.o.

 

5.ABRYS sp. z o.o.

 

 


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Justyna Krynicka (2018-07-20 09:51:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Justyna Krynicka (2018-07-20 09:51:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Stefaniak (2019-09-26 08:04:27)