logo
logo bip
 

BOP.3411-04/10                                                                         Tarnowo Podgórne, dnia 12 stycznia 2010 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

- przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - szacunkowa ilość: 300 projektów
   decyzji,

- przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
    - szacunkowa ilość: 70 projektów decyzji

 

Przygotowanie projektu decyzji musi być poprzedzone wizją w terenie, a na życzenie zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie załączyć również dokumentację fotograficzną.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem 71410000-5

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych -  Michał Fengler, tel. (061)8959-273

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia - sukcesywnie do 31 grudnia 2010 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 20.01.2010 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.01.2010 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁANIANIA  WARUNKÓW:

 • a) Warunek art. 22 ust.1 pkt.1 - na podstawie oświadczenia
 • b) Warunek art.22 ust.1 pkt. 2 - na podstawie oświadczenia
 • c) Warunek art. 22 ust.1 pkt. 3 - wymagane jest doświadczenie zawodowe osoby wykonującej zamówienie, w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować wykonanie min. 100 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz min 50 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) dodatkowo osoba realizująca zamówienia musi wykazać przynależność do izby samorządu zawodowego architektów lub urbanistów
 • d) Warunek art. 22 ust.1 pkt. 4 - na podstawie oświadczenia
 • e) Warunek art. 24 ust.1 i 2 - na podstawie oświadczenia

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 9 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 4

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 pkt. 2 oraz §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §6 w/w Rozporządzenia.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 stycznia 2010 r.

Pobierz: siwz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-01-12 14:35:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-01-12 14:35:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-02-01 15:23:31)