logo
logo bip
 

BOP.3411-7/10                                                                                                 Tarnowo Podgórne, dnia 18 stycznia 2010 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Tarnowo Podgórne zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i przepisami wykonawczymi. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

 

      Część I obejmująca:

 • 1. Szacowanie nieruchomości - ok. 60 operatów - (dwukrotne szacowanie wartości nieruchomości) w celu ustalenia opłaty planistycznej i rozliczenia ewentualnych nakładów - operat, w którym dwukrotnie oszacowana jest wartości nieruchomości - stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu - przed i po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego),
 • 2. Szacowanie nieruchomości (dwukrotne szacowanie wartości nieruchomości) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału:
 • a) ok. 50 operatów - oszacowanie wartości nieruchomości stanowiącej pojedynczą, zabudowana lub niezabudowaną działkę gruntu przed podziałem i oszacowanie wartości całkowitej będącej sumą oszacowanych wartości składowych, 2 do 5 działek powstałych po jej podziale)
 • b) ok. 10 operatów - oszacowanie wartości nieruchomości stanowiącej pojedynczą, zabudowana lub niezabudowaną działkę gruntu przed podziałem i oszacowanie wartości całkowitej, będącej sumą oszacowanych wartości składowych, 6 do 15 działek powstałych po jej podziale)
 • c) ok. 5 operatów - oszacowanie wartości nieruchomości stanowiącej pojedynczą, zabudowana lub niezabudowaną działkę gruntu przed podziałem i oszacowanie wartości całkowitej, będącej sumą oszacowanych wartości składowych wszystkich działek, więcej niż 15, powstałych po jej podziale)

       Część II obejmująca:

 • 1. Szacowanie nieruchomości niezabudowanej - ok. 80 operatów dla następujących potrzeb:

- oddania w użytkowanie wieczyste,

- sprzedaży nieruchomości gruntowych,

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,

- określenia wartości rynkowej gruntów przejętych pod drogi,

- innych wynikających z potrzeb Zamawiającego,

 • 2. Szacowania nieruchomości zabudowanych - ok. 10 operatów dla następujących potrzeb:

                                    - oddania w użytkowanie wieczyste,

                                - sprzedaży nieruchomości gruntowych,

                          - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

                                - aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,

                                - innych wynikających z potrzeb Zamawiającego,

       Część III obejmująca:

 • 1. Szacowanie nieruchomości lokalowych - ok. 15 operatów
 • 2. Ustalenia odszkodowań za nakłady na gruncie - ok. 5 operatów
 • 3. Ustalenie wartości służebności gruntowych przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia mediów - ok. 5 operatów
 • 4. Analiza wartości rynkowej gruntu przeznaczonego pod drogi dla potrzeb przejęcia przez Gminę - ok. 5 analiz

 

Podana wyżej ilość nieruchomości stanowi liczbę szacunkową i może ulec zmianie w wyniku rzeczywistego zapotrzebowania. Operat szacunkowy dotyczy wyceny jednej nieruchomości - działki.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb, w danej grupie nieruchomości. Realizacja poszczególnych zleceń nie może przekroczyć 14 dni, licząc od dnia doręczenie zlecenia

Przedmiot zamówienia został określony we wspólnym słowniku zamówień publicznych symbolem: 70.00.00.00-1,

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych -  Grzegorz Wicher, tel. (061)8959-276

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia - sukcesywnie do 31 grudnia 2010 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 27.01.2010 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.01.2010 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁANIANIA  WARUNKÓW:

 • a) Warunek art. 22 ust.1 pkt.1 - na podstawie oświadczenia
 • b) Warunek art.22 ust.1 pkt. 2 - na podstawie oświadczenia
 • c) Warunek art. 22 ust.1 pkt. 3 - wymagane jest doświadczenie zawodowe osoby wykonującej zamówienie, w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat: min.20 operatów obejmujących tematyką część zamówienia na którą składana jest oferta) osoba realizująca zamówienie musi posiadać stosowne uprawnienia do szacowania nieruchomości oraz przynależeć do stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych
 • d) Warunek art. 22 ust.1 pkt. 4 - na podstawie oświadczenia
 • e) Warunek art. 24 ust.1 - na podstawie oświadczenia

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 9 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 pkt. 2 oraz §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §6 w/w Rozporządzenia.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 stycznia 2010 r.

Pobierz: SIWZ, poprawny formularz oferty 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-01-18 12:56:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-01-18 12:56:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-02-01 15:24:40)